NOTEs delårsrapport januari-mars 2015

Finansiell utveckling januari-mars
• Försäljningen uppgick till 275,3 (232,8) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (5,8) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 4,3% (2,5%).
• Resultat efter finansnetto uppgick till 11,0 (3,8) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 9,3 (3,1) MSEK, vilket motsvarar 0,32 (0,11) SEK/aktie.
• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 21,8 (23,1) MSEK, vilket motsvarar 0,76 (0,80) SEK/aktie.

VD-kommentar
”NOTE fortsätter att ta för sig på en relativt stabil Europamarknad. Under första kvartalet ökade försäljningen med drygt 18%, varav ungefär hälften utgjordes av valutaeffekter. Försäljningsökningar noterades på samtliga hemmamarknader. Det ser fortsatt lovande ut, orderstocken vid utgången av kvartalet ger stöd åt en positiv försäljningsutveckling.

Ökad försäljning i kombination med fortsatt god kostnadseffektivitet bidrog till en förstärkning av lönsamheten. Rörelseresultatet förbättrades med 6,1 MSEK till 11,9 MSEK. Rörelsemarginalen stärktes med 1,8 procentenheter till 4,3%.

Förbättrat resultat, i kombination med en stabil rörelsekapitalutveckling, bidrog till att kassaflödet efter investeringar, trots försäljningstillväxten, uppgick till 21,8 MSEK. Detta var i stort sett i linje med första kvartalet i fjol. NOTEs balansräkning är fortsatt stark med en soliditet om 42,6%”, säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs delårsrapport för januari-mars finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Halvårsrapporten för januari-juni presenteras den 13 juli.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2014 uppgick till 964 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 klockan 08.30.wkr0006.pdf

Pressmeddelande.pdf