Kommuniké från NOTEs årsstämma den 22 april 2015

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

• Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014.

• Att i enlighet med valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén och Kristian Teär samt välja Bahare Hederstierna till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Kristian Teär valdes till styrelseordförande.

• Att enligt valberedningens förslag omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill nästa årsstämma.

• Att i enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 300 000 kronor till ordföranden, 100 000 kronor till övriga ledamöter, förutsatt att de ej är anställda av bolaget, och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta 60 000 kronor.

• Att i enlighet med styrelsens förslag besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

• Att i enlighet med styrelsens förslag lämna utdelning till aktieägarna med 0,50 kronor per aktie för verksamhetsåret 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 9
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2014 uppgick till 964 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 klockan 17:00.Pressmeddelande.pdf