ADDvise Group undersöker möjligheten att emittera ett säkerställt obligationslån - Regulatoriskt meddelande

ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har mandaterat Pareto Securities AB att från och med den 20 november 2020 utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Nettolikviden från den förväntade obligationsemissionen avses användas för att refinansiera Bolagets utestående obligationslån och andra kreditfaciliteter, finansiera det sedan tidigare kommunicerade förvärvet av MRC Systems Ltd, samt för att finansiera generella bolagsändamål.

I samband med den potentiella obligationsemissionen samt förvärvet av MRC Systems Ltd. har Rikard Akhtarzand (VD, styrelseledamot och aktieägare genom bolag och privat), Staffan Torstensson (styrelseordförande och aktieägare genom bolag), Per Åhlgren (aktieägare genom bolag) samt Magnus Vahlquist (aktieägare genom bolag och privat) uttryckt sin intention att utnyttja sina respektive teckningsoptioner under Bolagets befintliga optionsprogram under perioden 25 januari till och med 8 februari 2021, vilket kommer att tillföra ADDvise ca 14 MSEK före emissionskostnader. 
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2020 kl. 07:45 CET.
 

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   wkr0006.pdf