Vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare har åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt ca 15,5 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2021

Nedan angivna styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise”) har oåterkalleligt åtagit sig att utnyttja sammanlagt 23 813 195 teckningsoptioner av serie 2019/2021, vilket motsvarar sammanlagt cirka 55% av teckningsoptionerna av serie 2019/2021 (”Teckningsoptionerna”). Teckningen innebär att ADDvise kommer att tillföras en emissionslikvid om minst 15,5 MSEK. Teckningsperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 25 januari 2021 till och med den 8 februari 2021. Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje innehavd teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i ADDvise för 0,65 SEK per aktie.

Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna inkluderades i det investeringsmemorandum som offentliggjordes i samband med emissionen som offentliggjordes den 12 december 2018. Investeringsmemorandumet finns också tillgängligt på www.addvisegroup.se.

Notera att de Teckningsoptioner som inte avyttras senast den 4 februari 2021, alternativt utnyttjas senast den 8 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina Teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina Teckningsoptioner.
 

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ADDvise i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019/2021.
 

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post:
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2021 kl. 08.30 CET.

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.   wkr0006.pdf