NOTEs valberedning inför årsstämman 2016

I enlighet med beslut på årsstämman ska valberedningens ledamöter utnämnas av de fyra aktieägare som har det största innehavet i NOTE och som vill utse en representant.

Valberedningen består av:
- Bruce Grant, Garden Growth Capital LLC
- Johan Hagberg, eget innehav
- Jonas Hagströmer, Creades AB
- Peter Svanlund, Banque Carnegie Luxembourg S.A. (för Museion Förvaltning ABs räkning)

Valberedningen är utsedd av aktieägare som tillsammans representerar cirka 38 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bland valberedningens uppgifter är att ta fram förslag till årsstämman avseende ordförande vid årsstämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer samt ersättning till styrelsen. Valberedningen ska också utarbeta principer för utnämningen av valberedningen inför nästa årsstämma.

NOTEs årsstämma kommer att hållas i Stockholm tisdagen den 19 april 2016. Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 1 mars 2016.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristian Teär, styrelsens ordförande, tel. +41 795 121 525
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86


Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronik-baserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2014 uppgick till 1 064 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 960. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.


NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 08.30.


Pressmeddelande.pdf