Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 23 april 2021 - Regulatoriskt meddelande

Årsstämma i ADDvise Group AB (publ) hölls den 23 april 2021 för verksamhetsåret 2020. Mot bakgrund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om en utdelning till bolagets aktieägare om 0,02 kronor per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 27 april 2021. Utdelningen beräknas utbetalas den 30 april 2021. Resterande belopp av den ansamlade vinsten beslutades balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Rikard Akhtarzand, Fredrik Celsing, Staffan Torstensson och Erland Pontusson samt att genom nyval utse Johanne Louise Brændgaard till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Staffan Torstensson till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Magnus Thorling fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 110 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd ledamot, totalt 530 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 2020

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport 2020.

Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade om att anta principer för att utse ledamöter av valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande följande:

Justering av §1:

Gamla lydelsen
Ӥ 1 Firma

Bolagets firma är ADDvise Group AB (publ).”

Föreslagen ny lydelse:
”§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ADDvise Group AB (publ).”

Borttagande av lydelsen i nuvarande § 10, punkt 10:

§ 10 Årsstämma

10. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.”

Tillägg av en ny § 10:

”§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner aktier/teckningsoptioner/ konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.
 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.wkr0006.pdf