ADDvise Group AB tillförs 27,8 MSEK genom teckningsoptionerna av serie 2019/2021 – Regulatoriskt meddelande

Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 42 787 137 aktier av serie B till lösenpriset 0,65 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs ADDvise 27 811 639 SEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Under det första kvartalet 2019 genomförde ADDvise en företrädesemission av units, bestående av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2019/2021. Varje teckningsoption av serie 2019/2021 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i ADDvise. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 25 januari 2021 och den 8 februari 2021.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier av serie B beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.addvisegroup.se.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i ADDvise med 42 787 137 aktier, från 96 913 631 till 139 700 768 aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 278 713,7 SEK, från 9 691 363,1 SEK till 13 970 076,8 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie 2019/2021, uppgår utspädningen till cirka 31,08 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till ADDvise i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019/2021.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5030 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För vidare upplysningar:

Hanna Myhrman, General Counsel
Tel: +46 709 82 92 23
E-post: hanna.myhrman@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2021 kl.08.00 CET.

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.wkr0006.pdf