NOTEs bokslutskommuniké 2014

Finansiell utveckling oktober-december

• Försäljningen uppgick till 248,1 (255,3) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 8,1 (9,7) MSEK. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive avsättning för avyttring av mekanikenheten i Järfälla, uppgick till 12,1 (9,7) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 3,3% (3,8%). Den underliggande rörelsemarginalen, exklusive avsättning för avyttring av mekanikenheten i Järfälla, uppgick till 4,8% (3,8%).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 8,1 (6,4) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 7,1 (7,7) MSEK, vilket motsvarar 0,25 (0,27) SEK/aktie.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,9 (-2,3) MSEK, vilket motsvarar 0,38 (-0,08) SEK/aktie.

Finansiell utveckling januari-december

• Försäljningen uppgick till 964,0 (907,0) MSEK.

• Rörelseresultatet uppgick till 31,8 (9,0) MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 3,3% (1,0%).

• Resultat efter finansnetto uppgick till 28,8 (1,2) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 24,6 (0,7) MSEK, vilket motsvarar 0,85 (0,02) SEK/aktie.

• Kassaflödet efter investeringar uppgick till 2,5 (-2,0) MSEK, vilket motsvarar 0,09 (-0,07) SEK/aktie.

Utdelning
Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,50 (0,00) SEK per aktie, motsvarande 14,4 MSEK, lämnas till aktieägarna. Årsstämman hålls den 22 april 2015.

VD-kommentar

"Under 2014 tog vi för oss i konkurrensen på en relativt stabil Europamarknad. Efter ett starkt tredje kvartal med 17% försäljningstillväxt räknade vi med en stabil men svagare utveckling under Q4. Försäljningen under fjärde kvartalet minskade med 3%, sett till helåret ökade försäljningen med drygt 6%. Vi ser nedgången under Q4 som tillfällig – vår starka orderstock vid årets utgång ger stöd åt en positiv volymutveckling under 2015.

Rörelseresultatet under Q4 uppgår till 8,1 MSEK och innehåller omstruktureringskostnader om 4,0 MSEK i samband med avyttringen av vår mekanikbearbetning i Järfälla. Vi räknar med att avyttringen ska bidra positivt till rörelseresultatet redan under 2015. Främst som en följd av ökade volymer och en fortsatt stabil kostnadsutveckling förbättrades vårt rörelseresultat för helåret med 22,8 MSEK till 31,8 MSEK.

Kassaflödet var positivt och NOTEs balansräkning är fortsatt stark med en soliditet om 44%", säger Peter Laveson, VD och koncernchef.

NOTEs bokslutskommuniké för 2014 finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Årsredovisningen för 2014 presenteras den 17 februari. Delårsrapporten för januari-mars presenteras den 22 april.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Laveson, VD och koncernchef, tel. 08-568 990 06, 070-433 99 99
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 070-977 06 86

Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för elektronikproduktion. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2014 uppgick till 964 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 900. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2015 klockan 08.30.wkr0006.pdf

Pressmeddelande.pdf