Heliospectra tillförs cirka 107 MSEK i övertecknad företrädesemission - utnyttjar överteckningsemission

Heliospectras företrädesemisson om cirka 91 MSEK som avslutades den 2 december 2016 blev övertecknad. Mot bakgrund av den stora efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas överteckningsemissionen till ett belopp om cirka 16 MSEK. Heliospectra tillförs därmed totalt cirka 107 MSEK före emissionskostnader samt knappt 1 200 nya aktieägare.

Heliospectra offentliggjorde den 8 november 2016 bolagsstämmans beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om sammanlagt 13 966 647 aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie, vilken omfattades till 50,5 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och till 49,5 procent av emissionsgarantier ("Företrädesemissionen"), samt att bemyndiga styrelsen att vid fullteckning av Företrädesemissionen genomföra en riktad nyemission om högst 3 076 923 aktier till samma teckningskurs ("Överteckningsemissionen").

Teckningstiden i Företrädesemissionen löpte ut den 2 december 2016 och intresset för teckning av aktier har varit stort. Det slutliga resultatet visar att totalt 11 359 194 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 81 procent av Företrädesemissionen. Därutöver inkom anmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 5 130 186 aktier, motsvarande cirka 37 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till sammanlagt cirka 118 procent, motsvarande en överteckningsgrad av cirka 18 procent.

Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av överteckningsgraden i Företrädesemissionen har Heliospectras styrelse utnyttjat bemyndigandet till Överteckningsemissionen genom att besluta om nyemission av 2 522 733 aktier till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 16,4 MSEK. Inga aktier har tilldelats garanter i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal. Heliospectras aktiekapital uppgår idag till 1 862 219,6 SEK, fördelat på 18 622 196 aktier. Genom Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen ökar Heliospectras aktiekapital till 3 511 157,6 SEK och antalet aktier till 35 111 576.

- Vi är väldigt glada över det stora intresset för Heliospectra från såväl befintliga som nya aktieägare. Emissionen ger oss möjlighet att expandera våra säljinsatser internationellt och arbeta vidare med att produktutveckla för att möta våra kunders behov. Marknaden för intelligent ljusteknologi ökar stadigt och genom emissionen kan vi växla upp våra insatser och fortsätta ta marknadsandelar. Vi är glada att så många befintliga aktieägare visar sitt fortsatta stöd och vill samtidigt hälsa nästan 1 200 nya aktieägare varmt välkomna till bolaget, säger Staffan Hillberg, VD Heliospectra.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med transaktionen.

Mer information om Heliospectra:

Göteborg 2016-12-07

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7:e december 2016 kl.14.00 CET.

Om Heliospectra AB 
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.