EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019 – Konsernin IFRS-liikevaihto ja vertailukelpoinen nettoliikevaihto laskivat 7 %, kauden tulos jäi 1,5 miljoonaa euroa tappiolle

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 14.2.2020 klo 9.00

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019 – Konsernin IFRS-liikevaihto ja vertailukelpoinen nettoliikevaihto laskivat 7 %, kauden tulos jäi 1,5 miljoonaa euroa tappiolle

EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) IFRS-liikevaihto tilikaudella 1.1.–31.12.2019 oli 18,4 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja tilikauden tappio 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa voittoa vuonna 2018). Konsernin liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa vuonna 2018). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liikevaihdosta oli 10,6 miljoonaa euroa (11,4 miljoonaa euroa), sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). Omaisuudenhoidon ja muiden sijoituspalvelutuottojen osuus oli 6,2 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).

Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla konsernin jatkuva liikevaihto (ilman tuottosidonnaisia palkkioita) kasvoi 5 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon, saavutimme tavoitellut kulusäästöt ja liiketappio pieneni 0,5 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla). Tilikauden aikana toteutetut kulusäästöt näkyvät täysimääräisesti vuonna 2020. Arvioimme jatkuvan liikevaihdon kasvavan hieman vuonna 2020 vuoden 2019 tasosta ja lisäksi arvioimme vuoden 2020 tuloksen olevan positiivinen.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan jakamaan enintään 0,05 euroa pääoman palautusta vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman palauttaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin talouskehitys tammi-joulukuussa 2019 (vertailu vuoteen 2018):

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 2 % ja oli 3 127 miljoonaa euroa 31.12.2019 (3 044 miljoonaa euroa 31.12.2018).

Alkuvuoden haastavan markkinatilanteen ja sijoittajien riskinkarttamisen myötä koko vuoden liikevaihto jäi odotuksistamme, ja kustannuspuolta rasittivat tilapäisluonteisesti IT-projektikulut, listautuminen sekä jo aiemmin ilmoitettu yksittäisen saatavan alaskirjaus. Loppuvuoden suoritus oli huomattavasti parempi. Saimme kasvatettua konsernin jatkuvaa liikevaihtoa (liikevaihto ilman kertaluonteisia tuottosidonnaisia palkkioita) 5 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja palasimme vuoden 2018 toisen vuosipuoliskon tasolle (8,7 miljoonaa euroa 7-12/2019 vs. 8,9 miljoonaa euroa 7-12/2018).

Jo käynnistetyt tehostustoimet alkoivat näkyä konkreettisina säästöinä kulupuolella, ja saavutimme yhteensä 0,7 miljoonan euron säästöt verrattuna ensimmäisen puoliskon tasoon. Pääsimme myös elokuussa antamaamme henkilöstökulutavoitteeseen, kun heinä-joulukuun 2019 henkilöstökulut olivat 3,75 miljoonaa euroa. Tehdyt toimenpiteet näkyvät täysimääräisinä vuonna 2020.

Konsernin vakavaraisuus oli 12,8 % ja pysyi siten tyydyttävällä tasolla (4,8 prosenttiyksikköä yli sääntelyn salliman vähimmäismäärän).

Konsernin talouskehitys heinä-joulukuussa 2019 (vertailu kauteen heinä-joulukuu 2018):

Konsernin luvut lyhyesti (luvut on esitetty tarkemmin liitteessä)

Konsernin tunnusluvut 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018
Liikevaihto, miljoonaa € 9,0 9,9 18,4 19,6
Liikevoitto*, miljoonaa € -0,5 0,3 -1,3 1,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta -5,9 3,5 -7,2 8,9
Tilikauden tulos, miljoonaa € -0,6 0,2 -1,5 1,4
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -7,1 2,4 -8,1 7,3
Osakekohtainen tulos, laimennettu, € -0,04 0,01 -0,09 0,09
Laaja osakekohtainen tulos, laimennettu, € -0,04 0,01 -0,09 0,09
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2018
Vertailukelpoinen liikevaihto**, miljoonaa € 8,9 9,8 18,1 19,4
Oikaistu osakekohtainen tulos****, laimennettu, € -0,05 0,02 -0,11 0,11
Oikaistu laaja osakekohtainen tulos****, laimennettu, € -0,05 0,02 -0,11 0,11

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun nettoliikevaihdosta vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

**) Vertailukelpoinen liikevaihto perustuu ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoitu liikevaihto kuvaa bruttopalkkiota.

***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2014. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy).

****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä oli 31.12.2019 hallussaan 9 226 omaa osaketta (6 442 900 per 31.12.2018). Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 88 (108) henkilöä, joista 26 (35) henkilöä oli emoyhtiön palveluksessa ja 62 (73) tytäryhtiöiden palveluksessa. Kaiken kaikkiaan konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi tilikauden lopussa 110 henkilöä.

TOIMITUSJOHTAJA DANIEL PASTERNACK

Vuonna 2019 saavutimme pitkäaikaisen tavoitteemme listautumisesta Helsingin pörssin päälistalle. Päälistalle siirtyminen on lisännyt yhtiön tunnettuutta ja luotettavuutta sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Lisäksi odotamme sen parantavan ajan myötä osakkeemme likviditeettiä ja kiinnostavuutta sijoituskohteena. Näitä tavoitteita tukee myös yhtiön analyytikkoseurannan vahvistuminen, sillä Inderesin lisäksi myös Nordea seuraa EAB Groupin osaketta ja julkistaa arvionsa maksutta verkkosivuillaan.

Menneenä vuonna vahvistimme strategista valmiuttamme menestyä murroksessa olevalla finanssialalla. Yhtiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Kari Juurakko luovutti vetovastuun Therese Cedercreutzille, joka on avustanut useita suomalaisia pörssiyhtiöitä strategiatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä. Samalla tehostimme organisaatiotamme muun muassa ajanvaraustoimintojen digitalisaation, IT-tukitoimien ulkoistamisen sekä tuotetarjooman ja hallinnon virtaviivaistamisen avulla. Järjestelyjen seurauksena henkilöstömäärämme väheni noin 20 %:lla ja olemme saavuttamassa syksyllä ilmoittamamme miljoonan euron säästötavoitteen vuotuisissa kuluissa.

Alkuvuoden haastavan markkinatilanteen ja sijoittajien riskinkarttamisen myötä koko vuoden liikevaihto jäi odotuksistamme. Kustannuspuolta rasittivat tilapäisluonteisesti IT-projektikulut, listautuminen sekä jo aiemmin ilmoitettu asiakassaatavan alaskirjaus. Toisen vuosipuoliskon suoritus oli huomattavasti parempi. Saimme kasvatettua jatkuvaa liikevaihtoamme (liikevaihto ilman kertaluonteisia tuottosidonnaisia palkkioita) 5 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja palasimme näin vuoden 2018 tasolle. Jo käynnistetyt tehostustoimet alkoivat näkyä konkreettisina säästöinä kulupuolella. Saavutimme yhteensä 0,7 miljoonan euron säästöt verrattuna ensimmäisen vuosipuoliskon tasoon. Tehdyt toimenpiteet näkyvät täysimääräisinä vuonna 2020.

Koholla oleva markkinaepävarmuus ja matala korkotaso tukevat strategista satsaustamme vaihtoehtoisiin sijoituksiin kiinteistö- ja infrastruktuurialalla sekä uusiutuvassa energiassa. Vuonna 2018 lanseerasimme ensimmäisen Intian Aurinko -rahaston, ja valmistelut ovat jo pitkällä toisen puhtaan energian rahaston avaamiseksi vuoden 2020 alkupuoliskolla. Keräsimme viime vuonna myös toiseen kiinteistökehitysrahastoomme tuplaten enemmän sitoumuksia kuin edeltäjäänsä ja ylitimme sadan miljoonan euron tavoitteen selvästi. Tavoitteenamme on sijoittaa varat kokonaisuudessaan tänä vuonna, minkä myötä uskomme vaihtoehtoisten sijoituskohteiden osuuden ylittävän 50 % jatkuvista palkkioistamme vuoden 2020 aikana.

Olemme panostaneet tuotekehityksessämme vastuulliseen sijoittamiseen, joka nauttii vahvistuvasta kysynnästä ja on perinteisiä sijoitusrahastoja vastustuskykyisempi hintakilpailupaineelle. Uskomme, että tehokkain ulottuvillamme oleva keino edistää ilmastonmuutoksen torjuntaa ja hyviä toimintatapoja on vaikuttaa sijoittamalla. Olemme viime aikoina tuoneet tätä oivallusta määrätietoisesti esiin viestinnässämme ja markkinoinnissamme ja saaneet siitä positiivista palautetta sekä asiakkailtamme että markkinoilta. Infrarahastoissamme energiatehokkuudella ja ympäristömyönteisellä vaikuttavuussijoittamisella on keskeinen rooli, ja arvopaperisijoittamisessa hyödynnämme oman salkunhoitomme osaamisen ohella merkittävimmän omistajamme BNP Paribas’n laajaa ESG-tutkimusta. Julkaisemme vuosikertomuksen yhteydessä uuden terävöitetyn strategiamme, jonka keskiössä on pyrkimys olla vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä ja siten vahvistaa asemaamme varainhoidon asiantuntijana edelleen. Sloganiamme mukaillen, hyvän ja rahan tasapaino toteutuu, kun pääomia sijoittamalla edistämme hyviä yhteisiä tavoitteita ja tarjoamme samalla asiakkaillemme hyviä tuottoja.

Asiakasvarojen vastuullisen hoitamisen lisäksi olemme neutraloineet oman hiilijalanjälkemme sijoituksella vaikuttavuussijoitustuotteisiimme, ja pyrimme muutoinkin toimimaan esimerkillisesti ja avoimesti. Vuoden 2019 vuosikertomuksen yhteydessä julkistamme ensimmäistä kertaa listayhtiönä myös selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Noudatamme listayhtiöiden hallinnointikoodia poikkeuksetta. Panostamme vahvasti myös henkilökuntamme hyvinvointiin ja palkkasimme tätä työtä johtamaan hyvinvointiasiantuntijan loppuvuodesta 2019.

Kolmanneksi haluan nostaa esiin henkilöstörahastot, joissa olemme selvä markkinajohtaja Suomessa. Kasvoimme viime vuonna tällä alueella voimakkaasti yritysoston ja orgaanisen kasvun myötä, ja konsernimme palkitsemispalveluista nauttii jo 85 000 henkilöstörahaston jäsentä. Henkilöstörahaston avulla yhteisö voi sitouttaa ja osallistaa koko henkilöstöään, palkita tasapuolisesti organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja edistää työntekijöiden varallisuuden karttumista. Uskon, että nyky-yhteiskunnassa tällaisille tavoitteille on alati kasvavaa kaikupohjaa.

Pörssiyhtiönä olemme vasta kasvutarinamme alussa, ja tavoitteenamme on kasvaa merkittävästi markkinoita nopeammin. Samalla pidämme kulut tiukassa hallinnassa ja painotamme kasvuamme vakaammille ja vahvistuville alueille, kuten vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja palveluihin. Tapahtumarikas vuosi 2019 tarjoaa äärimmäisen kiinnostavat lähtökohdat uuteen vuosikymmeneen finanssisektorin murroksessa. Kiitän asiakkaitamme, omistajiamme ja henkilöstöämme tähänastisesta yhteistyöstämme ja toivon yhteistä menestystä myös tulevaan.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Riskillisten omaisuuslajien voittokulku sai myös viime vuonna jatkoa, kun maailman osakemarkkinat nousivat euromääräisesti peräti 28,9 % (MSCI World AC). Kurssit saavuttivat kaikkien aikojen kovimman tasonsa. Harva olisi vuoden alussa uskaltanut ennustaa tuottokehityksen olevan näin suuri tilanteessa, missä keskuspankit, erityisesti Yhdysvaltojen keskuspankki Fed, signaloivat löysän rahapolitiikan olevan ohi ja paluun normaalimpaan tilaan olevan käsillä. Pelko osoittautui kuitenkin turhaksi, sillä vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen markkinaturbulenssin seurauksena Fed perääntyi heti tammikuun alussa aiemmasta kannanotostaan normalisoida rahapolitiikkansa ennalta sovitun ohjelman mukaiseksi. Pankki signaloi tammikuussa, että tulevat muutokset ohjauskorkoon tapahtuvat vastedes makrodatan perusteella. Markkinoiden koronnosto-odotukset vaihtuivat pian koronlaskuodotuksiksi, ja vuoden aikana nähtiin peräti kolme koronlaskua. Näin Fed vahvisti sijoittajien odotuksia siitä, että keskuspankin tukeen talouskasvun ja likviditeetin varmistajana voidaan luottaa.

Samansuuntaisia liikkeitä nähtiin vuoden aikana myös muilta keskuspankeilta, mikä piti globaalit korot vahvasti laskusuunnassa ja toi myös korkosijoittajille varsin positiivisia tuottoja, erityisesti kehittyvillä korkomarkkinoilla ja matalamman luottoluokituksen yrityslainamarkkinoilla. Mitkä ovat lähtökohdat vuodelle 2020? Vaikka suunnan ennustaminen on vuoden tähtäimellä äärimmäisen vaikeaa, arvioimme viime vuoden kestoteemojen määräävän suurelta osin myös kuluvan vuoden kehitystä. Näistä tärkeimmät ovat kauppapolitiikka, globaalia talouskasvua tukevat toimet sekä yhtiöiden tuloskasvut.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppasodassa päästiin kuluvan vuoden tammikuussa allekirjoittamaan sopimuksen ensimmäinen vaihe. Emme kuitenkaan usko konfliktissa nopeaan ratkaisuun, sillä monet isot asiat ovat vielä täysin auki. Ensimmäisen vaiheen myötä pieniä myönnytyksiä puolin ja toisin on kuitenkin tehty, ja sopimus edustaa parhaimmassa tapauksessa alkua laajemmalle vuoropuhelulle. Kauppasodan aiheuttama epävarmuus tulevasta talouskasvusta on yksi vuoden 2020 avainkysymyksistä. Vaikka vaikutukset ovat kiistämättä olleet negatiiviset, emme usko maailmantalouden luisuvan taantumaan kuluvana vuonna. Mikäli poliittiset riskit eivät ala jälleen kasvaa, kaupan ja teollisuuden pitäisi elpyä vähitellen. Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ennustaa maailmanlaajuisen kasvun asettuvan vuoden 2019 osalta 3 %:n tasolle ja vuonna 2020 nousevan lievästi 3,4 %:iin, mikä on lähellä pitkän aikavälin keskimääräistä tasoa. Keskuspankkien mahdolliset toimet ovat myös vuonna 2020 yksi keskeisimmistä teemoista sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Fedin osalta uskomme ohjauskoron pysyvän nykytasolla ainakin alkuvuoden ajan, sillä pankki on selvästi indikoinut, että se on tyytyväinen nykytasoon ja että taloustilanteen pitäisi muuttua oleellisesti ennen kuin se puuttuisi korkotasoon. EKP:n osalta odotukset ovat melko vaatimattomat, sillä loppusyksyllä 2019 käynnistyneen uuden elvytyspaketin vaikutuksia talouteen arvioidaan vielä.

Myös yhtiöiden tuloskasvunäkymät ovat sijoittajien fokuksessa. Osakemarkkinoiden vuoden 2019 kovan tuoton takana oli suurimmaksi osaksi sijoittajien valmius hyväksyä kovempia arvostuskertoimia voimakkaasti laskeneen korkotason seurauksena. Talouskasvun hidastuminen suurimmassa osassa maailmaa jäi selvästi vähemmälle huomiolle, kun osakemarkkinat keskittyivät matalampien korkojen hyötyihin ja keskuspankkien rahapoliittisen tuen jatkumiseen. Voiko sama meno jatkua, mikäli tuloskasvu pysyy edelleen vaatimattomana? Suostuvatko sijoittajat siinä tapauksessa maksamaan yhä korkeampia hintoja samoista tuloksista? Lyhyellä aikavälillä tämä on mahdollista, mutta pitkällä tähtäimellä mielestämme ei. Arvostustasot ovat jo useilla markkinoilla yli kymmenen vuoden keskiarvonsa, Yhdysvalloissa jopa selvästi yli, joten tuloskasvua tarvitaan kestävämmän nousun perustelemiseksi. Vuonna 2020 odotetaan paluuta kaksinumeroiseen tuloskasvuun muun muassa Yhdysvalloissa ja kehittyvillä markkinoilla sekä paluuta vajaan kymmenen prosentin tuloskasvuun Euroopassa. Jos arvostuskertoimien oletetaan normalisoituvan, jäävät osakemarkkinoiden kokonaistuotot vuonna 2020 todennäköisesti alle 10 %:n, sillä kuluvan vuoden tuloskasvuennusteisiin liittyy mielestämme merkittävää epävarmuutta. Odotamme kuitenkin osakemarkkinoiden tarjoavan myös tänä vuonna korkomarkkinoita parempia tuottoja.

Yhtiön muu toimintaympäristö säilyi ennallaan tilikauden aikana, eikä merkittäviä muutoksia ole tiedossa vuodelle 2020. Myös sääntely-ympäristö pysyi konsernin kannalta vakaana. Tilikauden aikana tulleilla sääntelymuutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöön.

Vakuutussidonnaisten sijoitusten verokohtelua muutettiin maaliskuussa 2019 uudella lainsäädännöllä, joka tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lainsäädäntö harmonisoi vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden verokohtelun vastaamaan esimerkiksi sijoitusrahastojen verokohtelua. Muutoksella voi olla negatiivista vaikutusta vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden myyntiin tulevaisuudessa.

TILIKAUDEN TAPAHTUMIA

Vuoden 2019 merkittävimpiä tapahtumia olivat yhtiön siirtyminen Helsingin pörssin pörssilistalle (”päälistalle”) sekä sen toteuttamiseen tähdänneet järjestelyt. Lisäksi yhtiö jatkoi toimia kannattavuutensa parantamiseksi ja muiden strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Helmikuussa EAB Group Oyj:n tytäryhtiöt Elite Partners Oy ja Nousukaari Oy sulautuivat emoyhtiöön lokakuussa 2018 tiedotetun järjestelyn mukaisesti. Samalla tytäryhtiöiden omistamat EAB Group Oyj:n osakkeet mitätöitiin.

Varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2019 muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat päätettiin yhdistää muuntosuhteella 1:1, jonka jälkeen yhtiöllä olisi vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaisi yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksen muutos sekä osakesarjojen yhdistäminen olivat ehdollisia yhtiön siirtymiselle Helsingin pörssin päälistalle.

Yhtiökokous päätti myös perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 5.4.2019 perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

EAB Group Oyj jätti 17.4.2019 hakemuksen yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin ylläpitämälle pörssilistalle. Finanssivalvonta hyväksyi päälistalle siirtymiseen liittyvän listalleottoesitteen 25.4.2019 ja seuraavana päivänä 26.4.2019 Helsingin pörssi hyväksyi listalleottohakemuksen.

Uusi yhtiöjärjestys rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2019. Rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat yhdistettiin, jonka jälkeen yhtiöllä on ollut vain yksi osakesarja ja jokainen osake on tuottanut yhtäläiset oikeudet.

Yhtiö siirtyi Helsingin Pörssin päälistalle 2.5.2019.

Elokuun puolivälissä yhtiö antoi tulosvaroituksen ja muutti ohjeistustaan vuodelle 2019. Yhtiö tiedotti tammi–kesäkuun tuloksen painuvan tappiolle liikevaihdon pysyessä lähes ennallaan ja arvioi samalla koko vuoden 2019 tuloksen jäävän tappiolliseksi ja liikevaihdon laskevan hieman.

Elokuussa yhtiön hallitus päätti aloittaa omien osakkeiden hankinnan yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Samalla yhtiö ilmoitti jatkavansa toimia kannattavuuden parantamiseksi sekä käynnistävänsä uuden tehostamisohjelman suunnittelun noin 1 miljoonan euron vuotuisten säästöjen saavuttamiseksi henkilöstö- ja muissa kuluissa. Tehostamisohjelmalla pyrittiin varmistamaan taloudellisen kannattavuustavoitteen ja muiden strategisten tavoitteiden saavuttaminen parantamalla yhtiön toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja skaalautuvuutta. Suunnitelma käsiteltiin yhdessä henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka saatiin päätökseen syyskuussa. Neuvottelujen jälkeen konserni irtisanoi 9 henkilöä, joista kahdelle voitiin tarjota työsopimusta uusissa tehtävissä.

Syyskuussa yhtiö tiedotti sen viiden suurimman osakkeenomistajan nimittämistä edustajista osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Yhtiö tiedotti myös hallituksen puheenjohtajan vaihtumisesta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Therese Cedercreutz, joka on ollut hallituksen jäsen keväästä 2019 lähtien.

Marraskuussa hallituksen jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Kari Juurakko ilmoitti eroavansa yhtiön hallituksesta. Juurakon eron seurauksena hallituksen jäsenmäärä laski kuuteen jäseneen. Samalla hallitus päätti muuttaa palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan koostumusta.

Marras–joulukuussa yhtiö luovutti hallussaan olevia omia osakkeita sen nykyiselle ja entiselle avainhenkilölle. Luovutukset liittyivät lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja olivat yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaisia.

KONSERNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Ennuste vuodelle 2020:

EAB-konsernin palveluiden kysyntä on jatkunut hyvänä. Erityisesti kysyntää on ollut vaihtoehtoisille sijoituksille, kuten kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksille. Uskomme vaihtoehtoisten sijoituskohteiden osuuden ylittävän 50 % jatkuvista palkkioistamme vuoden 2020 aikana, minkä odotamme vaimentavan mahdollisten osakemarkkinahäiriöiden vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Vuonna 2019 tehtyjen satsaustemme kulutehokkuuteen pitäisi näkyä täysipainotteisesti vuoden 2020 aikana. Jatkamme toimenpiteitä myös tänä vuonna, ja näiden yhteisvaikutuksen pitäisi näkyä parempana kannattavuutena.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun 2019 lopussa 88 (31.12.2018 henkilöstömäärä oli 108). Työsuhteista 9 oli määräaikaisia. Henkilöstöstä 41 työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa ja 47 konsernitoiminnoissa (lakipalvelut, hallinto, HR, IT, talous sekä markkinointi ja viestintä). Lisäksi asiakkaitamme palveli 22 sidonnaisasiamiestä. Henkilömäärän laskuun vaikutti muun muassa syyskuussa käydyt yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena yhdeksän tehtävää lakkautettiin. Lisäksi 7 määräaikaista työsuhdetta päättyi tilikauden aikana.

Henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty jatkuvasti enemmän huomiota. Joulukuussa yrityksessä aloitti vakinaisessa työsuhteessa hyvinvointiasiantuntija, jonka tehtävänä on auttaa ja tukea koko konsernin henkilöstöä oman hyvinvointinsa kokonaisvaltaisessa ylläpidossa ja kehittämisessä.

Henkilöstöstä noin 40 % on suoria EAB Group Oyj:n osakkeenomistajia. Suoraan tai henkilöstörahaston kautta emoyhtiön osakkeita omistaa yli 90 % henkilöstöstä.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET TILIKAUDEN AIKANA

Konsernin tytäryhtiöiden Elite Partners Oy:n ja Nousukaari Oy:n sulautuminen EAB Group Oyj:hin toteutettiin 12.2.2019.

Ox Finance Oy:n, Elite PK-yrityslaina Oy:n ja Taurus Properties GP Oy:n sulautuminen Elite Sijoitus Oy:hyn toteutettiin 31.5.2019.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy perusti 24.10.2019 EAB Credit Fund I GP Oy -nimisen tytäryhtiön.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy perusti 1.11.2019 EAB Pääomarahastot I GP Oy -nimisen tytäryhtiön.

Auta Invest Oy:n, Smart Money Oy:n ja TL Trade Oy:n sulautuminen Elite Sijoitus Oy:hyn toteutettiin 31.12.2019.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

EAB Group Oyj:n koko osakemäärä oli joulukuun lopussa yhteensä 13 843 272 kappaletta. Yhtiöllä hallussa oli omia osakkeita 9 226 kappaletta. Yhtiön osakepääoma oli joulukuun lopussa 750 000 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella.

Yhtiökokous päätti 5.4.2019 varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta. Pääoman palautus toteutettiin 16.4.2019. Pääoman palautuksen kokonaismääräksi muodostui 1 384 327 euroa.

Yhtiökokous päätti 5.4.2019 yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat yhdistettiin muuntosuhteella 1:1 ja jonka jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksen muutos sekä osakesarjojen yhdistäminen toteutettiin 30.4.2019.

Yhtiökokous valtuutti 5.4.2019 emoyhtiön hallituksen käynnistämään omien osakkeiden osto-ohjelman. Valtuutuksen mukaan, hallitus voi päättää enintään 1 300 000 emoyhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Yhtiö aloitti omien osakkeiden osto-ohjelman 28.8.2019. Tilinpäätöshetkellä emoyhtiön suorassa omistuksessa oli 9 226 omaa osaketta.

Julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä oli joulukuun lopussa 13 843 272 EAB Group Oyj:n osaketta. Osakkeiden vaihto oli tammi-joulukuussa 1,0 miljoonaa euroa ja osakkeita vaihdettiin yhteensä 350 398 kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli joulukuun lopussa 2,78 euroa. Osakkeen korkein hinta katsauskaudella oli 3,20 euroa ja alin hinta 2,20 euroa. EAB Group Oyj:n markkina-arvo oli joulukuun lopussa 38,5 miljoonaa euroa.

Suurimmat osakkeenomistajat

  Osakkeenomistajat Osakkeet %
osakkeista
Muutos
12 kk
Muutos
12 kk %
1 * Nordea Bank Abp 2 440 222 17,63 0 0
2 Juurakko Kari Antero 2 190 010 15,82 4 000 0,18
3 Umo Invest Oy 1 389 921 10,04 25 921 1,90
4 Nieminen Janne Pentti Antero 1 112 031 8,03 0 0
5 Kaaria Jouni Sami Olavi 1 067 261 7,71 1 231 0,12
6 Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö 857 200 6,19 0 0
7 Pasternack Daniel 768 103 5,55 -222 998 -22,50
8 Niemi Rami Toivo 487 820 3,52 0 0
9 Kiikka Hannu Ilmari 484 182 3,50 0 0
10 Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy 300 000 2,17 0 0
11 KW-Invest Oy 261 949 1,89 0 0
12 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 257 141 1,86 3 000 1,18
13 Westin Victoria Maria 222 998 1,61 222 998 100,00
14 TK Rahoitus Oy 141 743 1,02 6 045 4,45
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 140 659 1,02 0 0
16 Contango Oy 126 570 0,91 0 0
17 Hampulipampuli Oy 120 000 0,87 0 0
18 A-A Transport Oy 91 418 0,66 4 081 4,67
19 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Ry 85 000 0,61 0 0
20 Kiinteistötähti Oy 75 188 0,54 54 467 262,86
  20 suurinta omistajaa yhteensä 12 619 416 91,16    
  Hallintarekisteröityä 2 445 082 17,66    
  Muut 1 223 856 8,84    
  Yhteensä 13 843 272 100    

* Hallintarekisteröityä

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EAB Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2019 Helsingissä. Yhtiökokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 9.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Muu osa jakokelpoisista varoista päätettiin jättää omaan pääomaan.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja palkkiot

Yhtiön hallituksen lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Juurakko, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot, Juha Tynkkynen, Pasi Kohmo, Therese Cedercreutz ja Topi Piela.

Yhtiökokous vahvisti, että listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajaan KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakesarjojen yhdistäminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat yhdistetään muuntosuhteella 1:1, jonka jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhtäläiset oikeudet.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen muutos sekä osakesarjojen yhdistäminen ovat ehdollisia yhtiön siirtymiselle Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) päälistalle ja muutokset tulevat voimaan ja ne rekisteröidään, kun yhtiön hakemus siirtyä Helsingin pörssin päälistalle on hyväksytty Helsingin pörssin listauskomiteassa.

Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Muuttuvan palkkion osuus ei saa kuitenkaan ylittää 200 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään seuraavista asioista:

Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa uusia osakkeita, osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 4.4.2018 päätetyn antivaltuutuksen.

Omien osakkeiden hankkiminen

Hallitus voi päättää enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 5.10.2020 saakka.

Valtuutus kumoaa 4.4.2018 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA

EAB-konsernin merkittävimpiä lähiajan riskejä ovat markkinariski, operatiivinen riski ja likviditeettiriski.

Konsernin liiketoimintaan kohdistuva markkinariski muodostuu pääosin sen hallinnoimien markkinaehtoisten sijoitustuotteiden ja -palveluiden kautta. Sijoittajien riskinottohalukkuuden vähentyminen ja arvojen lasku laajemmin eri markkinaehtoisissa omaisuusluokissa vaikuttaisivat negatiivisesti konsernin hallinnoitavien varojen määrään ja palkkioansaintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski vaikuttaa osaltaan maksuvalmiusriskitoteuman todennäköisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Geopoliittiset jännitteet sekä etenkin kehittyneimpien maiden ja Kiinan taloudellinen kehitys ovat keskeisiä tekijöitä lähiajan rahoitusmarkkinoiden kehitykselle. Maailmantalouden merkittävästi odotettua hitaampi elpyminen muodostaisi merkittävän uhan etenkin osakemarkkinoiden suotuisalle kehitykselle, mutta myös laajemmin rahoitusmarkkinoiden vakaudelle.

Konsernin tarjoamat vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut muodostavat yhä merkittävämmän osuuden konsernin liiketoiminnasta, mikä osaltaan vaimentaa mahdollisen markkinalaskun vaikutusta konsernin liikevaihtoon ja tulokseen.

Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski toteutui katsauskauden alkupuolen haastavan markkinaympäristön ja sijoittajien riskinkarttamisen seurauksena siinä määrin, että konserni jäi liikevaihdon osalta koko katsauskauden odotuksista.

Konsernin toimintaan liittyy merkittävissä määrin operatiivista riskiä, joka muodostuu enimmäkseen tietojärjestelmiin ja -turvaan sekä sisäisiin prosesseihin liittyvistä tekijöistä. Sen kaltaiseen liiketoimintaan, jota konserni harjoittaa, sisältyy tyypillisesti merkittävästi operatiivisia riskejä. Konsernissa tunnistetaan operatiivisten riskien merkittävyys ja kehitetään jatkuvasti menetelmiä operatiivisten riskien hallitsemiseksi. Konsernissa operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan, mitataan ja seurataan suhteessa hyväksyttyyn riskinottotasoon. Konsernissa ryhdytään aktiivisesti toimenpiteisiin operatiivisten riskitoteumien vaikutusten vähentämiseksi, hyväksytty riskinottotaso ja -halukkuus huomioiden.

Katsauskaudella ei toteutunut merkittäviä operatiivisia vahinkotapahtumia.

Konsernin markkinariskiä ja operatiivisia riskejä hallitaan aktiivisesti sisäisten riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Riskit ja arviot niiden potentiaalisesta vaikutuksesta ovat kiinteä osa konsernin vakavaraisuuden hallintaa ja sen yhteydessä suoritettavaa riskiprofilointia.

Likviditeettiriski syntyy kassavirtojen epätasapainosta. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että konsernin likvidit rahavarat ja lisärahoitusmahdollisuudet eivät riitä kattamaan liiketoiminnan tarpeita. Konsernin tehokkaan likviditeettiaseman hallinnan tavoitteena on riittävien likvidien varojen ylläpitäminen siten, että konsernin liiketoiminnan rahoitus on jatkuvasti turvattu ja että se pystyy täyttämään ulkoisista ja muista markkinoilla toimijoista riippuvaisista tekijöistä riippumatta maksuvelvoitteensa.

Konsernissa rajoitetaan likviditeettiriskiä seuraamalla konsernin ja kunkin konserniyhtiön likviditeettitilannetta säännöllisesti. Lisäksi konserni ylläpitää ja säännöllisesti kartuttaa vapaiden likvidien varojen reserviä likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikkenemisen varalta. Tilikaudella konserni uudisti rahoituksensa, minkä seurauksena konsernilla oli tilinpäätöshetkellä vielä 1 000 000 euroa nostamatonta lainaa likviditeettiaseman turvaamiseksi.

Lisätietoa konsernin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden valvonnasta löytyy konsernin vuosikertomuksesta.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 20,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden tappio oli 0,5 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella vapaan oman pääoman rahastosta jaettavan pääomanpalautuksen määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. Muu osa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Päättäessään mahdollisesta pääomanpalautuksen maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi pääoman palauttaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

EAB Group Oyj julkistaa hallituksen päätökset pääoman palauttamisesta erikseen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ajanjaksolla 1.1.2020–14.2.2020 ei ole ollut konsernin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

TILINPÄÄTÖKSEN JA SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JULKISTAMINEN JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

EAB-konsernin vuosikertomus vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 11 (arviolta 13.3.2019) suomeksi konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset.

Yhtiö julkaisee toimintakertomuksesta erillisenä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2019. Selvitys laaditaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin (Corporate Governance Code 2020) suositusten mukaisesti. Selvitys julkaistaan tilinpäätöksen yhteydessä 13.3.2020 ja on julkaisemisen jälkeen saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta.

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 3.4.2020 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun erikseen.

Emoyhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 13 843 272 osaketta, joista 9 226 oli yhtiön hallussa. Emoyhtiö ei ole laskenut liikkeelle optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita osakemäärää kasvattavia rahoitusinstrumentteja.

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2020 julkaistaan arviolta 28.8.2020.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@weareinc.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi 

LIITTEET:
Tilinpäätöstiedote sisältäen taulukot ja tunnusluvutwkr0006.pdf