Kommuniké från årstämma 2022 i Heliospectra AB (publ)

Göteborg, 19:e maj 2022 kl.14.55 CEST.

Heliospectra AB (publ) höll torsdagen den 19 maj 2022 årsstämma. Stämman genomfördes enbart genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade således att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2021 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Andreas Gunnarsson, Anders Ludvigsson, Staffan Gunnarsson, Bonny Heeren och Ljubo Mrnjavac.

Andreas Gunnarsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till bolagets revisor. Det antecknades att Mikael Glimstedt utsetts av Frejs Revisorer AB till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen etc.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå enligt valberedningens förslag.

Fastställande av principer för valberedningen

Årstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta den av styrelsen föreslagna nya bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ovan omnämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida www.heliospectra.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 14:55 CEST.

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  wkr0006.pdf