KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HELIOSPECTRA AB (PUBL)

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 12 mars 2019 -

Vid extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) den 12 mars 2019 i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26, 411 21 i Göteborg, fattades följande beslut.

Beslut om nyemission av aktier 

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 170 385,9 kronor genom emission av högst 11 703 859 nya aktier.

De nya aktierna ska tecknas till en kurs om 4,50 kronor per aktie, där 0,1 kronor utgör kvotvärde och 4,40 kronor utgör överkurs. Överkursen ska överföras till överkursfond.

Betalning för de nya aktierna ska ske kontant, dock att nedanstående bolag ska ges kvittningsrätt i angiven omfattning.

Tecknare                                          Fordringsbelopp           Kvittningsrätt 

Midroc New Technology AB              2 500 000 kr                   2 500 000 kr

Weland Stål AB                                 7 500 000 kr                   7 500 000 kr

Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma befintliga aktieägare, varvid ska gälla att en (1) befintlig aktie berättigar till (1) teckningsrätt. Aktieägare ska för tre (3) teckningsrätter erhålla en (1) aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 19 mars 2019.

Teckning och betalning av aktie med teckningsrätt ska ske genom teckning på särskild teckningslista under tiden från och med den 20 mars 2019 till och med den 3 april 2019. Teckning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska ske på teckningslista under ovan angiven teckningstid. Betalning av aktie utan stöd av teckningsrätt ska göras senast tredje bankdagen efter det att tecknaren erhållit besked om teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga eller i övrigt justera tecknings- och betalningstiden. En förutsättning för nu angiven teckningsperiod är att aktuellt prospekt kunnat publiceras inom föreskriven tid.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana åtaganden.

De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. 

Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till

dotterbolag och godkännande av överlåtelse

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 1 000 000 aktier. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma det helägda dotterbolaget Heliospectra Personal AB. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 mars 2021 till och med den 30 april 2021 teckna en ny aktie i bolaget. 

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till ett belopp som ska fastställas vid den tidpunkt då dotterbolaget överlåter teckningsoptionen till ledande befattningshavare eller annan nyckelperson. Teckningskursen ska beräknas enligt följande: bolagets akties volymvägda snittkurs under de tio handelsdagar som föregår överlåtelsen av teckningsoption från dotterbolaget till ledande befattningshavare eller annan nyckelperson * 1,35.

Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos

Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 100 000 kronor fördelat på 1 000 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 2,84 procent av antal aktier och röster (1 000 000 / 35 111 576).

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att dotterbolaget får överlåta de ovan utgivna teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att fullgöra Bolagets åtaganden i anledning av ovan angivet teckningsoptionsprogram.

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från dotterbolaget till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Hans Naess, CFO, | +46 (0)79 340 7900 | hans.naess@heliospectra.com


Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 12:e mars 2019 kl.11.05 CET.wkr0006.pdf