Heliospectra ABs halvårsrapport januari – juni 2019

GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 23 augusti 2019

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin halvårsrapport för perioden januari - juni 2019.

Omsättning och Resultat januari – juni 

Viktiga Händelser

JANUARI - MARS

APRIL – JUNI

Händelser efter periodens slut

VDs kommentar 

Kära Aktieägare,

Vi är nu sex månader in i ett avgörande år för Heliospectra. 2019 innebär stora möjligheter för företaget, ett gynnsamt marknadsläge och strategiska interna förändringar från produktportfölj till utökad produktionskapacitet och fördjupade samarbeten med våra partnerföretag,    

I mitten av 2018 insåg vi att en ny strategisk inriktning var nödvändig för vår produktportfölj och att den befintliga plattformen behövde ses över. Medvetna om att en ny plattform innebar en risk för kannibalisering av befintliga produkter och med det en risk för minskade ordrar och försäljning, valde vi ändå att gå vidare med vår nya plattform för att ytterligare stärka Heliospectras position som producent av marknadens ledande LED-belysningslösningar och samtidigt optimera värdet och sänka kunders kostnader vid nyinstallationer. Som en direkt konsekvens av beslutet att förnya portföljen med en prioriterad produktplan och utvecklingen av MITRA påverkades försäljningen och orderingången av vårt befintliga produktutbud negativt med 3 respektive 40 procent jämfört med samma period föregående år.

I och med lanseringen av MITRA kan Heliospectra erbjuda sina kunder marknadens effektivaste kontrollerbara LED-belysningslösning. Med en effektivitet på hela 2.9 µmols/J, en unik moduldesign och ett kvalitativt spektrumutbud förser MITRA odlare med kostnadseffektiva resultat och plantor av högsta kvalitet. Då produktionen förväntas ta fart i oktober 2019 räknar vi med att resultatet från denna förändring att börja synas under fjärde kvartalet.

Mot bakgrund av dessa strategiska beslut och i kombination med en slutförd övergång till en marknadsledande svensk kontraktstillverkare kan Heliospectra säkerställa större leveranser av en kundanpassad lösning som på ett effektivt sätt ser till kunders behov.  

Fortsatt fokus lades på att bygga ut företagets strategiska partnerskap. Under andra kvartalet 2019 spenderades mycket tid på att stärka vårt samarbete med ABB. Bland annat hölls ett antal workshops på vårt huvudkontor i Göteborg där experter från ABB i hela världen deltog. Den gemensamma utvecklingen av innovativa elektrifieringssystem, styr- och automationsteknik förbättrar Heliospectras möjlighet att erbjuda skräddarsydda lösningar till befintliga såväl som potentiella kunder.

Vi fortsatte vår globala expansion med lokal marknadsnärvaro genom att öppna kontor i Toronto, Kanada, och Tokyo, Japan. Vi ser ett gynnsamt marknadsläge på båda dessa marknader och en stor utvecklingspotential för Heliospectra under 2019 och kommande år. Vi förstår även värdet av att finnas på plats och kommunicera direkt med kunder allteftersom Japans vertikala odlingar och Kanadas kontrollerade grönsaksodlingar och licenserade cannabisodlingar tar fart.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet för ert trofasta stöd. Vi bibehåller vår ambition att vara odlingssektorns ledande belysningsföretag med ett obevekligt fokus på att skapa och utveckla kundvärde.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ) 
 

--

För fullständig rapport besök https://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/rapporter-filer/. 

Göteborg 2019-08-23 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23:e mars 2019 kl.08.10 CET. wkr0006.pdf

Halvarsrapport 2019.pdf