Heliospectra AB (publ) offentliggör delårsrapport för perioden jan - mar 2022

(Göteborg, Sverige, 22:a februari 2022, kl 08:30) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO), ledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin delårsrapport för perioden januari  mars 2022.

Fullständig rapport är bifogad detta pressmeddelande och även uppladdad på https://www.heliospectra.com/sv-investerarrelationer/rapporter-filer

SAMMANFATTNING AV RAPPORT

Finansiella resultat för perioden januari mars

Orderingång under perioden januari till mars uppgick till 2 041 (12 535) KSEK jämfört med förgående år.

Nettoomsättningen under januari till mars uppgick till 5 562 (9 960) KSEK jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -7 797 (-7 302) KSEK innebärande en negativ rörelsemarginal (neg.) Resultatet efter skatt var -7 797 (7 307) KSEK.

Kassaflöde för perioden januari mars

Rörelsens kassaflöde var 3 131 (-7 448) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -66 (-9 807) KSEK. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 10 657 TSEK.

VD:s kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under årets första kvartal har vårt fullständiga fokus legat på vår nya strategiska inriktning. Jag har genomfört en intern genomgång av vår organisation och vårt erbjudande, samtidigt som pågående utvecklingsprojekt har sett över och sållats ut för att passa med vårt nya trådlösa och datadrivna erbjudande. Detta för att så snabbt som möjligt stärka vår position som en systemleverantör inom Smart Farming.

Nu ligger vår organisations prioritering på att slutföra våra aktuella utvecklingsprojekt, detta inkluderar en uppdaterad version av vårt kontrollsystem helioCORE™, introduktionen av en ny applikationsfixtur till MITRA-familjen och lansering av vår nya trådlösa anslutningslösning - Adelphi. Aldelphi är speciellt designad för krävande växthusmiljöer och gör det möjligt att integrera våra fastspektrumlösningar med helioCORE™ och sensorer. En kombination som gör det möjligt för odlare att styra varje enskild armatur i ett växthus eller inomhusanläggning och ger betydande energibesparingar för våra kunder, samtidigt som önskad mängd ljus och -kvalitet bibehålls i storskaliga verksamheter.

Inledningen av 2022 har präglats av stor geopolitisk oro och ekonomisk osäkerhet, bland annat på grund av höga energipriser och störningar i den globala leveranskedjan. Faktorer som fortsätter att påverka investeringsnivån på belysningssystem inom odlingsnäringen negativt. Som ett resultat ligger vår orderingång och nettoförsäljning fortfarande långt under önskad nivå. Men behovet av energibesparande lösningar för att producera grönsaker av hög kvalitet har aldrig varit så stort. Heliospectra kommer att vara mycket väl positionerat för att leverera den nödvändiga lösningen till våra kunder så att de kan producera på ett mer hållbart sätt året runt och med mer kontroll per m2.

Kombinationen av nuvarande investeringskostnader och låga försäljningssiffror har resulterat i en ansträngd likviditetssituation. För att trygga likviditeten på kort sikt har Heliospectras tre huvudägare Weland Stål AB, Agartha AB, och Corespring New Technology AB beviljat en kreditfacilitet som täcker fram till slutet av februari 2023. Detta ger oss och styrelsen tid att trygga finansiering och likviditet även på lång sikt. Kreditfaciliteten visar på att våra huvudägare har en fortsatt stark tro på det erbjudande Heliospectra står för och den riktning vi nu har tagit. 

Ett av de första besluten jag tog när jag tillträdde posten som vd i januari var att återskapa vårt helioCARE-team under vår marknadschef. För att vi ska lyckas som företag är det avgörande att sätta kunderna i centrum för allt vi gör och se till att våra produkt- och tjänsteerbjudanden tillgodoser deras behov och tillför värde till våra kunder. Teamet arbetar nu med att utveckla ramverk och pålitliga lösningar för olika grödor och odlingsmiljöer. Med vår expertis kommer vi att hjälpa kunder att välja rätt ljusspektrum för deras specifika odlingsförhållanden för att maximera avkastning och/eller kvalitet samt för att påskynda inlärningskurvan för de som övergår till LED-lampor.

När vi nu ger oss in på den europeiska växthusmarknaden är ett annat mål för oss att utöka vårt nätverk och skapa fler givande partnerskap med strategiska företag inom branschen som stödjer utvecklingen av vårt nya datadrivna, trådlösa erbjudande. Detta kommer att innefatta en utbyggnad av vårt återförsäljarnätverk på prioriterade marknader för att stärka lokala försäljningskanaler, samt att identifiera nyckelspelare för att påskynda utveckling och kunskapsöverföring.

Jag ser fram emot ett spännande och avgörande år där vårt viktigaste mål är att befästa vår nya strategiska riktning och fortsätta vårt uppdrag att omdefiniera naturens potential. Jag är säker på att vi genom att bygga vidare på vårt arv av smarta lösningar och fokusera på hela kundupplevelsen kommer Heliospectra att hävda sin position som ledande inom Smart odlingsbelysning.

Bonny Heeren,
vd Heliospectra

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 april 2022 kl. 08:30 CET.

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  


 wkr0006.pdf

PR - Heliospectra AB delårsrapport Q1 2022.pdf