Heliospectra ABs Halvårsrapport januari – juni 2018

(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, CA, 24 aug , 2018 –

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2018.

Omsättning och resultat januari – juni

Viktiga Händelser

januari – mars

april – juni

Händelser efter periodens slut

VDs kommentar 

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Stora framsteg har gjorts under det första halvåret av 2018 och vi fortsätter att leverera i linje med vår strategiska plan. Detta gäller allt från att bygga nya kundrelationer och strategiska partnerskap, till tekniska framsteg. På så sätt vidmakthåller företaget sin position som en marknadsledare inom intelligent belysningsteknik även i framtiden.

Heliospectra har ett unikt tillvägagångssätt som maximerar kundvärdet genom att integrera hårdvara, mjukvara och tekniska tjänster. Detta faktum gjorde att ABB fick upp ögonen för vårt företag och såg oss som en ideal partner för att nå nya marknader och utveckla nya teknologier. I maj slöts formellt ett samarbetsavtal med ABB. Tillsammans kommer vi bemöta den ökade efterfrågan på hållbara jordbruksprodukter och ny teknik inom bland annat matproduktion och infrastruktur. Samarbetet kommer initialt att öppna upp för nya kundsegment och marknader för båda företagen och göra det möjligt för oss att tillhandahålla kompletta, integrerade lösningar för kommersiella odlare runt om i världen. På sikt kommer vi introducera tekniska samarbeten som bygger på Heliospectras ljusstyrnings- och automationsplattform. Under kommande rapporter avser jag dela med mig av mer nyheter som rör våra elektrifierings- och ljusinstallations tjänster samt andra gemensamma projekt.

HelioCORE, som släpptes tidigare i år, har fått ett mycket positivt bemötande från marknaden. Vårt systembaserade synsätt på belysningsdesign och skräddarsydda lösningar med hänsyn till anläggning och klimat, ger odlare en marknadsledande kontroll över avkastning, växtcykler, kvalitet samt energiförbrukning. HelioCORE har snabbt förändrat odlares syn på vad en belysningspartner faktiskt kan leverera.

I enlighet med vår strategi introducerade vi i juni vår nya lightbar-plattform. Plattformen är specifikt framtagen för att stödja plantans växtcykel och riktar sig mot kommersiella växthus, vertikala odlingar och agtech-bolag.

Vår FoU-avdelning har utvecklat en lightbar som ger odlare en komplett lösning från förökning till skörd. Dess olika spektrum bygger på mer än ett decennium av växtforskning och optimerar plantans alla tillväxtfaser. Den nya plattformen är framtagen för att användas i extrema, kommersiella odlingsmiljöer och är mätbart överlägsen vår tidigare lightbar-plattform.

För att bibehålla vår position som en världsledande producent av innovativ högkvalitativa LED-belysning, har parallella satsningar gjorts för att förbättra designen och öka effektiviteten i vår ”top light”-plattform. Nästa generationens top light kommer att ha ett intensivare ljus och en modulbaserad design, vilket kommer att leda till lägre produktionskostnader. Den nya plattformen kommer att släppas under fjärde kvartalet 2018.

De framsteg vi gjort stärker Heliospectras tekniska ledarskap. Både på mogna LED-belysningsmarknader med hög konkurrens från lågkostnadsalternativ, samt högteknologiska marknader där automatiserat jordbruk är standard.

Trots mindre fördröjningar som uppstod på grund av investeringar i våra produktplattformar och en expansion av vår produktionskapacitet, ökade orderingången med 64 procent, nettoomsättningen med 47 procent och rörelseresultat före skatt förbättrades med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Jag är väldigt glad över att få arbeta med aktieägare som delar vår passion för innovation, hållbarhet, kvalitet och resultat. Som alltid tackar jag för ert förtroende för vårt arbete med att förverkliga Heliospectras vision.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2018-08-24

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24:e augusti 2018 kl.08.20 CET.wkr0006.pdf

Heliospectra Halvarsrapport 2018.pdf