POSITIVT RESULTAT EFTER SKATT OCH FORTSATT TILLVÄXT I Q4

2017 års fjärde kvartal blev Mackmyras tolfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom fat & upplevelser (13 %), medan försäljningen av flaskor under kvartalet hamnar på i princip oförändrad nivå jämfört med Q4 2016. Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget.

RESULTATET I KORTHET 2017 2016 2017 2016
  okt-dec okt-dec Helår Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 27,3 26,2 80,9 73,4
Omsättningstillväxt exklusive   alkoholskatt 4% 32% 10% 18%
Försäljning Flaskor, MSEK 16,6 16,8 50,3 47,1
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 10,7 9,5 30,6 26,3
Bruttoresultat före underabsorption, MSEK 16,5 12,6 43,4 36,2
Bruttoresultat före   underabsorption, % 61% 48% 54% 49%
Bruttoresultat, MSEK 16,5 12,6 43,4 29,5
Bruttovinstmarginal,   procent 61% 48% 54% 40%
EBITDA, MSEK 4,6 -1,2 2,1 -13
Rörelseresultat, MSEK 4,3 -1,3 0,5 -13,6
Finansiella kostnader, MSEK -2,4 -3,1 -11,4 -12,4
Skatt, MSEK -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK 1,8 -4,5 -11 -26,1
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -4,2 4,5 -14,2 -9,5
Resultat per aktie före full   utspädning, SEK 0,15 -0,39 -0,95 -2,70

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q4 OCH HELÅRET 2017

2017 års fjärde kvartal blev Mackmyras tolfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom fat & upplevelser (13 %), medan försäljningen av flaskor under kvartalet hamnar på i princip oförändrad nivå jämfört med Q4 2016. Kvartalets försäljningsutfall för flaskor bör dock ses i ljuset av att Q4 2016 var mycket försäljningsstarkt och att tillväxttakten i ett lite större perspektiv fortsatt uppvisar en stadigt positiv trend. Sammantaget blev kvartalets tillväxt 4 %.

För helåret 2017 uppgår försäljningstillväxten till 10 % med en tydlig tillväxt för såväl produktområdet flaskor (7 %) som för fat & upplevelser (17 %). Årets försäljningsframgångar är ett resultat av att Mackmyra tagit viktiga steg framåt på ett antal parallella och viktiga områden, samtidigt uppvisar ett fåtal områden minskad försäljning vilket i dessa fall kan ge anledning att planera delvis nya angreppssätt för att vända även dessa tillbaks till tillväxt.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q4 OCH HELÅRET 2017

Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget. Den starka avslutningen på året innebär att Mackmyra under 2017 förbättrat EBITDA med hela 15 MSEK och därmed fullbordat en turn around till positivt EBITDA liksom positivt rörelseresultat för helåret. Detta är två mycket viktiga milstolpar för företaget.

EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till 4,6 MSEK (-1,2). Den stora resultatförbättringen förklaras av högre omsättning, tydligt förbättrad bruttovinstmarginal samt att föregående års fjärde kvartal bland annat belastats med en engångspost om 1,4 MSEK avseende utrangering av anläggningstillgångar. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 4,3 MSEK (-1,3) och resultat efter skatt blev även det positivt och uppgick till 1,8 MSEK (-4,5).

EBITDA för helåret 2017 uppgick till 2,1 MSEK (-13,0) vilket, som redan tidigare konstaterats, innebär en förbättring med hela 15 MSEK. Den stora förbättringen är till största delen en effekt av en starkare underliggande verksamhet med högre omsättning och bättre bruttovinstmarginaler med en endast marginellt ökad bas av omkostnader, men även av att föregående år belastades med kostnad för underabsorption motsvarande 6,7 MSEK. Helårets rörelseresultat uppgick till 0,5 MSEK (-13,6) och innebär således en förbättring om ca 14 MSEK under 2017. Resultat efter skatt uppgick till -11,0 MSEK (-26,1), en förbättring om ca 15 MSEK.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det fjärde kvartalet till -4,2 MSEK (4,5). Kassaflödet sett över ett enstaka kvartal påverkas mycket av huruvida enstaka inbetalningar från större kunder, liksom utbetalningar till större leverantörer hamnar på ena eller andra sidan kvartalsskiftena. Utöver effekter likt dessa investerades i kvartalet väsentligt mycket mer i varulagret såväl i form av nydestillat som i färdigbuteljerade produkter jämfört med föregående år.

Helårets kassaflöde efter investeringar uppgick till -14,2 (-9,5). Denna utveckling i kassaflödet bör ses i perspektivet av att årets destilleringstakt tredubblats jämfört med föregående år. Den ökade destilleringstakten har inneburit att drygt 4 MSEK ytterligare investerats i nydestillerad råsprit i jämförelse med föregående år. Utöver detta påverkas jämförelsen av periodiciteten i in- och utbetalningar avseende alkoholskatter och moms med drygt 3 MSEK. En ytterligare orsak är att viktiga investeringar prioriterats, exempelvis för uppstarten av LAB Distillery by Mackmyra. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q4

             Vidare kallade styrelsen till extra bolagsstämma planerad till den 21 februari på vilken förslag om ytterligare en riktad nyemission (upp till 5 MSEK, teckningsförbindelser finns på hela Beloppet), en företrädesemission (upp till 4 MSEK) och en emission av konvertibler/incitamentsprogram (upp till 2 MSEK) till personalen kommer att vara föremål för beslut.

             Vidare meddelade styrelsen att ägare av konvertibla skuldebrev i bolaget förklarat sin avsikt om att konvertera lån motsvarande drygt 11 MSEK till aktier under det första kvartalet 2018.

För mer inforamtion kontakta:‚Ä®
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018 kl. 08:45 CET.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf

Pressrelease 180219 bokslutskommuniké Final.pdf