KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), org.nr. 556605-6726, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 februari 2020 klockan 16.00 på Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 15.30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:                          

(i)         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 21 februari 2020; samt                   

(ii)      senast samma dag, fredagen den 21 februari 2020, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Scandinavian Enviro Systems AB (publ), Att. Urban Folcker, Herkulesgatan 1k, 417 01 Göteborg eller via e-post till urban.folcker@envirosystems.se.   

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Aktieägare får ha med sig biträden till stämman endast om antalet biträden anmäls till Bolaget i enlighet med punkten (ii) ovan. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 21 februari 2020, då sådan införing ska vara verkställd för att aktieägare ska äga rätt att delta i stämman.

OMBUD

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får företrädas genom ett eller flera ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om aktieägare företräds av två eller flera ombud får varje ombud utöva den rätt som hänför sig till en viss i fullmakten angiven andel av aktierna. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.envirosystems.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av extra bolagsstämma och val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Godkännande av dagordning.

  4. Val av en eller två justeringsmän.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  6. Anförande av styrelseordföranden

  7. Anförande av verkställande direktören.

  8. Fastställande av styrelsearvoden

  9. Fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen

  10. Avslutande av extra bolagsstämman.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen består av Stefan Winström (ordförande samt utsedd av/representerandes Pegroco Holding AB), tillika ordförande i valberedningen), Lennart Persson (utsedd av/representerandes sig själv), Stig-Arne Blom (representerandes av Conatum AB och sig själv) samt styrelseordförande Alf Blomqvist. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Alf Blomqvist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av styrelsearvoden  

Valberedningen föreslår att det årliga arvodet till styrelsens ordförande som på årsstämman 2019 beslutades uppgå till 250.000 kronor justeras till ett årligt arvode om 1.150.000 kronor. Justeringen av ordförandens arvode föreslås gälla retroaktivt från 1 juli 2019, vilket innebär att arvodet för perioden från årsstämman 2019 till årsstämman 2020 blir 1.025.000 kronor. För övriga styrelseledamöter skall det arvode som beslutades på årsstämman 2019 vara oförändrat. Samtliga arvoden är exklusive lagstadgade sociala avgifter.

Anledningen till att detta förslag avhandlas på en extra bolagsstämma är att beslutet berör bolagets räkenskaper för räkenskapsåret 2019 och alltså skall avhandlas före bolagets årsredovisning för 2019. Samtliga ersättningar redovisas i årsredovisningen.

Punkt 9.  Beslut om fastställande av principer för övriga ersättningar till styrelsen

I den mån stämmovald styrelseledamot (exklusive ordföranden) utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet, skall avtal upprättas samt marknadsmässig ersättning för sådant arbete kunna utgå enligt beslut av styrelsen. Styrelsen skall årligen göra en översyn av sådana ingångna avtal. Samtliga styrelseersättningar redovisas i årsredovisningen.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till arvoden

Valberedningen inledde arbetet under hösten med intervjuer av styrelsens samtliga ledamöter inklusive verkställande direktören.

Bolaget befinner sig i ett utvecklingsskede som innebär många och komplicerade förhandlingar med olika typer av motparter. Då tidsaspekten är viktig, behöver ledningen från tid till annan tillskott av kvalificerad kompetens. I många frågor såsom strategi, finansiering och industriprojektledning finns denna kompetens och dessa resurser att tillgå i bolagets styrelse. Det optimala för bolaget har då varit att ta till vara på styrelsens kapacitet.

Det är valberedningens bedömning: att bolagets styrelse av ovannämnda skäl sedan juli 2019 har lagt betydligt mer tid på operativt arbete i bolaget än vad som är normalt för ett styrelseuppdrag i ett bolag av denna storlek; att bolagets behov av styrelsens resurstillskott kommer kvarstå åtminstone till tiden för kommande årsstämma; samt att detta extra arbete av styrelsen är till bolagets och aktieägarnas fördel. Den extraordinära arbetsinsatsen gäller särskilt för styrelsens ordförande men även från tid till annan för styrelsens övriga ledamöter.

Det är mot denna bakgrund förslaget till ersättningsprinciper och arvode ska ses.

Valberedningen fortsätter arbetet inför årsstämman.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET

Totala antalet aktier och röster i bolaget vid datum för denna kallelse är 464 660 892. Endast ett aktieslag finns och bolaget äger inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR

Fullständig kallelse till stämman samt valberedningens förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida www.envirosystems.se senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

*****

Göteborg i januari 2020

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.sewkr0006.pdf