Framgångsrik kapitalanskaffning genomförd inför notering på First North av Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Nyemissionerna i Scandinavian Enviro Systems AB (publ), med sista teckningsdag
den 23 maj har avslutats och styrelsen har nu beslutat om tilldelning i
företrädesemissionen samt den till allmänheten riktade emissionen

Intresset för emissionen var stort och bolaget har genom den säkrat upp ett totalt kapital om något
mer än 32 MSEK. Intresset från allmänheten var särskilt stor och den delen av emissionen
övertecknades med 22 procent. Eftersom den del ,som riktades till befintliga aktieägare, inte fylldes
till sin helhet, utnyttjades utrymmet i denna för att ge alla nytillkomna aktieägare full tilldelning.
Antalet nya aktieägare har därmed ökat från 95 till ca 450 stycken, vilket säkerställer
spridningskraven inför noteringen.

Tillsammans med den Pre-IPO-emission som genomfördes under vintern 2014, har bolaget nu
tillförts ett totalt kapital på något under 89 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer
bolagets fortsatta drift och möjliggör att målen för noteringsemissionen uppnås:

– Vi är nöjda med utfallet av vår IPO. Trots den tuffa konkurrensen på marknaden för
kapitalanskaffningar, har vi genomfört en framgångsrik emission, som tryggar vår framtida satsning.
Dessutom har vi fått ett glädjande stort antal nya aktieägare, som förhoppningsvis kommer att få
vara med om en framgångsrik utveckling både för vår anläggnings- och produktförsäljning och
dessutom hjälpa till att lösa ett stort globalt miljöproblem, säger Martin Hagbyhn, VD på
Scandinavian Enviro Systems.

Finansiella rådgivare till bolaget har varit Birger Jarl Fondkommission. Bolaget har anlitat Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Adviser för den kommande listningen på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)
Hugo Grauers gata 3 B
411 33 Göteborg
Tel: 031-799 07 20 (växel)
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är ett svenskt företag med bas i Göteborg. Bolaget utvecklar, bygger och säljer anläggningar
för återvinning av däck. Processen är baserad på en patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - för återvinning
av organiskt material. Scandinavian Enviro Systems helägda dotterbolag Tyre Recycling in Sweden AB har uppfört en fullskalig
produktionsanläggning för återvinning av däck i Åsensbruk, Dalsland. Återvinningsanläggningen är dimensionerad för 12 000 ton däck
per år vilket motsvarar cirka 15 % av insamlade däck i Sverige.