Q1 – Ett omställningskvartal med blygsam tillväxt

2019 2018 2018
RESULTATET I KORTHET jan-mar jan-mar Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 19,4 19,1 86,2
Omsättningstillväxt exklusive alkoholskatt 1% 12% 6%
Försäljning Flaskor, MSEK 13,6 12,4 53,3
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 5,8 6,7 32,9
Bruttoresultat, MSEK 9,1 9,6 43,9
Bruttovinstmarginal, procent 47% 50% 51%
EBITDA, MSEK -3,2 -0,3 -6,8
Rörelseresultat, MSEK -3,6 -0,7 -8,4
Finansnetto, MSEK -2,9 -2,9 -10,6
Skatt, MSEK 0,0 0,0 -0,2
Resultat efter skatt, MSEK -6,5 -3,6 -19,2
Kassaflöde efter investeringar, MSEK -6,7 -2,7 -14,7
Resultat per aktie före full utspädning, SEK -0,46 kr -0,29 kr -1,49 kr

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING

2019 års första kvartal blev Mackmyras sjuttonde kvartal i rad med omsättningstillväxt. En svag utveckling under kvartalets första del inom flera segment vägdes upp av en stark avslutning i mars. Nettoomsättningen uppgick till 19,4 MSEK (19,1). 70 % av kvartalets nettoomsättning var hänförligt till affärsområdet flaskor och resterande 30% till affärsområdet Fat & Upplevelser. Kvartalets tillväxt förklaras av en stark omsättningsutveckling på företagets prioriterade exportmarknader avseende flaskor, medan omsättningen av flaskor i Sverige minskar något liksom från Fat & Upplevelser. Den totala nettoomsättningen ökade med 1 %, flaskor ökade med ca 9 % (17) medan försäljningen av Fat och Upplevelser minskade mot föregående års första kvartal -13 % (4).

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

Det första kvartalet 2019 innebar en försvagad resultatutveckling. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -6,5 MSEK (-3,6) och innebar en resultatförsämring jämfört med föregående år motsvarande 2,9 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 9,1 MSEK (9,6), EBITDA uppgick till -3,2 MSEK (-0,3) och rörelseresultatet uppgick till -3,6 MSEK (-0,7). Effektivitetprogrammet som sjösattes under det fjärde kvartalet 2018 har inneburit besparingar under det första kvartalet både avseende kostnader och likviditet, men väntas få full effekt först från och med Q2, bl.a. på grund av vissa engångsposter som belastar kvartalets resultat. Kassaflödet efter investeringar uppgick för det första kvartalet till -6,7 MSEK (-2,7). Försämringen består till viss del av att betala ikapp föregående kvartals leverantörsskulder.

OMSTÄLLNINGSKVARTAL

Under det första kvartalet 2019 har flera förändringar genomförts som väntas innebära långsiktiga förbättringar. Neddragningar inom vissa områden kompletteras med satsningar inom andra. På försäljnings sidan satsar vi på Fat, Export och prishöjningar av bla Mack på Systembolaget. Satsningarna i Storbritannien, Frankrike och Tyskland ligger fast. Vi genomför även kontrollerade neddragningar i destillering, buteljering, administration samt ett nytt tag kring restaurangen i Gävle. Kvartalets resultat har belastats med vissa engångs kostnader och intäkterna i Restaurangen har under kvartalet till viss del varit reducerade under en period med mycket begränsat öppethållande. Åtgärderna förväntas att förbättra kassaflöde och resultat från Q2.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q1

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.wkr0006.pdf

PM Q1 190517.pdf