Rapport från årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 28 april 2015

I samband med dagens Årsstämman i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) lämnade VD Martin Hagbyhn i sammandrag följande information till stämmodeltagarna:

”Efter sommarens negativa resultat gällande partikelstorleken har arbete nu genomförts för att säkra kvalitén på kimröken. Laboratorie- och produktionstester har genomförts tillsammans med gummiföretag som har nått på en acceptabel nivå. Det känns skönt att efter 9 månaders arbete har nått så här lång. Baserat på resultaten har vi intensifierat kontakterna och arbete med fler gummiföretag och intressenter för anläggningar.”

Stämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen för 2014 inklusive koncernredovisningen och styrelsens förslag till resultatdisposition, samt beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Stämman beslutade vidare att styrelsen intill nästa årsstämma skall bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen utgörs av:

Stig-Arne Blom (omval), som också valdes till styrelsens ordförande.

Bengt Andersson (omval)

Anders Ilstam (omval)

Lennart Persson (omval)

Johanna Stenman (omval)

Mikael Fryklund (nyval)

Stefan Tilk (nyval)

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Stämman beslutade vidare enhälligt att i enlighet med valberedningens förslag godkänna principerna för tillsättandet av valberedning. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman:

o    Val av stämmoordförande

o    Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

o    Beslut om styrelsearvoden, ersättning för kommittéarbete samt arvode till revisorer

o    Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

o    Eventuell justering avseende procedurfrågor för kommande valberedning.

Valberedningens sammansättning kommer att meddelas genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart representanterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Stämman beslutade också att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner. Villkoren för emissionen framgår av pressrelease som offentliggjordes den 27 mars 2015.

Stämman hölls i Gothias Towers lokaler och på stämman var representerade cirka 44 procent av antalet röster genom personlig närvaro och fullmakter.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-04-28, kl 17:40.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) utvecklar, bygger och säljer anläggningar för återvinning av fordonsdäck till kimrök, olja, stål och gas som främsta produkter. Processen är baserad på en egen patenterad pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC). Bolaget har en fullskalig produktionsanläggning i Åsensbruk, Dalsland. Anläggningen ska, samtidigt som den fungerar som referensanläggning för leverans av kompletta återvinningsanläggningar, i industriell drift producera återvunnen kimrök för avsättning till gummiindustrin samt olja för energiförbränning och stål för avsättning till metallvaruindustrin. Scandinavian Enviro Systems handlas på Nasdaq First North under förkortningen SES. Erik Penser Bankaktiebolag är företagets Certified Adviser.

.  wkr0006.pdf