Fortsatt försäljningstillväxt i Q2 trots utmanande väder

RESULTATET I KORTHET 2018 2017 2018 2017 2017
  apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun Helår
Nettoomsättning   exklusive alkoholskatt, MSEK 20,3 18,9 39,4 36,0 80,9
Omsättningstillväxt   exklusive alkoholskatt 7% 13% 10% 16% 10%
Försäljning Flaskor, MSEK 11,4 13,6 23,8 24,1 50,3
Försäljning Fat och   Upplevelser, MSEK 8,9 5,4 15,6 11,9 30,6
Bruttoresultat, MSEK 12,0 8,6 21,7 17,2 43,4
Bruttovinstmarginal,   procent 59% 45% 55% 48% 54%
EBITDA, MSEK -1,6 -1,0 -1,9 -1,9 2,1
Rörelseresultat, MSEK -1,9 -1,4 -2,7 -2,7 0,5
Finansnetto, MSEK -2,5 -3,1 -5,4 -6,1 -11,4
Skatt, MSEK 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter skatt,   MSEK -4,4 -4,5 -8,1 -8,8 -11,0
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -6,2 -2,7 -13,9 -9,9 -14,2
Resultat per aktie före   full utspädning, SEK -0,3 -0,4 -0,7 -0,8 -1,0

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q2

2018 års andra kvartal blev Mackmyras fjortonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom Fat & Upplevelser som växte med 65 %. Försäljningen av flaskor nådde under kvartalet inte tillväxt utan, den sjönk med 16%. Sammantaget blev kvartalets tillväxt 7 % (13).

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q2

Det andra kvartalet 2018 innebar i princip en oförändrad resultatutveckling för Mackmyra. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4,4 (-4,5) och innebar en resultatförbättring jämfört med föregående år motsvarande 0,1 MSEK.

Bruttoresultatet uppgick till 12,0 MSEK (8,6), Förbättringen är en följd av den ökade nettoomsättningen och högre bruttovinstmarginal beroende på den högre andelen fat. EBITDA uppgick till -1,6 MSEK (-1,0) och rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-1,4). Den starka tillväxten av fat och upplevelser har dock medfört högre kostnader inom affärsområdet som bidragit till ett sämre resultat än vad tillväxten annars skulle motivera.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det andra kvartalet till -6,2 MSEK (-2,7). Försämringen påverkas till stor del av den ökande (ca 75%) produktionstakten i destilleriet som innebär en kraftigt ökad investering i framtida tillväxt samtidigt som vi också. fortsatt produktionen av Kreatör [jin]. Men resultatet och kassaflödet belastas också av en hel del kostnader som överskrider föregående år i olika typer av direkta satsningar i framtida tillväxt, bl.a.. Bla annat l till satsningar i Storbritannien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q2


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q2

 

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Anders Holst, tf CFO, 070-782 88 80, anders.holst@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf

Pressrelerase Q2-18 final.pdf