Bokslutskommuniké 2017, Heliospectra AB ( publ)

(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 23 februari 2018 –Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Bokslutskommuniké för 2017.

Finansiell Rapport

oktober-december:

januari-december:

Viktiga händelser

januari – mars

April - Juni

Juli - september

Oktober - december

Händelser efter periodens slut


VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under inledningen av 2017 påbörjade vi arbetet att förändra olika aspekter av Heliospectras affärsverksamhet för att på kort och lång sikt bättre kunna skapa värde för både kunder och investerare. När vi nu ser tillbaka på dessa beslut kan vi vara stolta över vår prestation och kämparanda. Genom att implementera den nya strategin tog vi betydande steg mot ökade inkomster, stärkt marknadsledande ställning och förbättrat verksamhetsresultat.

Ett av våra första strategiska initiativ var att förtydliga och betona våra belysningslösningars värdeerbjudande, som sträcker sig långt utöver minskade elkostnader. Allt fler odlare har sett hur Heliospectras lösning gör det möjligt för dem att öka avkastningen, få en enhetlig produktion och produktkvalitet samt accelererade skördecykler med förbättrad kvalitet varmed en mindre mängd grödor går till spillo. Under det gångna året hade jag stor glädje av att träffa odlingskunder världen över. Jag fick veta att odlarna särskilt uppskattar det ekonomiska värde som Heliospectras produkter medför, men också vårt engagemang för att erbjuda den expertis och de lösningar som exakt passar deras behov uppskattas. Det bekräftar det riktiga i vårt beslut att sätta odlare snarare än produkter i fokus över alla affärsenheter.

Heliospectra kunde därmed uppvisa en stark resultatutveckling som höll i sig under de tre sista kvartalen 2017. Nyckeltal som orderingång och nettoomsättning växte med 93 % respektive 56 % jämfört med 2016. Den betydande tillväxten, främst pådriven av projekt i USA och Kanada, är också ett resultat av nya organisatoriska och operationella synergier som har uppnåtts genom att tillämpa både lokal och global expertis för att stärka kund-erbjudandet.

I linje med vår strategi att stärka marknadsandelen bland matodlare säkrade vi kontrakt med ledande producenter av sallat och tomater. Samtidigt utvidgade vi vår produktportfölj i växande segment som odling för medicinska syften och för forskningsändamål. Under 2017 tillgodosåg vi också den starka efterfrågan från agtech-företag. De är väl medvetna om hur vår produktlinjes unika värdeerbjudande kan bistå till deras forskning och immaterialrätts-utveckling.

Som ett resultat av vårt innovationstänkande introducerade vi HelioCORETM under tredje kvartalet. Det är det första och enda kontrollsystemet för belysning som ger odlare möjlighet att på förhand beräkna kvoter, standardisera produktionen och öka avkastningen året runt genom SMARTA lösningar och system. Den banbrytande tekniken är vårt svar på odlarnas tydliga behov att förbättra sina ekonomiska resultat och vinna förhandlingsfördelar på marknaden. HelioCORETM har rönt stort intresse hos odlare världen över och vi ser fram emot att officiellt lansera produkten i slutet av första kvartalet 2018.

Vidare har vi färdigställt Heliospectra Technical Services för lansering i januari 2018. Konsulttjänsterna gör det möjligt för odlare att snabbare nå sina produktions- och affärsmål.
Ett urval av dessa tjänster inkluderar skräddarsydda belysningsstrategier och ”speed-breeding”-tester för att snabbt förbättra hur väl grödan presterar, men också tjänster kring teoretisk och praktisk utbildning i effektiv användning av intelligent belysning.

Samtidigt som verksamheten växte och vi utökade vårt kunderbjudande lyckades vi både höja bruttomarginalen med 9 procent (3,2 procentenheter) och minska driftskostnaderna med 12 % genom förbättrad produktivitet, effektivitet och driftskontroll. Trots makroekonomiska utmaningar, som ofördelaktiga valutakurser på nyckelmarknader, förbättrade vi vårt rörelseresultat med 23 %. För första gången tog vi betydande steg mot en mer positiv EBITDA jämfört med tidigare år.

När jag ser framåt mot 2018 gör jag det med tilltro. Vår produktlinje håller högsta kvalitet och vi har tidigare bevisat att vi kan förbättra vårt affärsresultat. Lönsamheten torde stärkas ytterligare tack vare det faktum att vi kontinuerligt utvecklar och levererar marknadsledande lösningar och tjänster som direkt svarar mot odlarnas behov. De strategiska förändringar som genomfördes 2017 ger Heliospectra goda förutsättningar att uppfylla sin vision.

Avslutningsvis vill jag tacka vårt team och alla våra intressenter för deras viktiga bidrag under året. Med ett orubbligt stöd fortsätter vi vår utveckling mot att bli det ledande och mest värdedrivna företaget inom belysning för växtodling.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 februari 2018 kl. 08.10 CEST.wkr0006.pdf

Heliospectra Bokslutskommunike 2017.pdf