EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 – Konsernin IFRS-liikevaihto ja vertailukelpoinen nettoliikevaihto laskivat 4 %, kauden tulos jäi 0,8 miljoonaa euroa tappiolle

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 28.8.2019 klo 9.00

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 – Konsernin IFRS-liikevaihto ja vertailukelpoinen nettoliikevaihto laskivat 4 %, kauden tulos jäi 0,8 miljoonaa euroa tappiolle

EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) IFRS-liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.6.2019 oli 9,3 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2018) ja katsauskauden tulos -0,8 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa 1.1.–30.6.2018). Konsernin liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa 1.1.–30.6.2018). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liikevaihdosta oli 5,2 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaista palkkiota 0,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 3,7 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa).

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Konsernin tunnusluvut  H1 2019  H1 2018  1-12/2018 
Liikevaihto, milj. €  9,3  9,8  19,6 
Liikevoitto*, milj. €  -0,8  1,4  1,8 
Liikevoitto, % liikevaihdosta  -8,5  14,5  8,9 
Tilikauden tulos, milj. €  -0,8  1,2  1,4 
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta  -9,0  12,4  7,3 
Osakekohtainen tulos, laimennettu, €  -0,05  0,09  0,09 
Laaja osakekohtainen tulos, laimennettu, €  -0,05  0,09  0,09 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut  H1 2019  H1 2018  1-12/2018 
Vertailukelpoinen liikevaihto**, milj. €  9,2  9,6  19,4 
Oikaistu osakekohtainen tulos****, laimennettu, €  -0,06 0,09 0,11
Oikaistu laaja osakekohtainen tulos****, laimennettu, €  -0,06  0,09  0,11 
Kannattavuuden tunnusluvutOman pääoman tuotto (ROE), %Koko pääoman tuotto (ROA), % -4,0-2,4 6,63,6 7,24,3

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun nettoliikevaihdosta vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

**) Vertailukelpoinen liikevaihto perustuu ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoitu liikevaihto kuvaa bruttopalkkiota.

***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2014. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy).

****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj (myöhemmin emoyhtiö tai yhtiö) sai haltuunsa 6 423 630 omaa osaketta 24.10.2018 toteutetussa yhtiöjärjestelyssä, missä kahden suurimman osakkeenomistajayhteisön omistusta muutettiin suoraksi henkilöomistukseksi. Järjestely oli väliaikainen ja ylimääräiset osakkeet mitätöitiin 12.2.2019, kun molemmat yhteisöt sulautuivat emoyhtiöön. Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

TOIMITUSJOHTAJA DANIEL PASTERNACK

Alkuvuoden merkittävin ja näkyvin edistysaskeleemme oli pörssin päälistalle siirtyminen toukokuun alussa. Listautuminen sujui erinomaisesti. Päälistalle siirtyminen lisää yhtiön tunnettuutta ja luotettavuutta sijoittajien ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Sitä kautta se hyödyttää myös yhtiön liiketoimintaa. Olemme jo tässä vaiheessa kokeneet hyödyn muun muassa rekrytoinnissa sekä rahoitus- ja muissa neuvotteluissa.

Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kustannukset alittivat arviomme hieman ja olivat parisataa tuhatta euroa. Päälistalla olo ei myöskään aiheuta merkittäviä jatkuvia kustannuksia, sillä yhtiö on jo ennestään toiminut tarkasti säännellyssä ympäristössä ja noudattanut pitkälti vastaavia vaatimuksia kuin päälistalla.

Alkuvuoden markkinatilanne oli haastava koko toimialalle. Sijoittajien riskinottohalukkuus oli alhainen vuoden 2019 alkaessa, mutta lisääntyi kesää kohti. Markkinatilanne pysyi silti jonkin verran epävarmempana kuin edellisinä vuosina. Loppuvuoden 2018 voimakas kurssilasku ja varallisuuden rotaatio pääomarahastoihin sekä vähäriskisempiin ja -tuottoisempiin sijoituksiin heikensivät yhtiön jatkuvaa palkkiokertymää. Pääomarahastojen palkkiokertymä kasvaa jatkossa merkittävästi sitä mukaa, kun kutsumme asiakkaiden varoja sijoitettavaksi esimerkiksi kiinteistörahastoissa. Markkinakehityksen ja sijoitusrotaation aiheuttaman liikevaihtopettymyksen sekä listautumisesta, henkilöstöä koskevasta uudelleenjärjestelystä ja yksittäisestä saatavan alaskirjauksesta aiheutuneiden kertaluonteisten lisäkustannusten (yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa) vuoksi alkuvuoden tulos painui tappiolle. Ilman kertaluonteisia eriä tulos olisi ollut lievästi positiivinen.

Teimme alkuvuonna merkittävää kehitystyötä, jonka myötä tarkoituksenamme on lanseerata lähiaikoina useampi uusi pääomarahasto. Yhdistettynä toteuttamiimme säästötoimenpiteisiin uudet rahastot antavat valmistuessaan yhtiölle mahdollisuuden kirittää tulosvauhtiaan loppuvuonna. Kannattavuutta parantaa loppuvuonna ja seuraavina vuosina myös se, että kutsumme asiakkaiden jo antamia noin 90 miljoonan euron sijoitussitoumuksia kiinteistökehitysrahastoon sijoituksia varten. Seuraavat pääomarahastohankkeemme keskittyvät listaamattomaan velkamarkkinaan, kansainväliseen kiinteistömarkkinaan sekä uusiutuvan energian infrastruktuurisijoituksiin. Näille omaisuusluokille on vahvaa kysyntää sekä ammatti- että yksityissijoittajien keskuudessa, ja uskomme kysynnän pysyvän vahvana ainakin keskipitkällä aikavälillä, kun elvyttävä keskuspankkipolitiikka pitää korkotason matalana.

Viimeisten 12 kuukauden aikana olemme panostaneet merkittävästi sekä kulukuriin että toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Kulupuolella olemme saavuttaneet merkittäviä säästöjä muun muassa kasvattamalla digitaalisen markkinoinnin käyttöä uusasiakashankinnassa. Tämän seurauksena tehostimme merkittävästi ajanvaraustoimintaamme vuodenvaihteen tienoilla ja vähensimme henkilöstöä tältä osin. Olemme toteuttaneet uudelleenjärjestely- ja tehostustoimia myös muissa toiminnoissa. Alkuvuoden henkilöstökulut olivat 4,2 miljoonaa euroa, josta 0,2 miljoonaa euroa koostui kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista. Odotamme henkilöstökulujen vakiintuvan loppuvuonna 3,5–3,7 miljoonan euron tasolle.

Toteutimme viime vuoden lopussa mittavan asiakasymmärrysprojektin, jonka seurauksena terävöitämme nyt markkinointiamme ja viestintäämme sekä kommunikoimme arvolupauksemme entistä selkeämmin. Tämä tulee näkymään loppuvuonna muun muassa uusina vaikuttavuus- ja vastuullisuussijoittamisen tuotteina ja palveluina. Samalla tulemme viestimään aiempaa selkeämmin siitä, miten sijoittamalla voi edistää yritysten toiminnan vastuullisuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa sekä samalla saada hyvää tuottoa sijoituksille. Olemme yhtiönä myös itse sijoittaneet aurinkovoimaan, minkä myötä olemme neutraloineet koko henkilökuntamme hiilijalanjäljen. Uskallan väittää, että tässä mielessä olemme Suomen – ellemme peräti koko maailman – ensimmäinen hiilineutraali varainhoitaja.

Turbulentista markkinatilanteesta ja haastavasta alkuvuodesta huolimatta katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Muutimme 13. elokuuta koko vuotta koskevaa ohjeistustamme niin, että arvioimme koko vuoden tuloksen jäävän tappiolliseksi siitä huolimatta, että arvioimme kannattavuuden paranevan loppuvuonna. Odotamme myös kokonaisliikevaihdon laskevan hieman vuoden 2018 tasosta tuottosidonnaisten palkkioiden jäädessä arviomme mukaan edellistä vuotta alhaisemmiksi. Uskomme, että jo tekemämme ja jatkuvat toimenpiteemme erityisesti kulukurissa, tehokkuudessa ja uusissa pääomarahastolanseerauksissa ovat parantaneet ja parantavat merkittävästi yhtiön kannattavuuspotentiaalia tuleville vuosille.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vuoden 2019 ensimmäinen vuosipuolisko oli riskillisten omaisuuslajien kehityksen kannalta varsin positiivinen sekä osake- että korkomarkkinoilla. Globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) nousivat lopulta euromääräisesti peräti 16,7 prosenttia, mikä oli paras alkuvuoden kehitys yli 20 vuoteen. Sijoittajien riskinottohalukkuus näkyi myös korkopuolella, missä korkeamman ja matalamman luottoluokituksen yrityslainojen luottoriskipreemiot laskivat johtaen positiiviseen tuottokehitykseen erityisesti matalamman luottoluokituksen yrityslainojen osalta. Viime vuoden loppupuolella koettu lähes paniikinomainen markkinatunnelma muuttui heti tammikuussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoitti, ettei rahapolitiikan normalisointia ole ennakkoon lyöty lukkoon vaan että se tulee perustumaan tulevaan talousdataan. Viime vuoden loppupuolella markkinat pelkäsivät Fedin nostavan ohjauskorkoaan liian aggressiivisesti riippumatta talouskasvun suunnasta. Fedin viestintä muuttui ensimmäisen vuosipuoliskon aikana huomattavasti varovaisempaan suuntaan inflaatiokuvan pysyessä vakaana ja julkaistun talousdatan ollessa pääsääntöisesti ennakoitua vaisumpaa. Näin ollen myös alkuvuoden koronnosto-odotukset muuttuivat kevään ja alkukesän aikana koronlaskuodotuksiksi. Kesäkuun lopussa markkinat hinnoittelivat jo vähintään kahta koronlaskua kuluvan vuoden osalta.

Keskuspankkien toimien ohella markkinoiden kestoteemaksi muodostuivat erinäiset kauppakiistat, missä lähes poikkeuksetta Yhdysvallat oli toisena osapuolena. Eniten huomiota keräsi luonnollisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä puhjennut kauppakiista, joka asetettujen tullien ja vastatullien ansiosta muuttui suoranaiseksi kauppasodaksi. Sopimukseen yritettiin päästä useampaan otteeseen, mutta toistaiseksi tuloksetta, sillä kiistan aiheena on varsin mittava paketti erilaisia asioita alkaen tulliasioista ja päätyen Yhdysvaltojen vaatimukseen Kiinan talouden avaamisesta ja muuttamisesta markkinaehtoisemmaksi. Vaikka taloudelliset seikat ovat kiistassa näkyvimmät, kyse on pohjimmiltaan kahden suurvallan vastakkaisista näkemyksistä koskien yhteiskunnan merkittäviä osa-alueita. Konfliktia ja sen ratkaisua mutkistaa se tosiasia, että maiden taloudet ovat riippuvaisia toisistaan ja molemmat maat käyttävät tätä riippuvuussuhdetta aseena edistääkseen omia poliittisia ja taloudellisia intressejään.

Kauppasodan aiheuttamat riskit globaalille talouskasvulle olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla myös sijoitusmarkkinoiden fokuksessa. Arviomme mukaan globaalien suhdanneindikaattoreiden käänne voi tapahtua vasta sen jälkeen, kun kauppasodan uhat ovat väistyneet. Varsinkin teollisuuden osalta luottamus on edelleen matalalla tasolla, mikä näkyi myös alkuvuonna julkaistuissa teollisuuden ostopäälliköiden luottamusindikaattoreissa kaikilla pääalueilla, painaen toukokuussa globaalin teollisuuden luottamuksen alle kriittisenä pidetyn 50 pisteen rajan. Teollisuustuotannon mahdollinen supistuminen seuraavina kuukausina kasvattaa jo ennestään kohonnutta taantumariskiä, ja tuleva talouskasvu on yhä selvemmin kuluttajien lisäksi myös keskuspankkien harteilla.

Yhtiön muussa toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia alkuvuoden aikana. Sääntely-ympäristö pysyi konsernin kannalta ennallaan, eikä alkuvuonna tulleilla sääntelymuutoksilla ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöön. Vakuutussidonnaisten sijoitusten verokohtelua muutettiin uudella lainsäädännöllä maaliskuussa 2019. Lainsäädäntö harmonisoi vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden verokohtelun vastaamaan esimerkiksi sijoitusrahastojen verokohtelua. Säännöksiä sovelletaan vuoden 2020 alusta, mutta muutoksilla voi olla negatiivista vaikutusta vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden myyntiin jo ennen tätä.

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS

EAB-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto laski katsauskaudella neljä prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 9,2 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Negatiivisen kehityksen taustalla oli erityisesti loppuvuoden 2018 kurssilasku ja varallisuuden rotaatio pääomarahastoihin sekä vähäriskisempiin ja -tuottoisempiin sijoituksiin. Pääomarahastoista saatavat palkkiot kehittyivät positiivisesti, ja trendin odotetaan jatkuvan, kun kiinteistöpääomarahastot kutsuvat pääomia sijoittajilta ja pääomarahastojen myynti ja uusien rahastojen lanseeraus jatkuvat. Pääomarahastojen positiivinen myynnin kehitys näkyi myös vakuutustuotteiden myynnistä saatavien palkkioiden kasvuna, mikä myös osittain korvasi UCITS-rahastoista saatavien palkkioiden poistumaa.

Katsauskauden kokonaiskustannukset sisältäen poistot olivat 10,5 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa) ja sisälsivät noin 0,9 miljoonan euron edestä kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät pörssilistaukseen, henkilöstön uudelleenjärjestelyihin sekä asiakassaatavan alaskirjaukseen. Konsernin henkilöstökulut olivat 4,2 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa) sisältäen edellä mainitut henkilöstön uudelleenjärjestelyistä syntyneet kulut. Konsernin sidonnaisasiamiehille maksetut palkkiokulut olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). Konsernin hallintokulut olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa). Hallinto- ja muut kulut eivät ole suoraan vertailukelpoisia johtuen vertailukaudelle kohdistuneista kuluvarausten puruista. Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 1,3 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Poistojen kasvun taustalla on pääasiassa tietojärjestelmähankkeiden jatkokehitys. EAB:n kulu-tuottosuhde oli 110 prosenttia (86,4 %).

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Liikevoittomarginaali oli -8,5 prosenttia (14,5 %). Katsauskauden tulos oli -0,8 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa).

Tase ja rahoitusasema

EAB-konsernin taseen loppusumma oli 35,2 miljoonaa euroa (31.12.2018: 36,4 milj. euroa). Konsernin rahavarat olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa).

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 7,3 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa). Konserni allekirjoitti uuden rahoitussopimuksen kesäkuun 2019 lopussa. Uudesta rahoituksesta jätettiin nostamatta 2 miljoonaa euroa. Vieras pääoma oli yhteensä 15,3 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa) ja oma pääoma 19,9 miljoonaa euroa (22,1 milj. euroa). Konsernin emoyhtiö palautti osakkeenomistajille pääomia huhtikuussa 1,4 miljoonaa euroa.

EAB-konsernin omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 56,4 % (60,5 %).

ALKUVUODEN TAPAHTUMIA

Tammi-kesäkuun 2019 merkittävimpiä tapahtumia olivat Helsingin pörssin pörssilistalle (päälistalle) siirtyminen ja sen toteuttamiseen tähtäävät järjestelyt.

EAB Group Oyj täsmensi tammikuussa aiemmin ilmoittamaansa aikataulua ja ilmoitti yhtiön suunnittelevan siirtymistä Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) First North Finland -listalta päälistalle vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen aikana.

Helmikuussa EAB Group Oyj:n tytäryhtiöt Elite Partners Oy ja Nousukaari Oy sulautuivat emoyhtiöön lokakuussa 2018 tiedotetun järjestelyn mukaisesti. Samalla tytäryhtiöiden omistamat EAB Group Oyj:n osakkeet mitätöitiin.

Yhtiö julkaisi tilinpäätöstiedotteensa helmikuun lopussa. Vuonna 2018 konsernin vertailukelpoinen nettoliikevaihto kasvoi 23 % ja asiakasvarojen määrä 8 %. Konsernin IFRS-liikevaihto tilikaudella 1.1.–31.12.2018 oli 19,6 miljoonaa euroa (17,6 miljoonaa euroa vuonna 2017) ja tilikauden tulos 1,4 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa vuonna 2017). Konsernin liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2019 muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat päätettiin yhdistää muuntosuhteella 1:1, jonka jälkeen yhtiöllä olisi vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaisi yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksen muutos sekä osakesarjojen yhdistäminen olivat ehdollisia yhtiön siirtymiselle Helsingin pörssin päälistalle.

Yhtiökokous päätti myös perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Emoyhtiön hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 5.4.2019 perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

EAB Group Oyj jätti 17.4.2019 hakemuksen yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalle. Finanssivalvonta hyväksyi päälistalle siirtymiseen liittyvän listalleottoesitteen 25.4.2019 ja seuraavana päivänä 26.4.2019 Helsingin pörssi hyväksyi listalleottohakemuksen.

Uusi yhtiöjärjestys rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2019. Rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat yhdistettiin, jonka jälkeen yhtiöllä on ollut vain yksi osakesarja ja jokainen osake on tuottanut yhtäläiset oikeudet.

Yhtiö siirtyi Helsingin Pörssin päälistalle 2.5.2019.

KONSERNIN NÄKYMÄT LOPPUVUODEKSI 2019

Muutimme 13. elokuuta ohjeistustamme koko vuodelle 2019. Uusi ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella tehty arviomme on, että koko vuoden tulos jää tappiolliseksi siitä huolimatta, että kannattavuuden arvioidaan paranevan loppuvuonna. Myös kokonaisliikevaihdon odotetaan laskevan hieman vuoden 2018 tasosta tuottosidonnaisten palkkioiden jäädessä arvion mukaan edellistä vuotta alhaisemmiksi.

Ennen ohjeistuksen muutosta olimme arvioineet koko vuoden 2019 tuloksen olevan positiivinen ja liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2018 tasosta.

Epävarmuus osakemarkkinoilla leimasi alkuvuotta 2019, mutta sijoittajien riskinottohalukkuus lisääntyi merkittävästi kesää kohti ja kokonaisuutena alkuvuosi oli hyvä kaikissa riskisissä omaisuusluokissa. Epävarmuus on kuitenkin tällä hetkellä suurempi kuin edellisinä vuosina vaikuttaen mahdollisuuteen houkutella uusia sijoittajia EAB-konsernin palvelujen piiriin ja saada lisäsijoituksia nykyisiltä asiakkailta.

Konserni on myös kehittänyt liiketoimintaansa merkittävästi ja tehnyt kulusäästöjä vuoden 2018 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Näitä toimenpiteitä jatketaan vähintään vuoden 2019 loppuun asti, minkä seurauksena kulutehokkuuden odotetaan paranevan jo vuoden toisella vuosipuoliskolla, mutta erityisesti vuonna 2020.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 104 (31.12.2018 henkilöstömäärä oli 108). Työsuhteista 16 oli määräaikaisia. Henkilöstöstä 43 työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa. Konsernitoiminnoissa (lakipalvelut, hallinto, HR, IT, talous sekä markkinointi ja viestintä) työskenteli 61 henkilöä. Lisäksi asiakkaitamme palveli 24 sidonnaisasiamiestä.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Jo aiemmin aloitettua konsernirakenteen yksinkertaistamista jatkettiin sulauttamalla Nousukaari Oy ja Elite Partners Oy EAB Group Oyj:hin 12.2.2019 sekä Ox Finance Oy, Elite PK-yrityslaina Oy ja Taurus Properties GP Oy Elite Sijoitus Oy:hyn 31.5.2019. Sulautumiset toteutettiin tytäryhtiösulautumisilla.

OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA

EAB Group Oyj:n koko osakemäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 13 843 272 kappaletta. Yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita 30.6.2019. Yhtiön osakepääoma oli kesäkuun lopussa 750 000 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä oli kesäkuun lopussa 13 843 272 EAB Group Oyj:n osaketta. Osakkeiden vaihto oli tammi-kesäkuussa 0,5 miljoonaa euroa ja osakkeita vaihdettiin yhteensä 179 328 kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun lopussa 2,98 euroa. Osakkeen korkein hinta katsauskaudella oli 3,04 euroa ja alin hinta 2,46 euroa. EAB Group Oyj:n markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 41,3 miljoonaa euroa.

OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2019

Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista
1 * Nordea Bank Abp 2 440 222 17,63
2 Juurakko Kari Antero 2 190 010 15,82
3 Umo Invest Oy 1 389 921 10,04
4 Nieminen Janne Pentti Antero 1 112 031 8,03
5 Kaaria Jouni Sami Olavi 1 066 030 7,70
6 Pasternack Daniel 991 101 7,16
7 Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö 857 200 6,19
8 Niemi Rami Toivo 487 820 3,52
9 Kiikka Hannu Ilmari 484 182 3,50
10 Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy 300 000 2,17
11 KW-Invest Oy 261 949 1,89
12 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 257 141 1,86
13 TK Rahoitus Oy 141 643 1,02
14 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 140 659 1,02
15 Contango Oy 126 570 0,91
16 Hampulipampuli Oy 120 000 0,87
17 A-A Transport Oy 90 064 0,65
18 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Ry 85 000 0,61
19 Insulaex Oy 73 837 0,53
20 Teräväinen Consulting Oy 72 578 0,52
20 suurinta omistajaa yhteensä 12 687 958 91,65
Hallintarekisteröityjä 2 445 497 17,67
Muut 1 155 314 8,35
Yhteensä 13 843 272 100

* Hallintarekisteröityjä

Merkittävin hallintarekisteröity osakkeenomistaja on BNP Paribas Asset Management Holding, joka omistaa 2 440 222 EAB Group Oyj:n osaketta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EAB Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2019 Helsingissä. Yhtiökokouksessa päätettiin seuraavista asioista:

Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, voiton käyttäminen ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2018 vahvistetun taseen perusteella varoja jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 9.4.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Muu osa jakokelpoisista varoista päätettiin jättää omaan pääomaan.

Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärä, jäsenet ja palkkiot

Yhtiön hallituksen lukumääräksi vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Juurakko, Janne Nieminen, Vincent Trouillard-Perrot, Juha Tynkkynen, Pasi Kohmo, Therese Cedercreutz ja Topi Piela.

Yhtiökokous vahvisti, että listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa.

Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajaan KHT Tuomas Ilveskoski. Tilintarkastajan palkkio ja korvaus matkakustannuksista maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakesarjojen yhdistäminen

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan uuden yhtiöjärjestyksen rekisteröinnin yhteydessä A- ja B-osakesarjat yhdistetään muuntosuhteella 1:1, jonka jälkeen yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja jokainen osake tuottaa yhtäläiset oikeudet.

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen muutos sekä osakesarjojen yhdistäminen ovat ehdollisia yhtiön siirtymiselle Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) päälistalle ja muutokset tulevat voimaan ja ne rekisteröidään, kun yhtiön hakemus siirtyä Helsingin pörssin päälistalle on hyväksytty Helsingin pörssin listauskomiteassa.

Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus saa ylittää 100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Muuttuvan palkkion osuus ei saa kuitenkaan ylittää 200 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään seuraavista asioista:

Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa uusia osakkeita, osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 10 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa sekä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Valtuutus kumoaa 4.4.2018 päätetyn antivaltuutuksen.

Omien osakkeiden hankkiminen

Hallitus voi päättää enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 5.10.2020 saakka.

Valtuutus kumoaa 4.4.2018 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA

EAB-konsernin merkittävimpiä lähiajan riskejä ovat markkinariski ja operatiivinen riski.

Markkinariski ilmenee keskeisimmin konsernin tarjoamien markkinaehtoisten tuotteiden ja palveluiden markkina-arvojen vaihteluna, jolla on suora vaikutus konsernin hallinnoitavien varojen määrään ja palkkioansaintaan. Markkinariski toteutui varsinkin katsauskauden ensimmäisen kvartaalin aikana, epäsuotuisan markkinakehityksen seurauksena. Konsernin liiketoimintaan kohdistuvan markkinariskin arvioidaan jatkuvan korkeana etenkin vallitsevan geopoliittisen tilanteen takia. Konsernin markkinariskiä lieventää liikevaihdon merkittävä hajautuminen myös ei-markkinaehtoiseen toimintaan, kuten vaihtoehtoisista sijoituksista tarjottavaan varainhoitoon sekä rahoitus- ja palveluliiketoimintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski vaikuttaa osaltaan maksuvalmiusriskitoteuman todennäköisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Operatiivisia riskejä ilmenee konsernissa keskeisimmin tietojärjestelmiin ja -turvaan, tuotteiden ja palveluiden myyntiin sekä prosesseihin liittyvinä riskeinä. Sen kaltaiseen liiketoimintaan, jota konserni harjoittaa, sisältyy tyypillisesti merkittävästi operatiivisia riskejä. Konsernissa tunnistetaan operatiivisten riskien merkittävyys ja kehitetään jatkuvasti menetelmiä operatiivisten riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja seuraamiseksi sekä niiden vaikutusten vähentämiseksi. Katsauskaudella ei toteutunut merkittäviä operatiivisia vahinkotapahtumia.

Konsernin markkinariskiä ja operatiivisia riskejä hallitaan aktiivisesti sisäisten riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Riskit ja arviot niiden potentiaalisesta vaikutuksesta ovat kiinteä osa konsernin vakavaraisuuden hallintaa ja sen yhteydessä suoritettavaa riskiprofilointia.

Lisätietoa konsernin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden valvonnasta löytyy konsernin vuosikertomuksesta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kaudella 1.7.2019–28.8.2019 ei ole ollut muita emoyhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1.–31.12.2019 julkaistaan arviolta 14.2.2020.

EAB GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja

+358 50 569 3416

daniel.pasternack@eabgroup.fi

Kari Juurakko, hallituksen puheenjohtaja

+358 50 582 7411

kari.juurakko@eabgroup.fi

EAB-konserni tarjoaa monipuolisia ja korkeatasoisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita yksityisasiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. EAB-konsernin markkinointinimenä käytetään nimeä Elite Alfred Berg. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fiwkr0006.pdf