FORTSATT TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING I Q1

RESULTATET I KORTHET 2018 2017 2017
   jan-mar  jan-mar  Helår
Nettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 19,1 17,1 80,9
Omsättningstillväxt exklusive   alkoholskatt 12% 18% 10%
Försäljning Flaskor, MSEK 12,4 10,6 50,3
Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,7 6,5 30,6
Bruttoresultat, MSEK 9,6 8,7 43,4
Bruttovinstmarginal,   procent 50% 51% 54%
EBITDA, MSEK -0,3 -0,9 2,1
Rörelseresultat, MSEK -0,7 -1,3 0,5
Finansnetto, MSEK -2,9 -3,0 -11,4
Skatt, MSEK 0,0 0,0 -0,1
Resultat efter skatt, MSEK -3,6 -4,3 -11,0
Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -7,7 -7,3 -14,2
Resultat per aktie före full   utspädning, SEK -0,29 -0,37 -0,95

FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q1

2018 års första kvartal blev Mackmyras trettonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs i huvudsak av försäljningen inom flaskor som växte med 17 %. Även försäljningen av fat och upplevelser nådde under kvartalet tillväxt, 4%. Sammantaget blev kvartalets tillväxt 12 %.

UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q1

Det första kvartalet 2018 innebar en fortsatt positiv resultatutveckling för Mackmyra. Bruttoresultatet uppgick till 9,6 MSEK (8,7), förbättringen är en följd av den ökade nettoomsättningen. EBITDA uppgick till -0,3 MSEK (-0,9) och rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-1,3). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,6 (-4,3) och innebar en resultatförbättring jämfört med föregående år motsvarande 0,7 MSEK.

Kassaflödet efter investeringar uppgick för det första kvartalet till -7,7 MSEK (-7,3). Försämringen påverkas till stor del av den ökande produktionstakten i destilleriet som innebär en ökad investering i framtida tillväxt. Det första kvartalet är överlag ett kassaflödesmässigt svagt kvartal med relativt sett låg försäljning samtidigt som moms och alkoholskatt avseende föregående års mest försäljningsstarka kvartal, det fjärde, betalas ut.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q1

För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-455 99 79, magnus.dandanell@mackmyra.se
Björn Biberg, CFO, 026-455 99 75, bjorn.biberg@mackmyra.se

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08:45 CEST.

Om Mackmyra
Vi har följt våra drömmar och skapat den svenska maltwhiskyn. Vi tillverkar den på vårt eget sätt, av lokala råvaror och helt utan tillsatser. Resultatet har satt Sverige på den internationella whiskykartan. Vi erbjuder annorlunda whiskyupplevelser för livsnjutare och nytänkare. Välkommen till Mackmyra Svensk Whisky.
Mackmyras aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.wkr0006.pdf

Pressrelease 180518 Q1-rapport slutlig.pdf