Heliospectra upptar kortfristigt lån om cirka 17 miljoner kronor från tre huvudägare

Göteborg, Sverige, 25 januari, 2022

Heliospectra AB (publ), har beslutat att uppta kortfristigt lån om sammanlagt 17 025 000 kronor från huvudägarna Weland Stål AB, ADMA Förvaltnings AB och Corespring New Technology AB. Syftet med lånen är att stärka bolagets likviditet och rörelsekapital. Med ett kapitaltillskott om ca 17 miljoner kronor, vilket tillförs Heliospectra omgående, säkerställs likviditet för att möta det rörelsekapitalsbehov bolaget har på kort sikt.

Långivarna är Heliospectras tre största aktieägare vilka har ingått separata låneavtal med bolaget om följande belopp.

Långivare: Lånebelopp (SEK)
Weland Stål AB 10 275 000
ADMA Förvaltnings AB   3 875 000
Corespring New Technology AB (f.d. Midroc New Technology AB) 2 875 000
Totalt: 17 025 000


Lånen förfaller till betalning i sin helhet senast den 30 juni 2022.  Lånen löper med en årlig ränta om 2 procent och en dröjsmålsränta på 8 procentenheter över referensräntan, i linje med räntelagen (1975:635). Väljer bolaget att genomföra en nyemission av aktier, teckningsoptioner och eller konvertibler innan återbetalningsdagen har långivarna rätt att kvitta lånet, tillsammans med upplupen ränta, mot nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, förutsatt att så är möjligt enligt tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen bedömer att lånen har upptagits till marknadsmässiga villkor.

- Heliospectra är i en spännande förändringsfas med en ny vd och en ny strategi. Samtidigt förbereder sig bolaget på att lansera ett flertal nya produkter på marknaden under 2022. Detta är en fas där det krävs att bolaget satsar och vi är tacksamma över att ha starka ägare som tror på bolagets nya vision och är beredda att satsa, säger Andreas Gunnarsson, styrelseordförande i Heliospectra AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2 december 2021 kl. 13:00 CET.

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. 

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: 
Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  Denna information lämnades för offentliggörande kl 13:35 CET, den 25 januari, 2022.wkr0006.pdf