Heliospectra Delårsredogörelse januari - september 2016

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin delårsredogörelse för perioden januari - september 2016.

Omsättning och resultat januari - september

Viktiga händelser 
januari - mars

april - juni

juli - september

Händelser efter periodens slut

VDs kommentar 
Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Marknaden för medicinska plantor fortsätter också utvecklas starkt. Utöver de 23 stater i USA som redan har legaliserat odling av cannabis för medicinskt bruk så är det ytterligare ett tiotal som ska ta beslut framöver. I Australien kommer man i november att vara klar med implementering enligt ett redan fattat beslut1. Det är en global trend vi ser. Turkiet har nyligen beslutat att legalisera begränsad produktion i 19 provinser2. Makedonien tog tidigare under året beslut att tillåta användning för medicinskt bruk 3. Det pågår också diskussioner i många andra europeiska länder, där man redan kan köpa godkända receptbaserad preparat via apoteken. Vi ser samma utveckling också i Latinamerika, med exempelvis Uruguay som ett av föregångsländerna.

Det finns ett antal viktiga drivkrafter som verkar för Heliospectras teknik. FAO4 konstaterade nyligen att klimatpåverkan hänförlig till odling redan är mycket stor, samtidigt som efterfrågan på mat kommer att öka med minst 60 % till 2050. Vi har en situation med växande befolkning och ökande urbanisering. För att klara den situationen måste produktionsmetoder förbättras och medge en ökad grad av automation. Detta driver också jordbruksteknikföretag - som utvecklar och säljer fröer, bekämpningsmedel och gödningsmedel - att investera i ny teknik. Dessutom kommer själva produktionen behöva ske närmare konsumenterna, vilket påskyndar tillväxten inom "city farmning" och kortar de logistiska flödena. Vi räknar med att hela värdekedjan går igenom kraftiga förändringar framöver.

Bolagets positiva utveckling fortsätter. Jämfört med samma period föregående år så har vi ökat vår omsättning med 160 %. Vi får också bevis på det förtroende vi åtnjuter hos våra kunder när ett av världens ledande jordbruksteknikföretag lägger sin fjärde beställning för ytterligare 1,9 MSEK.

För att fortsatta finansiera vår expansion på marknaden så har bolagets styrelse föreslagit en företrädesemission på ca 91 MSEK med en möjlig övertilldelning på ca 20 MSEK. Det är väldigt positivt att våra huvudägare står bakom bolaget och tecknar sig samt ser till att hela emissionen är garanterad. Kapitalanskaffningen avser främst rörelsekapital för försäljning och marknadsföring, fortsatt produktutveckling och för att stärka balansräkningen.

Med marknader som växer kraftigt, världsledande produkter och starka huvudägare bakom oss så ser vi positivt på framtiden.

Staffan Hillberg, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/

1www.canberratimes.com.au/act-news/medicinal-cannabis-to-be-legalised-in-australia-from-november- 20160901-gr6kb5.html
2)www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-legalises-controlled-cannabis-production-19-provinces- a7364026.html 
3)www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-allows-medical-marijuana-in-pharmacies-05-31-2016 
4)www.fao.org/publications/sofa/en/?utm_source=faohomepage&utm_medium=web&utm_campaign=featurebar

Rapporten i sin helhet bifogas.

Göteborg 2016-10-28