Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2019

(Göteborg, Sverige / Toronto, Kanada / Tokyo, Japan, 21e februari 2020) - Heliospectra AB (publ) (First North Growth Market: HELIO, OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin bokslutskommuniké för 2019.

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Orderingången under perioden oktober – december 2019 uppgick till 97 334 KSEK. I detta belopp ingår de tidigare
kommunicerade ordrarna från Nectar Farms om 72 MSEK och Bridge Farm Group om 12 MSEK avseende bolagets
nya produktserie MITRA.


OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER – DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 2 784 (11 083) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -18 502 (-12 020) KSEK, innebärande
en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -18 514 (-12 030) KSEK.

 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI – DECEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 25 530 (45 370) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -51 545 (-33 251) KSEK, innebärande
en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -51 677 (-33 303) KSEK.

 

KASSAFLÖDE JANUARI – DECEMBER
Rörelsens kassaflöde var 47 559 (-25 588) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till 43 078 (-29 468) KSEK.

 

VD:s KOMMENTAR

De första tre kvartalen 2019 arbetade vi med att bygga upp Heliospectras nya produktportfölj, vilket som förväntat med­ förde en del utmaningar. Men arbetet har också inneburit fantastiska möjligheter. Tack vare aktieägarnas stöd och teamets engagemang inledde vi under sista kvartalet 2019 en tillväxtbana med stark global utveckling för 2020 och framtiden.

Vi visste att förändringen av produktportföljen skulle innebära kortsiktiga risker för orderingång och försäljning, och det var med styrelsens fulla stöd som vi gjorde dessa förändringar för att främja vår marknadsposition och ledande ställning på lång sikt. Under 2019 sjönk intäkterna med 44 procent från 45,4 miljoner SEK 2018 till 25,5 miljoner SEK 2019 då vi om­ värderade våra mål, ändrade strategi och positionerade oss bättre inom branschen för framtiden. Nästan genast fick

vi lön för mödan: Efter lanseringen av vår nya produktlinje MITRA i juni fick vi två stora ordrar på totalt 84 miljoner SEK, med förväntad leverans under 2020.

Bland annat fick vi en stor MITRA-order från Nectar Farms i Victoria i Australien. Vi har redan ett nära samarbete med Nectar sedan tre år, och deras ambition har alltid varit att

hitta en samarbetspartner, inte en leverantör, för sina växt­ husprojekt för tomatodling. Deras verksamhet bygger på hållbart jordbruk och ren förnybar energi, värderingar som stämmer väl överens med våra, och vi är glada att de har valt att samarbeta med oss. Vårt företag har varit drivande inom grön teknik och lösningar för resurseffektiv livsmedelsproduk­ tion, och det här projektet tar oss ett steg längre i och med användningen av ren el från vindkraft. Nectar Farms ordervärde uppgår till 72 miljoner SEK, vilket inkluderar en handpenning på 50 procent. Handpenningen förväntades betalas under fjärde kvartalet 2019 men skjuts upp till 2020 på grund av fi­ nansieringsförseningar. Det betyder inte att projektet inte full­ följs utan helt enkelt att det fördröjs några månader.

Vi fortsätter att utveckla vår kontroll­ och automatiserings­ plattform helioCORE. Fler och fler odlare automatiserar och kopplar samman odlingsmiljöer, och helioCORE säkerställer grödor av jämn och hög kvalitet varje dag året runt. Vi ser ett stort kundintresse för den här produkten, och vi arbetar för att göra den mer stabil och användarvänlig samtidigt som vi fortsätter att integrera den så långt som möjligt med övriga kontroll­ och automatiseringsplattformer i branschen. Fram­ tiden är här, vi har fantastiska lösningar och vårt uppdrag i år är att vinna marknadsandelar.

Under de senaste två åren har vi haft ett bra grepp om kost­ naderna och gjort mer med mindre. Nu behöver vi göra lösningarna tillgängliga för en större publik. Framöver kommer vårt fokus att liggaförsäljning och marknadsföring. Genom att etablera oss i Kanada och bygga upp ett starkt team i Nordamerika kommer vi att kunna växa ytterligare. Många innovativa projekt är på gång i Nordamerika, både inom livs­ medel och inom medicinsk cannabis, och det har därför varit viktigt att lägga tid och arbete på att etablera en stark närvaro på marknaden där. Vi vill göra våra produkter rättvisa.

Tack för ert trogna stöd. 2020 är ett år av stora möjligheter och globala landvinningar. Vi satsar kontinuerligt på att skapa värde och lönsamhet för såväl våra kunder runtom i världen som för er aktieägare. Jag är som alltid mycket tacksam för ert trogna stöd för Heliospectras vision: att tillgängliggöra ut­ hållig matproduktion för en alltmer urbaniserad befolkning.

// Ali Ahmadian

 

För fullständig rapport, se HÄR

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21:e feb 2020 kl.08,00 CET. wkr0006.pdf