EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020 – Konsernin liiketoiminnan tuotot laskivat 6 % ja kauden tulos jäi 0,8 miljoonaa euroa tappiolle, mutta oli vertailukautta parempi

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 28.8.2020 klo 9.00

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020 – Konsernin liiketoiminnan tuotot laskivat 6 % ja kauden tulos jäi 0,8 miljoonaa euroa tappiolle, mutta oli vertailukautta parempi

Tammi–kesäkuussa 2020 konsernin liiketoiminnan tuotot laskivat 6 % ja tulos parani 0,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta (tappio 0,84 miljoonaa euroa H1/2019 ja tappio 0,75 miljoonaa euroa H1/2020) tehtyjen tehostamistoimien seurauksena. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta konserni pystyi kasvattamaan jatkuvia liiketoiminnan tuottoja 13 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon (6,1 miljoonaa euroa vertailujaksossa).

EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) IFRS liiketoiminnan tuotot katsauskaudella 1.1.–30.6.2020 olivat 8,7 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa 1.1.–30.6.2019) ja katsauskauden tulos -0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2019). Konsernin liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2019). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liikevaihdosta oli 5,6 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa) sisältäen tuottosidonnaista palkkiota 0,8 miljoonaa euroa (0,9 milj. euroa). Omaisuudenhoidosta ja muista sijoituspalveluista saatavien tuottojen osuus oli 2,3 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa).

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin talouskehitys tammi-kesäkuussa 2020 (vertailu tammi-kesäkuuhun 2019):

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, laski 4 prosenttia ja oli 3 008 miljoonaa euroa 30.6.2020 (3 138 miljoonaa euroa 30.6.2019). Asiakas- ja vakuutusvarojen määrän lasku johtui pitkälti yhden hallinnointiulkoistusasiakkaan yhteistyön päättämisestä. EAB:n omien rahastojen nettomerkinnät olivat 1.1.–30.6.2020 positiivisia.

Vuoden 2020 alkupuoliskon kiistatta keskeisin tapahtuma rahoitusmarkkinoilla ja muillakin elämänalueilla oli koronaviruksen puhkeaminen. EAB:n liiketoimintaan koronakriisi vaikutti kolmella keskeisellä tavalla. Erityisesti osakemarkkinoiden voimakas lasku pienensi hallinnoitujen varojen määrää ja sen myötä volyymi- ja tuottosidonnaisia palkkiotuottoja. Toiseksi instituutiosijoittajien lisääntynyt varovaisuus johti sijoituspäätösten lykkääntymiseen, minkä vuoksi päätimme viivästyttää uusien pääomarahastojen lanseerauksia suotuisampaan markkinatilanteeseen. Lisäksi omaisuudenhoidon uusasiakashankinta hidastui noudattamiemme fyysisen kanssakäymisen rajoitusten takia. Reagoimme muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti ja julkistimme keväällä mittavan säästöohjelman, jolla haettiin noin 1,3 miljoonan euron kulusäästöjä, 0,3 miljoonan euron parannusta palkkiotuottoihin sekä lisäksi noin 0,6 miljoonan euron parannusta kassavirtaan. Toteutetut säästötoimeenpiteet ovat tähän mennessä tehonneet suunnitelman mukaisesti.

Konserni on koronaviruksen aiheuttaman kohonneen riskin toimintaympäristöstä huolimatta suoriutunut vieraan pääoman vastuistaan häiriöttömästi, ja rahoituksen saatavuuden tilanne on säilynyt hyvänä. Osana jatkuvuussuunnittelua katsauskauden aikana päätetyt tehostamistoimet ovat vahvistaneet konsernin taloudellista asemaa tilinpäätösajankohdasta.

Konsernin luvut lyhyesti (luvut on esitetty tarkemmin liitteessä)

Konsernin tunnusluvut H1 2020 H1 2019 1-12/2019
Liiketoiminnan tuotot, milj. € 8,7 9,3 18,4
Liikevoitto*, milj. € -0,8 -0,8 -1,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta -9,0 -8,5 -7,2
Tilikauden tulos, milj. € -0,8 -0,8 -1,5
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta -8,6 -9,0 -8,1
Osakekohtainen tulos, laimennettu, € -0,06 -0,05 -0,09
Laaja osakekohtainen tulos, laimennettu, € -0,06 -0,05 -0,09
Vaihtoehtoiset tunnusluvut H2 2019 H2 2018 1-12/2019
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot**, milj. € 8,0 9,2 18,1
Oikaistu osakekohtainen tulos****, laimennettu, € -0,06 -0,06 -0,11
Oikaistu laaja osakekohtainen tulos****, laimennettu, € -0,06 -0,06 -0,11
Kannattavuuden tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), % -4,0 -4,0 -7,1
Koko pääoman tuotto (ROA), % -2,2 -2,4 -4,1

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liiketoiminnan tuotoista vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

**) Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot perustuvat ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoidut liiketoiminnan tuotot kuvaavat bruttopalkkioita.

***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2014. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy).

****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä oli 30.6.2020 hallussaan 27 667 omaa osaketta (0 per 30.6.2019). Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 86 (30.6.2019 henkilöstömäärä oli 103). Työsuhteista 13 oli määräaikaisia. Henkilöstöstä 43 työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa. Konsernitoiminnoissa (laki-, riskienhallinta- ja compliance-palvelut, hallinto, HR, IT, talous sekä markkinointi ja viestintä) työskenteli 43 henkilöä. Lisäksi asiakkaitamme palveli 22 sidonnaisasiamiestä. Kaiken kaikkiaan konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi katsauskauden lopussa 108 henkilöä.

TOIMITUSJOHTAJA DANIEL PASTERNACK

Vuoden 2020 alkupuoliskon kiistatta keskeisin tapahtuma rahoitusmarkkinoilla ja muillakin elämänalueilla oli koronaviruksen puhkeaminen Kiinassa ja nopea leviäminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, joka pysäytti yhteiskuntia ja aiheutti pelkoa ja äärimmäisiä liikkeitä markkinoilla. Esimerkiksi Helsingin pörssi menetti helmikuun huippuarvostaan pahimmillaan reilun kolmanneksen, kun monet sijoittajat vähensivät riskisijoituksiaan ja vetäytyivät puolustusasemiin.

EAB:n liiketoimintaan koronakriisi vaikutti kolmella keskeisellä tavalla. Erityisesti osakemarkkinoiden voimakas lasku pienensi hallinnoitujen varojen määrää ja sen myötä volyymi- ja tuottosidonnaisia palkkiotuottoja. Toiseksi instituutiosijoittajien lisääntynyt varovaisuus johti sijoituspäätösten lykkääntymiseen, minkä vuoksi päätimme viivästyttää uusien pääomarahastojen lanseerauksia suotuisampaan markkinatilanteeseen. Lisäksi omaisuudenhoidon uusasiakashankinta hidastui noudattamiemme fyysisen kanssakäymisen rajoitusten takia. Henkilöstömme siirtyminen etätyöskentelyyn tapahtui kuitenkin sujuvasti ja operatiivinen toiminta jatkui häiriöttä.

Positiivista poikkeuksellisessa alkuvuodessa oli myös se, että yksityisasiakkaamme suhtautuivat markkinaheilahteluun mahdollisuutena ja sijoitusrahastojemme nettomerkinnät olivat jakson aikana positiiviset. Markkinat ovat myös toipuneet nopeasti maalis-huhtikuun syvimmästä kuopastaan. Vaikka epävarmuus on edelleen koholla, tällä hetkellä näyttää siltä, ettei koronan tulosvaikutus lopulta ole niin paha kuin aluksi odotimme. Keväällä toteuttamamme säästötoimenpiteet ovat tehonneet suunnitelman mukaisesti, ja odotamme saavuttavamme tehdyillä organisaatiomuutoksilla jatkossa yhteensä noin miljoonan euron vuotuiset säästöt, kun mukaan lasketaan vastikään julkistamamme Alfred Bergin pohjoismaisen osake- ja korkosalkunhoidon yhteistyöjärjestely ja sen tuomien lisäresurssien myötä mahdolliset ulkoisen salkunhoidon kotiutukset.

Yhteisen pohjoismaisen arvopaperisalkunhoito-organisaation ansiosta saamme käyttöömme myös entistä kattavammat ESG- eli vastuullisuusanalyysivalmiudet, jotka tulemme integroimaan sijoituskohteiden valintaan yhä syvällisemmin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kun aiemmin ESG-seulonnassa oli pitkälti kyse pyrkimyksestä välttää ESG-riskisimpiä yrityksiä, jatkossa voimme aktiivisesti suosia sijoituskohteiden valinnassa yrityksiä, joilla vastuullisuusasiat ovat parhaiten hoidossa.

Pääomarahastopuolella tuotekehityksemme on painottunut uuteen uusiutuvan energian rahastoomme, joka on tarkoitus lanseerata vuoden 2020 loppuun mennessä. Rahasto sijoittaa kestävään energiantuotantoon ympäri maailmaa, ja odotamme rahaston kasvavan vielä suuremmaksi kuin vuonna 2018 perustettu ja odotukset lunastanut Intian Aurinko -rahastomme. Tällöin uuden rahaston mahdollistamat päästövähennykset vastaisivat jopa parinkymmenen tuhannen suomalaisen hiilijalanjälkeä. Pyrimme tuomaan pääomarahaston myös yksityissijoittajiemme ulottuville ensi vuoden aikana.

Viimeaikaiset poikkeusolot korostavat mielestäni entisestään vastuullisuuden tärkeyttä yritys- ja sijoitustoiminnassa ja sitä, miten globalisoituneessa maailmassa paikallisina alkavilta ongelmilta ei voi ummistaa silmiään. Voimakas väestönkasvu, saastuminen ja huono hygienia voivat edistää kulkutautien syntyä, ja muun muassa ihmisten liikkuvuus ja teollinen elintarviketuotanto puolestaan lisäävät riskiä niiden leviämisestä pandemioiksi. Yhdessä ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen ehtymisen kanssa tällainen kehitys kärjistää eriarvoistumista, joka taas voi johtaa yhteiskunnalliseen rauhattomuuteen ja kansainvaelluksiin. Sijoittajayhteisöllä on suunnan kääntämisessä paljon työsarkaa ja mahdollisuuksia, ja me EAB:lla aiomme ponnistella eturintamassa sen edistämiseksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Vuoden ensimmäinen vuosipuolisko tarjosi sijoittajille ennennäkemätöntä vuoristorataa, jonka taustalla oli yksi dominoiva teema, koronavirus. Vuosi alkoi osakemarkkinoiden näkökulmasta vahvasti, kun Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen ensimmäisen vaiheen kauppasopimus allekirjoitettiin ja globaalit makroindikaattorit alkoivat osoittaa toipumista, etenkin teollisuuden osalta. Toiveet globaalin talouskasvun selvästä piristymisestä kokivat kuitenkin vakavan kolauksen tammikuun puolessa välissä, kun pelot Kiinasta levinneen koronaviruksen negatiivisista vaikutuksista Kiinan ja globaaleihin talousaktiviteetteihin vahvistuivat. Osakemarkkinoiden negatiivinen tuottokehitys kiihtyi rajusti helmikuun lopusta aina maaliskuun loppupuolelle, kun pelot koronaepidemian muuttumisesta pandemiaksi toden teolla voimistuivat.

Maaliskuussa markkinoita leimasi äärimmäinen epävakaus, kun virus muuttui pandemiaksi ja jatkoi rajua etenemistään maailmalla. Yhä useammat yhtiöt niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ajoivat tuotantonsa alas ja yhä useammat valtiot sulkivat rajansa pandemian leviämisen hidastamiseksi. Samanaikaisesti yhä useammat maat ja keskuspankit käynnistivät ennennäkemättömiä raha- ja finanssipoliittisia pelastusoperaatioita talouksien pelastamiseksi. Vaikutukset sijoitusmarkkinoihin olivat odotetusti rajut: globaalit osakemarkkinat kokivat suurimman pudotuksen sitten finanssikriisin, yrityslainamarkkinoilla luottoriskipreemiot ampaisivat rajuun nousuun heikentyneen likviditeetin seurauksena ja teollisuusmetallit olivat tuntuvassa laskussa talousaktiviteetin romahdettua. Jopa valtionlainakoroissa nähtiin nousupainetta euroalueella, kun sijoittajat irrottivat varoja myös kaikista likvideimmistä sijoituskohteista.

Markkinoilla tapahtui käänne huhtikuussa, kun useilta keskuspankeilta nähtiin suuria koronlaskuja, uusia arvopapereiden osto-ohjelmia sekä järjestelyjä, joiden avulla varmistettiin muun muassa likviditeetin riittävyys pankkisektorilla. Keskuspankkien toimien ohella monet länsimaiden hallitukset tarjosivat suuria pelastuspaketteja, joiden tarkoitus oli lievittää kotitalouksien ja yritysten ahdinkoa talousaktiviteetin romahdettua. Näiden historiallisen suurten toimenpiteiden ansiosta sijoittajien valmius hyväksyä lähiajan tuskaa ja siirtää katseensa tulevaisuuteen kohosi tuntuvasti ja sijoitusmarkkinoiden täydelliseltä romahdukselta vältyttiin. Vahvan toisen kvartaalin ansiosta globaalit osakemarkkinat (MSCI World AC) laskivat vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lopulta euromääräisesti ainoastaan 6,3 prosenttia, vaikka osakemarkkinat olivat maaliskuun synkimpinä hetkinä miltei 29 prosentin laskussa. Pandemian osalta eletään tällä hetkellä kriittisiä hetkiä, sillä talouksien orastava toipuminen on haurasta ja talouksien avaamisia joudutaan mahdollisesti uudelleen arvioimaan, mikäli toinen tartunta-aalto pääsee vahvistumaan. Perusolettamamme on kuitenkin, että talouksien sulkeminen uudelleen on viimeinen äärikeino, sillä silloin taloudelliset menetykset olisivat liian suuret.

Pois lukien koronaviruspandemian vaikutukset, yhtiön toimintaympäristö säilyi ennallaan alkuvuoden aikana, eikä merkittäviä muutoksia ole tiedossa loppuvuodelle 2020. Myös sääntelyn näkökulmasta toimintaympäristö pysyi konsernin kannalta vakaana. Alkuvuoden aikana tulleilla sääntelymuutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöön.

Koronapandemian seurauksena työmarkkinaosapuolet sopivat tilapäisistä muutoksista yhteistoimintalain määräaikoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan karenssiaikoihin. Yhtiö aloitti maaliskuussa merkittävän säästöohjelman toteuttamisen koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön vaikutusten pienentämiseksi. Tehdyt tilapäiset muutokset mahdollistivat säästötoimenpiteiden toteuttamisen nopeassa aikataulussa ja vaikuttivat siten positiivisesti yhtiön mahdollisuuksiin toteuttaa säästöohjelma.

Osana säästöohjelmaa myös kehitysinvestointeja lykättiin yhtiön maksukyvyn varmistamiseksi. Konserniin kuuluvat kaksi yhtiötä hakivat alkuvuoden aikana kehitysprojekteihinsa liiketoiminnan kehitystukea Business Finlandin koronaepidemian aikana annettavasta häiriötilanteen kehitysrahoituksesta. Molemmille projekteille myönnettiin haettu avustus, joten projektit tullaan toteuttamaan. Kehitysavustus mahdollistaa tiettyjen kehityshankkeiden edistämisen tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta.

Vakuutussidonnaisten sijoitusten verokohtelua muutettiin maaliskuussa 2019 uudella lainsäädännöllä, joka tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lainsäädäntö harmonisoi vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden verokohtelun vastaamaan esimerkiksi sijoitusrahastojen verokohtelua. Muutoksella voi olla negatiivisia vaikutuksia vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden myyntiin tulevaisuudessa. Alkuvuoden 2020 aikana sijoitusvakuutusten myynti ei kuitenkaan poikennut merkittävästi johdon ennusteista huomioiden koronapandemian vaikutukset erityisesti kevään ja alkukesän uusasiakashankintaan.

LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS

EAB-konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot laskivat katsauskaudella 13 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja olivat 8,0 miljoonaa euroa (9,2 milj. euroa). Negatiivisen kehityksen taustalla olivat koronaviruksen aiheuttama osakemarkkinoiden lasku ja uusien pääomarahastojen lanseerauksen viivästymisestä johtuva merkintäpalkkioiden pieneneminen. Pääomarahastojen uusmyynnin viivästyminen heijastui negatiivisesti myös vakuutustuotteiden myyntiin.

Konsernin viime vuosina ajamat toiminnan muutokset ovat kuitenkin alkaneet kantaa hedelmää, ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta konserni pystyi kasvattamaan jatkuvia liiketoiminnan tuottoja (UCITS-rahastoista saatavat palkkiot, pääomarahastoista saatavat palkkiot, täyden valtakirjan omaisuudenhoidosta saatavat palkkiot ja palvelutoiminnan tuotot) 13 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon (6,1 miljoonaa euroa vertailujaksossa). Jatkuvat liiketoiminnan tuotot muodostivat katsauskaudella 81 prosenttia konsernin liiketoiminnan tuotoista (66 % vertailujaksossa).

Katsauskauden kokonaiskustannukset sisältäen poistot olivat 9,5 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa). Ottaen huomioon palkkiokuluihin sisältyvän 0,6 miljoonan euron läpilaskutuserän konsernin kokonaiskustannukset laskivat 1,3 miljoonaa euroa. Lasku johtui vertailukauden kertaluonteisten erien poistosta ja säästöohjelmien (syksyllä 2019 ja keväällä 2020) toteuttamisista. Palkkiokulut suhteessa myyntiin kuitenkin kasvoivat uudelleenjärjestelyn seurauksena, kun osa henkilöstökuluista on siirtynyt sidonnaisasiamieskuluksi. Konsernin henkilöstökulut laskivat 3,5 miljoonaan euroon (4,2 milj. euroa) henkilöstömäärän muutoksen ja lomautusten seurauksena. Konsernin hallintokulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Poistojen kasvun taustalla on pääasiassa tietojärjestelmähankkeiden jatkokehitys. Alkuperäisistä ennusteista poiketen, konserni kirjasi 0,2 miljoonaa euroa lisää luottotappiovarauksia osakkuusyhtiö SAV-Rahoitus Oyj:ssä. Luottotappiovarauksella varaudutaan koronakriisin mahdollisesti aiheuttamiin lisäyksiin SAV-Rahoitus Oyj:n tulevissa luottotappioissa. EAB:n kulu-tuottosuhde oli 111 prosenttia (110 %).

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa). Liikevoittomarginaali oli -9,0 prosenttia (-8,5 %). Katsauskauden tulos oli -0,8 miljoonaa euroa (-0,8 milj. euroa).

TILIKAUDEN TAPAHTUMIA

Katsauskaudella koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi niin ihmisiin, yrityksiin kuin maailman talouteen. EAB-konsernin henkilöstö siirtyi etätöihin, kasvokkain tapahtuvia tapaamisia asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa rajoitettiin ja tapahtumia peruttiin. Pandemian vaikutukset markkinoihin heijastuivat myös yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

Maaliskuussa EAB Group Oyj julkaisi vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2019 sekä palkitsemispolitiikan ja uuden strategian. EAB-konserni kertoi panostavansa tulevaisuudessa entistä enemmän vastuullisuuteen ja päivitti sen myötä strategiaansa mission, vision ja liiketoiminnalliset tavoitteet. Taloudellisiin tavoitteisiin ei tehty muutoksia.

EAB-konsernin johtoryhmää muutettiin maaliskuussa, kun hallinto- ja henkilöstöjohtaja Taavi Rissanen erosi johtoryhmästä. Operatiivinen johtaja Klaus Hannus otti vastuulleen Rissasen tehtävät hallinnossa. Johtoryhmässä hallinnosta vastaa jatkossa varatoimitusjohtaja Raisa Friberg ja henkilöstöhallinnosta toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

Maaliskuussa koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi markkinoihin. Pandemian aiheuttaman markkinamuutoksen ja erityisesti siihen liittyvän osakemarkkinoiden negatiivisen kehityksen seurauksena konserni käynnisti kulusäästöohjelman, jolla pyritään saavuttamaan vähintään 1,3 miljoonan euron lisäsäästöt vuoden 2020 aikana. Kokonaissäästöistä tavoitteena on saavuttaa vähintään 0,7 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin liittyvillä toimenpiteillä. Lisäksi noin 0,6 miljoonan euron parannusta haetaan tiettyjä IT-kehitysinvestointeja lykkäämällä. Konserniin kuuluvat yhtiöt käynnistivät yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 6.4.2020. Neuvottelujen jälkeen konserni irtisanoi kuusi henkilöä ja lomautti portaittain koko henkilöstön kuukauden työaikaa vastaavaksi ajaksi huhti-lokakuun 2020 aikana.

Koronaviruspandemian ja viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten seurauksena emoyhtiön hallitus perui perjantaina 3.4.2020 pidettäväksi ilmoitetun varsinaisen yhtiökokouksen.

Huhtikuun lopussa emoyhtiö luovutti hallussaan olevia omia osakkeita sen nykyisille ja entisille avainhenkilöille. Luovutukset liittyivät lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja olivat yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaisia.

KONSERNIN NÄKYMÄT LOPPUVUODEKSI 2020

Yhtiö ei anna ohjeistusta liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä, sillä ne ovat suuressa määrin riippuvaisia ulkoisista, yhtiöstä riippumattomista tekijöistä. Yhtiö jatkaa strategiansa mukaan kokonaiskulujen leikkausta loppuvuonna 2020 alkuvuoden tasolta.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli kesäkuun 2020 lopussa 86 (30.6.2019 henkilöstömäärä oli 103), joista 13 oli määräaikaisia työsuhteita. Henkilöstöstä 43 työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa ja 43 konsernitoiminnoissa (lakipalvelut, hallinto, HR, IT, talous sekä markkinointi ja viestintä). Lisäksi asiakkaitamme palveli 22 sidonnaisasiamiestä.

Henkilömäärän vähenemiseen vaikuttivat muun muassa huhtikuussa käydyt yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena kuusi tehtävää lakkautettiin. Suomea keväällä 2020 koetelleen koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan johtivat koko henkilöstön kanssa sovittuihin 21 päivän lomautuksiin (lomautukset jaksotettu 30.10.2020 asti). Tämän lisäksi neljä vakituista ja kaksi määräaikaista työsuhdetta päättyi muista syistä vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

Panostus henkilöstön hyvinvointiin ja konsernin HR-toimintojen kehittämiseen etenee. HR-asiat siirtyivät 1.4.2020 alkaen aikaisemmin palkatun hyvinvointiasiantuntijan vastuulle. Huomion kiinnittäminen henkilöstön hyvinvointiin, tukeen ja ohjeistukseen (muun muassa hygienia, turvallisuus ja esimiestaidot) nähdään tärkeänä, sillä koronapandemia, yhteistoimintaneuvottelut ja lomautukset tekivät henkilöstön työskentelyolosuhteet kevään 2020 aikana välillä erittäin raskaiksi. Työskentely Helsingin toimistossa keskeytyi ja koko henkilöstö siirtyi etätöihin. Tästä muutoksesta selviydyttiin hyvin joustavan ja asiakaslähtöisen asenteen ansiosta. Haastava tilanne jatkuu kuitenkin edelleen.

Henkilöstöstä noin 40 % on suoria EAB Group Oyj:n osakkeenomistajia. Suoraan tai henkilöstörahaston kautta emoyhtiön osakkeita omistaa yli 90 % henkilöstöstä.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET TILIKAUDEN AIKANA

Konsernin tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki 27.5.2020 toteutetulla kaupalla 20 prosenttia tytäryhtiönsä Thermo Power Finland Oy:n osakkeista ja nosti siten omistuksensa 100 prosenttiin.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

EAB Group Oyj:n koko osakemäärä oli kesäkuun 2020 lopussa yhteensä 13 843 272 kappaletta. Yhtiön hallussa oli omia osakkeita 27 667 kappaletta. Yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2020 lopussa 730 000 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti 5.4.2019 emoyhtiön hallituksen käynnistämään omien osakkeiden osto-ohjelman. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää enintään 1 300 000 emoyhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Yhtiö aloitti omien osakkeiden osto-ohjelman 28.8.2019. Puolivuosikatsauksen julkaisuhetkellä emoyhtiön suorassa omistuksessa oli 30 321 omaa osaketta.

Julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä oli kesäkuun 2020 lopussa 13 843 272 EAB Group Oyj:n osaketta. Osakkeiden vaihto oli tammi-kesäkuussa 695 000 euroa ja osakkeita vaihdettiin yhteensä 286 092 kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli kesäkuun lopussa 2,24 euroa. Osakkeen korkein hinta katsauskaudella oli 3,30 euroa ja alin hinta 1,69 euroa. EAB Group Oyj:n markkina-arvo oli kesäkuun 2020 lopussa 31,0 miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajat 30.6.2020

Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista
1 * Nordea Bank Abp 2 441 472 17,64
2 Juurakko Kari Antero 2 190 010 15,82
3 Umo Invest Oy 1 389 921 10,04
4 Nieminen Janne Pentti Antero 1 112 031 8,03
5 Kaaria Jouni Sami Olavi 1 068 059 7,72
6 Gösta Serlachiuksen Taidesäätiö 857 200 6,19
7 Pasternack Daniel 768 103 5,55
8 Niemi Rami Toivo 487 820 3,52
9 Kiikka Hannu Ilmari 484 182 3,50
10 Sijoitusyhtiö Jenna & Juliet Oy 300 000 2,17
11 KW-Invest Oy 261 949 1,89
12 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 243 216 1,76
13 Westin Victoria Maria 222 998 1,61
14 TK Rahoitus Oy 143 743 1,04
15 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 140 659 1,02
16 Contango Oy 126 570 0,91
17 Hampulipampuli Oy 120 000 0,87
18 Kiinteistötähti Oy 111 111 0,80
19 A-A Transport Oy 91 645 0,66
20 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Ry 85 000 0,61
20 suurinta omistajaa yhteensä 12 645 689 91,35
Hallintarekisteröityä 2 448 364 17,69
Muut 1 197 583 8,65
Yhteensä 13 843 272 100,00

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EAB Group Oyj:n hallitus päätti koronaviruspandemian ja viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten seurauksena perua perjantaina 3.4.2020 pidettäväksi ilmoitetun varsinaisen yhtiökokouksen.

Yhtiö tiedotti pitävänsä yhtiökokouksen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA

EAB-konsernin merkittävimpiä lähiajan riskejä ovat markkinariski, operatiivinen riski ja likviditeettiriski.

Konsernin liiketoimintaan kohdistuva markkinariski muodostuu pääosin sen hallinnoimien markkinaehtoisten sijoitustuotteiden ja -palveluiden kautta. Sijoittajien riskinottohalukkuuden vähentyminen ja arvojen lasku laajemmin eri markkinaehtoisissa omaisuusluokissa vaikuttaisivat negatiivisesti konsernin hallinnoitavien varojen määrään ja palkkioansaintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski vaikuttaa osaltaan konsernin maksuvalmiusriskitoteuman todennäköisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Katsauskaudella maailmanlaajuisen terveyskriisin aiheuttanut koronapandemia jatkaa suoraa ja epäsuoraa vaikuttamistaan maailmantalouteen pitkälle tulevaisuuteen. Maailmantalouden tulevaisuuden näkymien korostunut epävarmuus johtuu koronapandemian seurannaisvaikutusten hallintaan liittyvästä epävarmuudesta. Viruksen voimakasta uudelleen leviämistä ei voida skenaariona tässä vaiheessa sulkea pois. Lisäksi jo ennestään hataralla pohjalla olleet maailmantalouden mahtimaiden ja talousalueiden väliset kauppapoliittiset suhteet sekä heikentyneet edellytykset maailmantalouden kasvulle lisäävät taloudelliseen kehitykseen liittyvää riskiä. Maailmanlaajuiseen talousahdinkoon on reagoitu valtiotasoilla merkittävillä elvytysohjelmilla, jotka kohdistuvat etenkin yritysten liiketoiminnan rahoitustarpeisiin. Elvytystoimenpiteiden pidemmän aikavälin tehokkuudesta ei kuitenkaan ole takeita, erityisesti jos edellä kuvatut keskeiset riskit toteutuvat yksittäin tai yhdessä. Riskitoteuma voisi vakavimmillaan ohjata globaalia talouskehitystä rahoitusmarkkinoiden merkittävän häiriön kautta laajempaan maailmanlaajuiseen talouskriisiin, millä olisi merkittäviä vaikutuksia myös konsernin toimintaan.

Konsernin tarjoamat vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut muodostavat merkittävän osuuden konsernin liiketoiminnasta, mikä osaltaan vaimentaa mahdollisen markkinalaskun vaikutusta konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja tulokseen.

Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski toteutui vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun koronapandemian aiheuttamat välittömät reaalitalouden (negatiiviset) vaikutukset johtivat laajaan markkinalaskuun, mikä näkyi heikentyneenä palkkioansaintana. Alhaisimmat maaliskuun arvostustasot kuitenkin nousivat nopeasti toisella vuosineljänneksellä, ja katsauskauden lopun tasot olivat alkuvuoden tasojen paikkeilla. Arvostustasojen merkittävästä palautumisesta huolimatta maailmantalouden tulevaisuuden näkymiin liittyvä epävarmuus jatkui koronapandemian vahvistamana läpi katsauskauden ja ilmeni sijoitusmarkkinoiden voimakkaampana heiluntana. Konsernin hallinnoimiin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin kohdistuneet koronapandemian vaikutukset olivat katsauskauden lopun tilanteessa likvidimpiä sijoitustuotteita huomattavasti maltillisemmat.

Konsernin toimintaan liittyy merkittävissä määrin operatiivista riskiä, joka muodostuu enimmäkseen tietojärjestelmiin ja -turvaan sekä sisäisiin prosesseihin liittyvistä tekijöistä. Konsernissa tiedostetaan operatiivisten riskien merkittävyys ja kehitetään jatkuvasti menetelmiä operatiivisten riskien hallitsemiseksi. Konsernissa operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan, mitataan ja seurataan suhteessa hyväksyttyyn riskinottotasoon. Konsernissa toimitaan aktiivisesti operatiivisten riskitoteumien vaikutusten vähentämiseksi, hyväksytty riskinottotaso ja -halukkuus huomioiden.

Katsauskauden viiden merkittävimmän operatiivisen vahinkotapahtuman nettovaikutus oli 0,4 % konsernin vuotuisesta vertailukelpoisesta nettoliikevaihdosta (2019). Konsernin markkinariskiä ja operatiivisia riskejä hallitaan aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi sisäisten riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Riskit ja arviot niiden potentiaalisesta vaikutuksesta ovat kiinteä osa konsernin vakavaraisuuden hallintaa ja sen yhteydessä suoritettavaa riskiprofilointia.

Konserni varautuu jatkuvuussuunnittelullaan mahdollisiin tuleviin toimintaympäristön häiriöihin. Katsauskauden lopun mallinnusten perusteella konsernin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden taso säilyy turvallisena myös merkittävän markkinahäiriön toteumassa. Konserni on koronaviruksen aiheuttaman kohonneen riskin toimintaympäristöstä huolimatta suoriutunut vieraan pääoman vastuistaan häiriöttömästi, ja rahoituksen saatavuuden tilanne on säilynyt hyvänä. Osana jatkuvuussuunnittelua katsauskauden aikana päätetyt tehostamistoimet ovat vahvistaneet konsernin taloudellista asemaa tilinpäätösajankohdasta.

Konsernin jatkuvuussuunnitelman mukainen kriisiryhmä on koronapandemian ja sen synnyttämän häiriötilanteen myötä järjestäytynyt ja toiminut aktiivisesti konsernin toiminnan turvaamiseksi. Konsernin toiminnan jatkuvuus on poikkeusolojen aikana turvattu keskeisiltä osin kattavalla etätyövalmiudella ja siirtymisellä etätyöskentelyyn kriisiryhmän järjestämänä ja ohjaamana. Kriisiryhmä on tiiviisti seurannut poikkeuksellista toimintaympäristöä ja arvioinut sen vaikutuksia konsernin toimintaan, minkä lisäksi jatkuvassa seurannassa on ollut konsernin resurssitilanteen kehittyminen ja työvalmiuden taso. Konsernin toiminnan järjestämistä on aktiivisesti ohjattu sisäisellä ohjeistuksella, joka on perustunut kriisiryhmän suorittamaan jatkuvaan tilannearviointiin ja skenaarioanalyysiin sekä viranomaisohjeistukseen ja -suosituksiin.

Lisätietoa konsernin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden valvonnasta löytyy konsernin vuosikertomuksesta.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konserni teki 21.8.2020 Alfred Berg Norjan kanssa yhteistyösopimuksen, joka laajentaa EAB:n tuotetarjoamaa, mahdollistaa kattavamman osaamisen ja sijoitustutkimuksen tarjoamisen asiakkaille sekä parantaa yhtiön kustannustehokkuutta 19.3.2020 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti.

Yhtiö tiedotti 7.8.2020 hallituksen päättämästä avainhenkilöille suunnatusta kannustinjärjestelmästä.

Ajanjaksolla 1.7.2020–27.8.2020 ei ole ollut muita emoyhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN JULKISTAMINEN

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote kaudelta 1.1.–31.12.2020 julkaistaan arviolta 12.2.2021.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@
eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.eabgroup.fi

LIITE:
Puolivuosikatsaus sisältäen taulukot ja tunnusluvutwkr0006.pdf

EAB Group Oyj H1-2020 Puolivuosikatsaus_FIN.pdf