Bokslutskommuniké 2018, Heliospectra AB ( publ)

GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Californien, den 22 februari 2018 –

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, presenterar idag sin Bokslutskommuniké för 2018.

Finansiell Rapport

oktober-december:

januari-december:

Viktiga händelser

januari – mars

april - Juni

juli - september

oktober - december

Händelser efter periodens slut

VDs kommentar

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Under 2018 gjorde Heliospectra ett flertal satsningar med fokus på att bygga en stark grund för att säkerställa tillväxtmål. Bland annat genomgick företaget en omorganisation under Q2 som resulterat i ett effektivt globalt team med nära relation till odlare och kunder, där konsultativ försäljning syftar till att bättre förstå kunders och odlares behov och driva intäkter. Ett exempel på vår omorganisation är introduktionen av helioCARETM – vårt tekniska tjänsteutbud – som introducerades i början av 2018. Förutom att introducera en ny intäktskälla, bygger helioCARE värde för nya och befintliga kunder och hjälper till att säkerställa vår position som ledande expert på marknaden. Vidare knöts ett antal nyckelkunder till helioCORE™ och Heliospectras integrerade och intelligenta LED-belysningslösningar.

Under 2018 agerade vi proaktivt på en ökad efterfrågan från marknaden på grund av ökad urbanisering och befolkningstillväxt samt olika politiska policys och incitament som driver livsmedelssäkerhet och offentliga/privata initiativ, samt driver på ekonomisk diversifiering och resurseffektivisering. Detta har lett till ett accelererat behov av integrerade vertikala odlingslösningar för livsmedelsproducenter världen över. Med det ökade behovet i åtanke introducerade vi under andra kvartalet vår nya light bar familj – SIERA. SIERA-serien har nu börjat produceras och vi förutspår att serien kommer att bli branschledande baserat på produktens prestanda och odlingsresultat. Vidare specificerades och valdes vår branschledande LED-belysningslösningar ut för flera större projekt och milstolpar under 2018, bland annat en installation vid en av världens fem största LED-odlingar för medicinsk cannabis.

Vårt företag utvecklas och som tidigare rapporterat har vi insett att vi måste fokusera vårt arbete och lägga fokus på färre men större kunder och odlingsprojekt för tillväxt. Detta krävde att vi började samarbeta med leverantörer som kan leverera större volymer med högre effektivitet. I slutet av tredje kvartalet 2018 slutförde vi övergången till en ny svensk global tillverkare med hög skalbar kapacitet. Detta var en stor prestation, men som förväntat och tidigare rapporterat, presenterade denna övergång vårt företag med tillfälliga utmaningar i orderhanteringen och en påverkad bruttomarginal. Övergången tvingade oss att prioritera order och befintliga kunder vilket ledde till att vi var tvungna att neka vissa förfrågningar. Efter övergången är Heliospectra väl positionerat för att erbjuda produkter i större volym och leverantörsbytet ger oss framförallt en förbättrad leveranstid i kombination med en gynnsam bruttomarginal.

Samtidigt som investeringar gjordes i att uppgradera Heliospectras tekniska plattformar och produktionskapacitet, lyckades vi under 2018 förbättra nettoomsättningen med 26 procent, orderingången med 9 procent och hålla rörelseresultatet oförändrad jämfört med 2017. Även rörelsekapitalet förbättrades under 2018 jämfört med föregående år. Att vi ber kunder att betala för order före leverans gynnar vårt rörelsekapital och förbättrar vår kapitaleffektivitet. Genom förskottsbetalningarna kan vi minska kundfordringar och därmed kostnaderna för osäkra fordringar. Vi upplevde en minskad bruttomarginal med 4 procentenheter på grund av strategiska beslut gällande prissättning och förändringar i leverantörskedjan, som ledde till en utrangering av komponenter som inte längre används. Vi anser att Heliospectra nu står redo med en effektiv produktion och leverantörskedja vilket kommer påverka marginaler positivt framöver.

Jag är övertygad om att vi har byggt en solid grund för att utöka vår verksamhet och har möjlighet att snabbt svara på marknadstrender och förändringar på marknaden. Jag blickar ut över 2019 med förväntning och ser fram emot ett år där vi kommer att skörda resultaten av våra ansträngningar och visad uthållighet. Tack vare vår högkvalitativa produktportfölj och team i världsklass kommer vi att fortsätta skapa kundvärde och överträffa kundernas förväntningar och öka vår marknadsandel på marknaden.

Jag uppskattar det lojala stöd vi har från våra investerare. Ert bidrag och vägledning tillsammans med Heliospectra-teamets hårda arbete under 2018 har positionerat vårt företag som marknadsledare. Heliospectra är ett värdedrivet företag som kommer att dominera marknaden för odlingsbelysning och odlingsteknik under kommande år.

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport: http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
Certifiedadviser@redeye.se | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22:e februari 2019 kl.08.00 CET.wkr0006.pdf

Heliospectra Bokslutskommunike┬┤ 2018.pdf