Heliospectra Delårsredogörelse januari – september 2017

”…tillväxt på mer än 120% jämfört med samma kvartal föregående år.”

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, presenterar idag sin delårsredogörelse för perioden januari - september 2017.

Omsättning och resultat januari - september

· Nettoomsättningen uppgick till 19 550 (16 189) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -25 611 (-30 316) KSEK
· Resultat efter skatt var -25 701 (-30 409) KSEK eller -0,73 (-1,63) kronor per aktie


Viktiga Händelser

januari - mars

april - juni

juli - september

Händelser efter periodens slut 

VDs kommentar 

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Jag är stolt över att Heliospectras tredje kvartal uppnått ett rekordresultat med en stadig tillväxt och affärer vars lönsamhet ökat. Resultatet för det tredje kvartalet återspeglar det hårda arbete som lagts på att skapa kundcentrerade och värdebaserade processer och att erbjuda branschens mest avancerade produktportfölj. Intäktsökningen bekräftar den långsiktiga strategi som vi startade i början av året.

Under tredje kvartalet sattes försäljningsrekord som har resulterat i en tillväxt på mer än 120% jämfört med samma kvartal föregående år. Detta har också återspeglats på aggregerad nivå med en ökad orderingång på 52% och en ökad nettoomsättning på 21% jämfört med föregående år. Det visar att den ökning som uppnåddes under årets första halva håller i sig. Även om de mikroekonomiska utmaningarna kvarstått, så har genomförandet av det program för ökad lönsamhet som sjösattes vid årsskiftet bidragit till en resultatförbättring på 16% jämfört med förra året.

I juli mjuklanserade vi kontrollsystemet CORTEX, vars kommersiella lansering är planerad till Q1 2018. Efter tre månader är det tydligt, både ur ett intäkts-, och ”Net Promoter Score” perspektiv, att CORTEX har en stark dragningskraft på matproducenter som ser värdet i såväl kontrollsystemet som dess möjlighet att förbättra produktionskvalitet och affärsresultat i sina produktionsmiljöer.

För att bättre kunna påverka odlarnas insikter om dessa värden har under kvartalet affärsområdet Heliospectra Technical Services introducerats, varigenom odlare erbjuds en rad konsulttjänster inom exempelvis systemintegration, odlingsutbildning, genomförbarhetsstudier för etablering av nya projekt och ljusoptimering. Heliospectra Technical Services kommer att ge kunderna ytterligare stöd och värde och därmed öka Heliospectras konkurrenskraft och marknadsposition redan denna höst – och väl in i framtiden.

Jag är stolt över vårt obevekliga fokus på att driva affärsmomentum. Vi kommer att fortsätta att visa stark verkställandeförmåga och samtidigt skapa nya möjligheter för framtida tillväxt genom vår långsiktiga strategi. Det är så här vi tror vi kommer att skapa ett hållbart värde för våra aktieägare, våra kunder, våra anställda, och också världen runt omkring oss. 

Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport besök http://ir.heliospectra.com/se/finansiella-rapporter/.

Göteborg 2017-10-27

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, ali.ahmadian@heliospectra.com

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts


Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27:e oktober 2017 kl.08.00 CET.wkr0006.pdf

Heliospectra Delarsredogorelse 2017.pdf