EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Kauden tulos parani merkittävästi vertailuvuodesta ja oli 0,3 miljoonaa euroa tehostamisohjelman tukemana

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 12.2.2021 klo 9.00

EAB Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Kauden tulos parani merkittävästi vertailuvuodesta ja oli 0,3 miljoonaa euroa tehostamisohjelman tukemana

EAB-konsernin (myöhemmin EAB tai konserni) IFRS-liiketoiminnan tuotot tilikaudella 1.1.–31.12.2020 olivat 18,7 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja tilikauden tulos 0,3 miljoonaa euroa (1,5 miljoonan euron tappio vuonna 2019). Konsernin liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa vuonna 2019). Rahastoista saatujen palkkiotuottojen osuus liiketoiminnan tuotoista oli 12,3 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa), sisältäen tuottosidonnaisia palkkioita 2,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Omaisuudenhoidon ja muiden sijoituspalvelutuottojen osuus oli 4,7 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Palvelutoiminnan ja muun liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).

Tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla konsernin jatkuvat liiketoiminnan tuotot (ilman tuottosidonnaisia palkkioita) kasvoivat 9 % ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna, konserni saavutti tavoitellut kulusäästöt, ja sen liikevoitto kasvoi 1,4 miljoonaan euroon (0,8 miljoonan euron liiketappio ensimmäisellä vuosipuoliskolla).

Olettaen, että markkinaympäristö säilyy nykyisellään, arvioimme vuoden 2021 nettotuloksen olevan positiivinen. Yritysostoilla tai muilla merkittävillä toimintojen muutoksilla voi olla vaikutusta yhtiön näkymiin.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan jakamaan enintään 0,05 euroa osinkoa per osake. Päättäessään mahdollisesta osingon maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi hallitus arvioi osingonjaon vaikutusta yhtiön vakavaraisuusasemaan huomioiden vuonna 2021 tulevat muutokset vakavaraisuussääntelyyn. EAB Group Oyj julkistaa hallituksen päätöksen erikseen.

Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin talouskehitys tammi-joulukuussa 2020 (vertailu vuoteen 2019):

Asiakas- ja vakuutusvarojen määrä, sisältäen sijoitussitoumukset pääomarahastoihin, kasvoi 9,3 % ja oli 3 419 miljoonaa euroa 31.12.2020 (3 127 miljoonaa euroa 31.12.2019).

Alkuvuonna 2020 koronavirus aiheutti historiallisen nopean romahduksen markkinoilla, minkä seurauksena koko vuoden vertailukelpoiset liiketoiminnan nettotuotot jäivät vuoden 2019 tasolta. Markkinan elpymisen ja EAB:n omien nopeiden sopeuttamistoimien ansiosta koko vuoden tuloksesta saatiin positiivinen. Erityisesti EAB:n loppuvuoden suoritus oli erittäin hyvä. Saimme kasvatettua konsernin jatkuvia liiketoiminnan tuottoja (liiketoiminnan tuotot ilman kertaluonteisia tuottosidonnaisia palkkioita) 9 % verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon ja palasimme vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon tasolle (8,9 miljoonaa euroa 7-12/2020 ja 8,9 miljoonaa euroa 7-12/2019).

Käynnistetyt tehostustoimet näkyivät konkreettisina säästöinä kulupuolella, ja saavutimme ilmoittamamme tavoitteen alhaisemmasta kulutasosta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla (yhteensä 0,8 miljoonan euron säästöt) verrattuna ensimmäisen puoliskon tasoon.

Konsernin vakavaraisuus oli 15,6 % ja pysyi siten hyvällä tasolla (7,6 prosenttiyksikköä yli sääntelyn salliman vähimmäismäärän).

Konsernin talouskehitys heinä-joulukuussa 2020 (vertailu kauteen heinä-joulukuu 2019):

Konsernin luvut lyhyesti (luvut on esitetty tarkemmin liitteessä)

Konsernin tunnusluvut 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liiketoiminnan tuotot, miljoonaa € 10,0 9,0 18,7 18,4
Liikevoitto*, miljoonaa € 1,4 -0,5 0,6 -1,3
Liikevoitto, % liiketoiminnan tuotoista 13,7 -5,8 3,2 -7,2
Tilikauden tulos, miljoonaa € 1,0 -0,6 0,3 -1,5
Tilikauden tulos, % liiketoiminnan tuotoista 10,1 -7,0 1,4 -8,0
Osakekohtainen tulos, laimennettu, € 0,07 -0,04 0,02 -0,09
Laaja osakekohtainen tulos, laimennettu, € 0,07 -0,04 0,02 -0,09
Vaihtoehtoiset tunnusluvut 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot**, miljoonaa € 8,9 8,9 16,9 18,1
Oikaistu osakekohtainen tulos****, laimennettu, € 0,07 -0,05 0,02 -0,11
Oikaistu laaja osakekohtainen tulos****, laimennettu, € 0,07 -0,05 0,02 -0,11

*) IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen seuraavalla tavalla: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun nettoliiketoiminnan tuotoista vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut, muut hallintokulut, poistot ja arvonalentumistappiot, liiketoiminnan muut kulut sekä saamisten arvonalentumiset. Liikevoitossa huomioidaan myös osuus osakkuusyritysten tuloksesta.

**) Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot perustuvat ulkoisten kumppanien puolesta hallinnoitujen rahastojen osalta nettopalkkioihin, kun taas raportoidut liiketoiminnan tuotot kuvaavat bruttopalkkioita.

***) Konserni raportoi vakavaraisuutensa Finanssivalvonnalle voimassa olevan Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti. Asetus on tullut voimaan vuonna 2014. Esitetyt vakavaraisuussuhdeluvut vastaavat Finanssivalvonnalle raportoituja lukuja ja sisältävät ainoastaan konsernin Finanssivalvonnan valvonnan alaiset yhtiöt (EAB Group Oyj, EAB Varainhoito Oy ja EAB Rahastoyhtiö Oy).

****) Oikaistu osakekohtainen tulos perustuu ulkona olevaan osakemäärään. Konsernin emoyhtiöllä EAB Group Oyj:llä oli 31.12.2020 hallussaan 49 786 omaa osaketta (9 226 per 31.12.2019). Oikaistu osakekohtainen tulos ottaa huomioon nämä ylimääräiset osakkeet ja antaa tarkemman ja paremman kuvan emoyhtiön osakekohtaisesta tuloksesta.

Tilikauden lopussa konsernin palveluksessa oli 88 (88) henkilöä, joista 24 (26) henkilöä oli emoyhtiön palveluksessa ja 64 (62) tytäryhtiöiden palveluksessa. Kaiken kaikkiaan konsernin palveluksessa tai sidonnaisasiamiehenä toimi tilikauden lopussa 112 henkilöä.

TOIMITUSJOHTAJA DANIEL PASTERNACK

Vuodesta 2020 jäävät sijoittajien muistiin koronaviruksen aiheuttama markkinoiden historiallisen nopea romahdus ja V:n muotoinen elpyminen. Maailma ei tälläkään kertaa loppunut, vaan voimakkaat elvytystoimet palauttivat luottamuksen ja digitaalinen loikka nosti yritykset jaloilleen uudenlaiseen toimintaympäristöön.

Myös EAB sopeutti toimintaansa lisääntyneen epävarmuuden takia sekä torjuakseen henkilöstöön ja asiakkaisiin kohdistuvaa terveysuhkaa. Toiminnan tehostamisen myötä saavutimme merkittävät, noin miljoonan euron, vuotuiset säästöt, ja uskomme saavutetun tason säilyvän hyvän aikaa. Koronarajoitukset jarruttavat edelleen uusasiakashankintaa jonkin verran, mutta nykyiset asiakkaamme ja oma organisaatiomme ovat tottuneet hyvin etätyöskentelyyn ja verkkoneuvotteluihin. Tästä osoituksena EAB:n asiakastyytyväisyys koheni vuonna 2020 sekä yksityisasiakkaiden keskuudessa NPS-luvulla mitattuna että instituutioasiakaspuolella, kun ylsimme SFR 2020 -laatututkimuksen haastajasarjassa ensimmäistä kertaa palkintokorokkeelle.

Perinteisten sijoitusrahastojemme eli niin sanottujen UCITS-rahastojen myynti onnistui vuonna 2020 hyvin, ja nettomerkinnät olivat vuoden aikana noin 44 miljoonaa euroa positiiviset. Samaan aikaan myös sijoitustoiminta oli hyvin onnistunutta: omien sijoitusrahastojemme yhteenlaskettu nettoarvonkehitys oli yli 20 % eli reilut 100 miljoonaa euroa. Hyvän sijoitusmenestyksen myötä kaksi EAB:n sijoitusrahastoa nousi vuoden aikana korkeimpaan eli viiden Morningstar-tähden luokkaan. Lisäksi saavutimme YK:n vastuullisen sijoittamisen vertailussa arvosanan A sekä painotetussa keskiarvossa että keskeisellä strategia ja hallinto -osa-alueella.

Osake- ja korkosalkunhoidon yhteistyö Norjan ja Ruotsin Alfred Bergin yhteispohjoismaisen sijoitusorganisaation kanssa on lähtenyt sujuvasti käyntiin. Seuraavaksi yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään edelleen, ja muun muassa ESG-analyysi integroidaan yhä syvemmälle sijoituskäytäntöihimme. Aloitamme tänä vuonna myös rahastokohtaisen vastuullisuusindikaattorien raportoinnin ja julkaisemme vuosikertomuksen yhteydessä EAB:n ensimmäisen yritysvastuuraportin.

Myös vaihtoehtorahastopuolella vastuullisuus on aiempaa keskeisemmässä asemassa. Pian aloittavassa Kiinteistökehitysrahasto III:ssa vastuullisuus ulottuu ympäristönäkökohtien ohella esimerkiksi toimitusketjun sosiaaliseen vastuuseen ja vuokralaisvalintaan. Lähiaikoina aloittaa myös uusi kestävään energiantuotantoon sijoittava pääomarahasto, jonka rahastopääoman kerääminen on sujunut hyvin. Yksityissijoittajien ulottuville rahasto tuodaan myöhemmin tänä vuonna.

Vuoden 2020 aikana jatkoimme myös työskentelyä 3–5 vuoden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja määrittelimme yhdessä koko organisaatiomme kanssa vuotta 2021 koskevat sisäiset tavoitteet ja painopistealueet. Tavoitteenamme on edelleen kasvattaa pääomarahastojen osuutta kaikista liiketoiminnan tuotoista ja saavuttaa taso, jossa pääomarahastot tuovat kaksi kolmasosaa liiketoiminnan tuotoista 3–5 vuoden kuluttua. Osana tätä työtä pyrimme laajentamaan vastuullista pääomasijoitustoimintaa vahvistamalla sijoitustiimiä, joka keskittyy kestäviin ympäristö- ja kiertotaloussijoituksiin.

Sijoitusmarkkinoihin liittyvät riskit ovat edelleen koholla muun muassa koronarokotteiden tehoa ja rokotusaikatauluja koskevan epävarmuuden takia. Markkinatilanne puoltaa edelleen vaihtoehtoisia sijoituskohteita, ja sijoittajien ESG-kiinnostus kasvaa odotusten mukaan edelleen. Lähtökohtamme alkavaan vuoteen on näin ollen lupaava.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen vire sai vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon alussa jatkoa, kun kaikki keskeiset indeksit sekä osake- että korkomarkkinoilla olivat tuntuvassa nousussa heinä- ja elokuussa. Päämarkkinoista suurinta nousua nähtiin Yhdysvalloissa, missä pääindeksit ohittivat elokuussa jo koronapandemiaa edeltävät huipputasonsa. Laskumarkkinoista toipuminen on aikaisemmissa sykleissä kestänyt keskimäärin noin kolme vuotta, mutta tällä kertaa Yhdysvalloissa toipuminen kesti vain viisi kuukautta. Positiiviseen tunnelmaan vaikuttivat tutut tekijät: valtioiden ja keskuspankkien historiallisen suuret elvytystoimet, kesän jälkeen piristynyt ja paikoin odotuksia parempi talousdata, pelättyä parempi yhtiöiden Q2-tuloskausi sekä positiivinen uutisvirta liittyen mahdollisen koronavirusrokotteen laajamittaisempaan käyttöönottoon vielä vuoden 2020 puolella.

Markkinoiden fokus oli lähes yksinomaan markkinoita tukevissa seikoissa. Markkinat sivuuttivat toistaiseksi miltei kokonaan uhkakuvat, jotka liittyivät muun muassa suurvaltasuhteiden rappeutumiseen, koronapandemian toisen aallon tulemiseen sekä kasvukuvan hyytymiseen loppuvuonna, mikäli työllisyystilanteessa ei tapahdu merkittävää paranemista, etenkin Yhdysvalloissa.

Vahvan tuottojakson jälkeen markkinat kääntyivät syys- ja lokakuussa vastaavasti selvään laskuun. Sijoittajien laskeneen riskinottohalukkuuden taustalla oli ennen kaikkea kasvava huoli loppuvuoden kasvunäkymistä. Ilmassa oli edelleen paljon kysymysmerkkejä liittyen muun muassa mahdollisiin fiskaalisiin lisäelvytyspaketteihin, pandemian leviämiseen sekä uutena teemana Yhdysvaltojen presidentinvaalin lopputulemaan sen jälkeen, kun istuva presidentti Donald Trump oli ilmoittanut sairastuneensa koronaan muutama viikkoa ennen presidentinvaaleja.

Marraskuussa 2020 tapahtui taas käänne parempaan, kun epävarmuus keskeisten teemojen ja huolien osalta selvästi pienentyi. Marraskuusta muodostuikin tuottomielessä yksi kaikkien aikojen parhaimmista kuukausista, kun maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI World -indeksi nousi euromääräisesti 9,4 %. Voimakkaasti kohonneen markkinatunnelman taustalla olivat muun muassa kasvanut rokoteoptimismi Pfizerin ja Modernan rohkaisevien kliinisten tutkimustulosten jälkeen sekä presidentinvaalien ratkeaminen Yhdysvalloissa. Positiivinen markkinatunnelma sai jatkoa vuoden viimeisellä kuukaudella, minkä seurauksena globaalit osakemarkkinat nousivat euromääräisesti 2,3 %. Näin ollen koko vuoden tuotoksi muodostui 6,7 %. Tätä voidaan pitää melkoisena suorituksena, ottaen huomioon pandemian aiheuttama tuho globaaliin kasvuun ja yhtiöiden toimintaympäristöön sekä markkinatunnelma pandemian kiihtymisvaiheessa keväällä. Ilman keskuspankkien ja valtioiden ennennäkemätöntä stimulusta raha- ja finanssipolitiikan keinoin näin positiivinen kehitys ei olisi ollut mahdollista.

Pandemian saralla tilanne oli vuoden lopussa edelleen haastava ja käynnissä oli taistelu aikaa vastaan, sillä alkaneet joukkorokotukset etenivät monien mielestä tuskastuttavan hitaasti. Globaalisti vuoden vaihteeseen mennessä oli annettu vasta 14,6 miljoonaa pistosta, joten koronaviruksen taltuttaminen oli vielä alkutekijöissä. Sijoitusmarkkinoiden kannalta massarokotusten hitaus voi muodostua ongelmaksi, jos paluu normaalimpaan tilanteeseen venyy ennakoitua pidemmäksi. Sijoittajien odotukset nopeasta talous- ja tuloskasvun elpymisestä ovat suhteellisen kovat, joten isoihin pettymyksiin ei ole varaa. Tämä oli mielestämme yksi sijoitusmarkkinoiden suurimmista riskitekijöistä vuoden vaihteessa muuten kohtalaisen positiivisessa markkinaympäristössä. Vuodesta 2021 on siis tulossa mielenkiintoinen sijoitusvuosi.

Pois lukien koronaviruspandemian vaikutukset, yhtiön toimintaympäristö säilyi pääosin ennallaan tilikauden 2020 aikana. Myös sääntelyn näkökulmasta toimintaympäristö pysyi konsernin kannalta vakaana. Vuoden aikana tulleilla sääntelymuutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia yhtiöön.

Koronapandemian seurauksena työmarkkinaosapuolet sopivat tilapäisistä muutoksista yhteistoimintalain määräaikoihin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan karenssiaikoihin. Yhtiö aloitti maaliskuussa 2020 merkittävän säästöohjelman toteuttamisen koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön vaikutusten pienentämiseksi. Tehdyt tilapäiset muutokset mahdollistivat säästötoimenpiteiden toteuttamisen nopeassa aikataulussa ja vaikuttivat siten positiivisesti yhtiön mahdollisuuksiin toteuttaa säästöohjelma.

Osana säästöohjelmaa myös kehitysinvestointeja lykättiin yhtiön maksukyvyn varmistamiseksi. Konserniin kuuluvat kaksi yhtiötä hakivat vuoden aikana kehitysprojekteihinsa liiketoiminnan kehitystukea Business Finlandin koronaepidemian aikana annettavasta häiriötilanteen kehitysrahoituksesta. Molemmille projekteille myönnettiin haettu avustus, ja projekteista toinen on toteutunut ja toisen toteutus on edistynyt suunnitellusti. Kehitysavustus mahdollisti tiettyjen kehityshankkeiden edistämisen tehdyistä säästötoimenpiteistä huolimatta.

Vakuutussidonnaisten sijoitusten verokohtelua muutettiin maaliskuussa 2019 uudella lainsäädännöllä, joka tuli voimaan vuoden 2020 alusta. Lainsäädäntö harmonisoi vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden verokohtelun vastaamaan esimerkiksi sijoitusrahastojen verokohtelua. Muutoksella arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus vakuutussidonnaisten sijoitustuotteiden houkuttelevuuteen asiakkaille. Vuoden 2020 aikana sijoitusvakuutusten myynti ei kuitenkaan poikennut merkittävästi johdon ennusteista huomioiden koronapandemian vaikutukset.

Vuoden 2021 aikana tultaneen implementoimaan kaksi Eurooppa-tason sääntelykokonaisuutta, jotka vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön jatkossa. Uusi sijoituspalveluyhtiöitä koskeva vakavaraisuussääntely tulee voimaan kesällä 2021, ja sen myötä sijoituspalvelukonsernien vakavaraisuusvaatimukset uudistuvat. Yhtiön nykyisen arvion mukaan uudistuksella voi olla taloudellista vaikutusta yhtiöön. Vaikutuksen määrä tarkentuu sääntelyn yksityiskohtien varmistuessa. Lisäksi vuoden 2021 aikana tulee sovellettavaksi ensimmäiset osiot sijoitustuotteiden vastuullisuutta koskevasta eurooppalaisesta sääntelykokonaisuudesta. Sääntely tulee velvoittamaan jatkossa muun muassa aiempaa laajempaan tiedonantoon sijoitustoiminnan ja -tuotteiden vastuullisuuskysymyksissä. Uusi sääntely ei aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai investointitarpeita yhtiölle, ja se tukee nykyisen käsityksen mukaan yhtiön valitsemaa strategiaa, jossa vastuullisuus on keskiössä.

LIIKETOIMINNAN TUOTTOJEN JA TULOKSEN KEHITYS

EAB-konsernin vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot laskivat tammi-joulukuun 2020 aikana 7 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja olivat 16,9 miljoonaa euroa (18,1 milj. euroa). Negatiivisen kehityksen taustalla olivat koronaviruksen aiheuttama osakemarkkinoiden lasku ja uusien pääomarahastojen lanseerauksen viivästymisestä johtuva merkintäpalkkioiden pieneneminen. Pääomarahastojen uusmyynnin viivästyminen heijastui negatiivisesti myös vakuutustuotteiden myyntiin.

Konsernin viime vuosina ajamat toiminnan muutokset ovat kuitenkin alkaneet kantaa hedelmää, ja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta konserni pystyi kasvattamaan jatkuvia liiketoiminnan tuottoja (UCITS-rahastoista saatavat palkkiot, pääomarahastoista saatavat palkkiot, täyden valtakirjan omaisuudenhoidosta saatavat palkkiot ja palvelutoiminnan tuotot) 6 prosenttia 13,2 miljoonaan euroon (12,4 miljoonaa euroa vertailujaksossa). Jatkuvat liiketoiminnan tuotot muodostivat katsauskaudella 71 prosenttia konsernin liiketoiminnan tuotoista (68 % vertailujaksossa).

Katsauskauden kokonaiskustannukset sisältäen poistot olivat 18,8 miljoonaa euroa (19,9 milj. euroa). Ottaen huomioon palkkiokuluihin sisältyvän 1,8 miljoonan euron läpilaskutuserän konsernin kokonaiskustannukset laskivat 2,6 miljoonaa euroa. Lasku johtui vertailukauden kertaluonteisten erien poistosta ja säästöohjelmien toteuttamisista syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Palkkiokulut suhteessa myyntiin kuitenkin kasvoivat uudelleenjärjestelyn seurauksena, kun osa henkilöstökuluista on siirtynyt sidonnaisasiamieskuluksi. Konsernin henkilöstökulut laskivat 6,8 miljoonaan euroon (8,0 milj. euroa) henkilöstömäärän muutoksen ja lomautusten seurauksena. Konsernin hallintokulut olivat 3,2 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,7 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa). Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtui lähinnä kasvaneista vakuutuskuluista, jotka nousivat koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön seurauksena. Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa). Poistojen kasvun taustalla on pääasiassa tietojärjestelmähankkeiden jatkokehitys. EAB:n kulu-tuottosuhde oli 99 prosenttia (109 %).

Konsernin liikevoitto vuonna 2020 oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,3 milj. euroa). Liikevoittomarginaali oli 3,2 prosenttia (-7,2 %). Katsauskauden tulos oli 0,3 miljoonaa euroa (-1,5 milj. euroa).

EAB-konsernin heinä-joulukuun vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot palautuivat vuoden 2019 tasolle ja olivat 8,9 miljoonaa euroa. Tuottojen palautumiseen kasvu-uralle vaikuttivat positiivisesti markkinoiden elpyminen alkuvuoden häiriötilanteesta sekä EAB-konsernin omien pääomarahastojen kasvu. Toisen vuosipuoliskon jatkuvat liiketoiminnan tuotot kasvoivat vertailukaudesta ja olivat 7,0 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa).

Toisen vuosipuoliskon kokonaiskustannukset sisältäen poistot laskivat vertailukauden tasosta ja olivat 9,2 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa). Strategian mukaisesti, konsernin henkilöstökulut pienenivät toisella vuosipuoliskolla vertailukaudesta ja olivat 3,3 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa). Myös muut hallintokulut pienenivät huomattavasti vertailukaudesta ja olivat 1,6 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa).

EAB-konsernin toisen vuosipuoliskon liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) ja liikevoittoprosentti 13,7 % (-5,8 %). Toisen vuosipuoliskon tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa).

TILIKAUDEN TAPAHTUMIA

Katsauskaudella koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi niin ihmisiin, yrityksiin kuin maailman talouteen. EAB-konsernin henkilöstö siirtyi etätöihin, kasvokkain tapahtuvia tapaamisia asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa rajoitettiin ja tapahtumia peruttiin. Pandemian vaikutukset markkinoihin heijastuivat myös yhtiön taloudelliseen tilanteeseen.

Maaliskuussa EAB Group Oyj julkaisi vuosikertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2019 sekä palkitsemispolitiikan ja uuden strategian. EAB-konserni kertoi panostavansa tulevaisuudessa entistä enemmän vastuullisuuteen ja päivitti sen myötä strategiaansa mission, vision ja liiketoiminnalliset tavoitteet. Taloudellisiin tavoitteisiin ei tehty muutoksia.

EAB-konsernin johtoryhmää muutettiin maaliskuussa, kun hallinto- ja henkilöstöjohtaja Taavi Rissanen siirtyi muihin tehtäviin konsernin ulkopuolelle. Operatiivinen johtaja Klaus Hannus otti vastuulleen Rissasen tehtävät hallinnossa. Johtoryhmässä hallinnosta vastaa jatkossa varatoimitusjohtaja Raisa Friberg ja henkilöstöhallinnosta toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

Maaliskuussa koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi markkinoihin. Pandemian aiheuttaman markkinamuutoksen ja erityisesti siihen liittyvän osakemarkkinoiden negatiivisen kehityksen seurauksena konserni luopui tulevaisuuden ennusteiden antamisesta ja käynnisti kulusäästöohjelman, jolla pyrittiin saavuttamaan vähintään 1,3 miljoonan euron lisäsäästöt vuoden 2020 aikana. Kokonaissäästöistä tavoitteena oli saavuttaa vähintään 0,7 miljoonaa euroa henkilöstökuluihin liittyvillä toimenpiteillä ja noin 0,6 miljoonaa euroa tiettyjä IT-kehitysinvestointeja lykkäämällä. Konserniin kuuluvat yhtiöt käynnistivät yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 6.4.2020. Neuvottelujen jälkeen konserni irtisanoi kuusi henkilöä ja lomautti portaittain koko henkilöstön kuukauden työaikaa vastaavaksi ajaksi huhti-lokakuun 2020 aikana.

Koronaviruspandemian ja viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten seurauksena emoyhtiön hallitus perui perjantaina 3.4.2020 pidettäväksi ilmoitetun varsinaisen yhtiökokouksen.

Huhtikuun lopussa emoyhtiö luovutti hallussaan olevia omia osakkeita sen nykyisille ja entisille avainhenkilöille. Luovutukset liittyivät lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja olivat yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukaisia.

Yhtiö tiedotti 7.8.2020 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin avainhenkilöille.

Konserni teki 21.8.2020 Alfred Berg Norjan kanssa yhteistyösopimuksen, joka laajentaa EAB:n tuotetarjoamaa, mahdollistaa kattavamman osaamisen ja sijoitustutkimuksen tarjoamisen asiakkaille sekä parantaa yhtiön kustannustehokkuutta 19.3.2020 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti.

EAB Group Oyj julkaisi elokuun lopussa päivitetyn toimielinten palkitsemispolitiikan, jota käsiteltiin yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.9.2020.

Syyskuun alussa emoyhtiö luovutti hallussaan olevia omia osakkeita sen entiselle avainhenkilölle. Luovutus liittyi lykättyjen muuttuvien palkkioiden maksamiseen ja oli yhtiön palkitsemisjärjestelmän mukainen.

Yhtiö tiedotti 8.9.2020 muutoksista EAB-konsernin johtoryhmässä nimitettyään Mona von Weissenbergin instituutioasiakkaista vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Von Weissenberg aloitti tehtävässään marraskuussa. Aiempi johtoryhmän jäsen Kristian Warras jatkaa konsernin palveluksessa senior advisorin roolissa.

Yhtiö tiedotti 11.9.2020 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanosta. Viiden suurimman osakkeenomistajan ehdotuksesta nimitystoimikuntaan valittiin Vincent Trouillard-Perrot, Kyösti Kakkonen, Joonas Haakana, Janne Nieminen ja Jouni Kaaria. Nimitystoimikunta muutti syyskuussa yhtiökokouskutsussa julkaistuja päätösehdotuksiaan koskien hallituksen jäsenten lukumäärää ja hallituksen jäsenten valintaa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 22.9.2020 hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan, vahvisti hallituksen jäsenten lukumäärän ja valitsi hallituksen jäseniksi Therese Cedercreutzin, Pasi Kohmon, Topi Pielan, Juha Tynkkysen, Janne Niemisen ja Vincent Trouillard-Perrot’n sekä uusina jäseninä Helge Arnesenin ja Julianna Borsoksen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Therese Cedercreutz. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Elite Alfred Berg nimitti joulukuun 2020 alussa ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan Advisory Boardin tukemaan konsernin vastuullisuustyötä. Ulkopuolisina jäseninä Advisory Boardiin kuuluvat Lisa Beauvilain, Anne Larilahti, Benjamin Maury ja Elina Moisio. Lisäksi Advisory Boardin työskentelyyn osallistuvat EAB:ltä Therese Cedercreutz, Daniel Pasternack ja Toni Iivonen.

Joulukuun puolivälissä yhtiö antoi ennakkotiedon koko vuoden 2020 tuloksesta. Tehdyistä säästötoimenpiteistä ja liiketoiminnan tuottojen kasvusta johtuen heinä-joulukuun 2020 tuloksen ennakoitiin muodostuvan reilusti positiiviseksi vieden koko vuoden 2020 tuloksen jonkin verran voitolliseksi.

KONSERNIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Olettaen, että markkinaympäristö säilyy nykyisellään, arvioimme vuoden 2021 nettotuloksen olevan positiivinen. Yritysostoilla tai muilla merkittävillä toimintojen muutoksilla voi olla vaikutusta yhtiön näkymiin.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli joulukuun 2020 lopussa 88 (31.12.2019 henkilöstömäärä oli 88). Työsuhteista 9 (9) oli määräaikaisia. Henkilöstöstä 45 (41) työskenteli liiketoiminnoissa ja varainhoidossa ja 43 (47) konsernitoiminnoissa (lakipalvelut, hallinto, HR, IT, talous sekä markkinointi ja viestintä). Lisäksi asiakkaitamme palveli 24 (22) sidonnaisasiamiestä. Henkilömäärään vaikuttivat muun muassa maaliskuussa käydyt yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena 6 tehtävää lakkautettiin. Lisäksi 5 määräaikaista työsuhdetta päättyi tilikauden aikana.

Koronapandemia jatkui koko vuoden 2020 loppuun ja hankaloitti työskentelyä. Erityisen tärkeiksi asioiksi nousivat etätyön ergonomia sekä itseohjautuvuuden ja -johtajuuden taito. HR tuki esimiehiä haastavassa etäjohtamisessa. On tullut selväksi, että jatkuva etätyö kuormittaa toisia henkilöitä enemmän kuin toisia. Osalle kulunut vuosi on aiheuttanut suuria haasteita, kun taas osa on löytänyt vallitsevasta tilanteesta uusia mahdollisuuksia. Etätyösuosituksen ollessa edelleen voimassa, työskentely Helsingin toimistolla sallitaan tiukkojen rajoitusten puitteissa.

Henkilöstön kuormittavuutta lisäsivät myös vuonna 2020 toteutetut lomautukset, jotka olivat seurausta koronapandemian vaikutuksista liiketoimintaan. Koko henkilöstö oli jaksotetusti lomautettuna yhteensä 21 työpäivän ajan huhti-lokakuun välisellä jaksolla.

Panostukset henkilöstön hyvinvoinnin ja konsernin HR-toimintojen kehittämiseksi jatkuvat. Marraskuussa 2020 toteutettiin henkilöstökysely, jonka tulosten pohjalta jokaiselle tiimille on valittu kehityskohteet. Lisäksi konsernissa pyritään parantamaan entisestään jo hyväksi havaittuja vahvuuksia ja toimintatapoja. Henkilöstön jaksamiseen ja osaamisen kartuttamiseen on panostettu muun muassa tiimikohtaisilla ryhmävalmennuksilla ja uudella sisäisellä koulutusmallilla.

Henkilöstöstä noin 40 % on suoria EAB Group Oyj:n osakkeenomistajia. Suoraan tai henkilöstörahaston kautta emoyhtiön osakkeita omistaa yli 90 % henkilöstöstä.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET TILIKAUDEN AIKANA

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki 27.05.2020 toteutetulla kaupalla 20 prosenttia tytäryhtiönsä Thermo Power Finland Oy:n osakkeista ja nosti siten omistuksensa 100 prosenttiin.

Tytäryhtiö Elite Sijoitus Oy hankki 31.08.2020 toteutetulla kaupalla 100 prosentin omistuksen sisaryhtiönsä Elite Palkitsemispalvelut Oy:n osakkeista. Kauppa toteutettiin kolmessa osassa: 75 prosentin omistus hankittiin EAB Group Oyj:ltä, 5 prosentin omistus hankittiin Credos Oy:ltä ja 20 prosentin omistus hankittiin välillisesti ostamalla KRL Palvelut Oy:n koko osakekanta.

Konserniyhtiö Thermo Power Finland Oy perusti 10.12.2020 EAB RE-Infra II GP Oy -nimisen tytäryhtiön.

31.12.2020 toteutettiin KRL Palvelut Oy:n sulautuminen Elite Sijoitus Oy:hyn.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

EAB Group Oyj:n koko osakemäärä oli joulukuun 2020 lopussa yhteensä 13 843 272 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 49 786 osaketta. Yhtiön osakepääoma oli joulukuun 2020 lopussa 730 000 euroa. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikaudella.

Yhtiökokous valtuutti 5.4.2019 emoyhtiön hallituksen käynnistämään omien osakkeiden osto-ohjelman. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää enintään 1 300 000 emoyhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Yhtiö aloitti omien osakkeiden osto-ohjelman 28.8.2019. Osto-ohjelma päätettiin ennen vuoden 2020 yhtiökokousta 18.9.2020. Tilinpäätöshetkellä emoyhtiön suorassa omistuksessa oli 49 786 omaa osaketta.

Yhtiökokous valtuutti 22.9.2020 emoyhtiön hallituksen käynnistämään omien osakkeiden osto-ohjelman. Valtuutuksen mukaan hallitus voi päättää enintään 1 300 000 emoyhtiön oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Tilinpäätöshetkeen mennessä uutta omien osakkeiden osto-ohjelmaa ei ollut käynnistetty.

Julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä oli joulukuun 2020 lopussa 13 843 272 EAB Group Oyj:n osaketta. Osakkeiden vaihto oli tammi-joulukuussa 6 248 000 euroa ja osakkeita vaihdettiin yhteensä 2 854 119 kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli joulukuun lopussa 3,14 euroa. Osakkeen korkein hinta katsauskaudella oli 3,88 euroa ja alin hinta 1,60 euroa. EAB Group Oyj:n markkina-arvo oli joulukuun lopussa 43,5 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

EAB Group Oyj:n 22.9.2020 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä pääomanpalautuksesta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 20,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden tappio oli 0,5 miljoonaa euroa. Päätettiin, että varoja ei jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemispolitiikka.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 30 000 euroa toimikaudessa. Palkkio maksetaan myös hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole muutoin riippumaton yhtiöstä, ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Topi Piela, Juha Tynkkynen, Janne Nieminen ja Vincent Trouillard-Perrot valittiin uudelleen hallitukseen ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Helge Arnesen ja Julianna Borsos.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Therese Cedercreutz.

Hallitukseen valituista jäsenistä Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Topi Piela ja Juha Tynkkynen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen valituista jäsenistä Janne Nieminen ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen valituista jäsenistä Julianna Borsos on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen valituista jäsenistä Vincent Trouillard-Perrot ja Helge Arnesen eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen (vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 22.2.2022 saakka.

Valtuutus kumosi 5.4.2019 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

RISKIENHALLINTA JA RISKIASEMA

EAB-konsernin merkittävimpiä lähiajan riskejä ovat markkinariski, operatiivinen riski ja likviditeettiriski.

Konsernin liiketoimintaan kohdistuva markkinariski muodostuu pääosin sen hallinnoimien markkinaehtoisten sijoitustuotteiden ja -palveluiden kautta. Sijoittajien riskinottohalukkuuden vähentyminen ja arvojen lasku laajemmin eri markkinaehtoisissa omaisuusluokissa vaikuttaisivat negatiivisesti konsernin hallinnoitavien varojen määrään ja palkkioansaintaan. Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski vaikuttaa osaltaan konsernin maksuvalmiusriskitoteuman todennäköisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Katsauskaudella maailmanlaajuisen terveyskriisin aiheuttanut koronapandemia jatkaa suoraa ja epäsuoraa vaikuttamistaan yhteiskuntien toimintaan ja maailmantalouteen pitkälle tulevaisuuteen. Lääkeyhtiöiden kehittämät tehokkaat rokotteet ja niiden käyttöönotto katsauskauden lopulla luovat toiveita paluusta aiemmin totuttuun arkeen ja pandemiaa edeltäviin kulutustottumuksiin. Toisaalta pandemia on vauhdittanut rakenteellisten muutosten, etenkin digitalisaation, toteutumista, eikä kokonaisvaltaista paluuta pandemiaa edeltävään tilanteeseen ole odotettavissa. Koronaviruksen maailmantalouteen aiheuttamien vaikutusten pahimmilta skenaariototeutumilta kuitenkin todennäköisesi vältytään rokotteiden laajamittaisen käyttöönoton, yritysten muuntautumis- ja sopeutumiskyvyn ja jatkuvien elvytystoimien yhteysvaikutuksen ansiosta.

Globaalissa mittakaavassa on odotettavissa parannusta talousalueiden välisiin kauppapoliittisiin suhteisiin tai ainakin niiden ennustettavuuteen, kun Yhdysvalloissa valta vaihtuu uudelle presidentille ja hänen hallinnolleen tammikuussa 2021. Kiinan ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden odotetaan kuitenkin pysyvän jännittyneinä, eikä riskiä eskaloituneelle kauppapoliittiselle konfliktille voida jatkossakaan sulkea pois.

Euroopassa tulevaisuuden näkymiä on selkiyttänyt vuoden 2020 lopussa saatu sopimus EU:n ja Ison-Britannian välisistä yhteistyö- ja kauppasuhteista Brexitin jälkeisessä ajassa. Huolia euroalueelle aiheuttaa etenkin Etelä-Euroopan suurten maiden taloustilanne ja pankkisektorin järjestämättömien saamisten merkittävä osuus kokonaissaamisista.

Koronapandemian seurauksena mittavista elvytyspaketeista ja mahdollisen pankkikriisin varalle toteutettavasta rahoitusjärjestelystä on saatu sovittua euromaissa. Euromaiden velanotto on pandemian vaikutusten myötä kasvanut merkittävästi, mikä on omiaan kasvattamaan paineita reaalitaloutta tervehdyttävien rakenteellisten muutosten jatkuvalle toteuttamiselle. Yksityisen sektorin riittävä resilienssi on avainasemassa skenaariossa, jossa euroalueen taloutta ei pystytä enää kestävästi, keskuspankkijohtoisesti elvyttämään.

Korona-ajan jälkeisen maailmantalouden, ja etenkin reaalitalouden, elpymisen tyrehtyminen voisi rahoitusmarkkinoilla syntyneen epäluottamuksen kautta syöstä globaalin talouskehityksen uudelleen merkittävään häiriötilaan. Pitkittyessään rahoitusmarkkinoiden häiriö voisi vakavimmillaan johtaa laajempaan maailmanlaajuiseen talous- ja pankkikriisiin, jolla olisi merkittäviä vaikutuksia myös konsernin toimintaan.

Konsernin liiketoiminnan tuotoista merkittävä osa määräytyy markkinaehtoisesti. Edellä kuvatut riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi konsernin markkinaehtoisiin palveluihin ja tuotteisiin liittyvään palkkioansaintaan. Vastapainona myös konsernin tarjoamat vaihtoehtoiset sijoitusratkaisut muodostavat merkittävän osuuden liiketoiminnasta, mikä osaltaan vaimentaa mahdollisen markkinalaskun vaikutusta konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja tulokseen.

Konsernin liiketoimintaan liittyvä markkinariski toteutui vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kun koronapandemian aiheuttamat välittömät reaalitalouden negatiiviset vaikutukset johtivat laajaan markkinalaskuun, mikä näkyi heikentyneenä palkkioansaintana. Alhaisimmat maaliskuun arvostustasot nousivat kuitenkin nopeasti toiselta vuosineljännekseltä alkaen, ja katsauskauden lopun tasot olivat merkittävästi alkuvuoden tasoja korkeammalla. Suhteellisen korkeista arvostustasoista huolimatta maailmantalouden tulevaisuuden näkymiin liittyvä epävarmuus jatkui koronapandemian vahvistamana läpi katsauskauden ja ilmeni aika ajoin sijoitusmarkkinoiden tavallista voimakkaampana heiluntana. Konsernin hallinnoimiin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin kohdistuneet koronapandemian suorat ja välilliset vaikutukset olivat katsauskaudella kokonaisuudessaan vähäiset.

Konsernin toimintaan liittyy merkittävissä määrin operatiivista riskiä, joka muodostuu enimmäkseen tietojärjestelmiin ja -turvaan sekä sisäisiin prosesseihin liittyvistä tekijöistä. Konsernissa tiedostetaan operatiivisten riskien merkittävyys ja kehitetään jatkuvasti menetelmiä operatiivisten riskien hallitsemiseksi. Konsernissa operatiivisia riskejä tunnistetaan, arvioidaan, mitataan ja seurataan suhteessa hyväksyttyyn riskinottotasoon. Konsernissa toimitaan aktiivisesti operatiivisten riskitoteumien vaikutusten vähentämiseksi, hyväksytty riskinottotaso ja -halukkuus huomioiden.

Katsauskauden viiden merkittävimmän operatiivisen vahinkotapahtuman nettovaikutus oli 131 500 euroa, mikä vastaa 0,8 % konsernin vuotuisista vertailukelpoisista nettoliiketoiminnan tuotoista (2020). Konsernin markkinariskiä ja operatiivisia riskejä hallitaan aktiivisesti ja ennaltaehkäisevästi sisäisten riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Riskit ja arviot niiden potentiaalisesta vaikutuksesta ovat kiinteä osa konsernin vakavaraisuuden hallintaa ja sen yhteydessä suoritettavaa riskiprofilointia.

Konsernin likviditeettiriski syntyy kassavirtojen epätasapainosta. Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että konsernin likvidit rahavarat ja lisärahoitusmahdollisuudet eivät riitä kattamaan liiketoiminnan tarpeita. Konsernin tehokkaan likviditeettiaseman hallinnan tavoitteena on riittävien likvidien varojen ylläpitäminen siten, että konsernin liiketoiminnan rahoitus on jatkuvasti turvattu ja että se pystyy täyttämään ulkoisista ja muista markkinoilla toimijoista riippuvaisista tekijöistä riippumatta maksuvelvoitteensa.

Konsernissa rajoitetaan likviditeettiriskiä seuraamalla konsernin ja kunkin konserniyhtiön likviditeettitilannetta säännöllisesti. Lisäksi konserni ylläpitää ja säännöllisesti kartuttaa vapaiden likvidien varojen reserviä likviditeettitilanteen nopean ja yllättävän heikkenemisen varalta. Konsernin rahoituspaketti sisälsi tilinpäätöshetkellä 1 000 000 euroa nostamatonta lainaa likviditeettiaseman turvaamiseksi.

Konserni varautuu jatkuvuussuunnittelullaan mahdollisiin tuleviin toimintaympäristön häiriöihin. Katsauskauden lopun mallinnusten perusteella konsernin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden taso säilyy turvallisena myös merkittävän markkinahäiriön toteumassa. Konserni on koronaviruksen aiheuttaman kohonneen riskin toimintaympäristöstä huolimatta suoriutunut vieraan pääoman vastuistaan häiriöttömästi, ja rahoituksen saatavuuden tilanne on säilynyt hyvänä. Osana jatkuvuussuunnittelua katsauskauden aikana päätetyt tehostamistoimet ovat vahvistaneet konsernin taloudellista asemaa vuoden 2020 alun tilanteeseen verrattuna.

Konsernin jatkuvuussuunnitelman mukainen kriisiryhmä on koronapandemian ja sen synnyttämän häiriötilanteen myötä järjestäytynyt ja toiminut aktiivisesti konsernin toiminnan turvaamiseksi. Toiminnan jatkuvuus on poikkeusolojen aikana turvattu keskeisiltä osin kattavalla etätyövalmiudella ja siirtymisellä etätyöskentelyyn kriisiryhmän järjestämänä ja ohjaamana. Kriisiryhmä on tiiviisti seurannut poikkeuksellista toimintaympäristöä ja arvioinut sen vaikutuksia konsernin toimintaan, minkä lisäksi jatkuvassa seurannassa on ollut konsernin resurssitilanteen kehittyminen ja työvalmiuden taso. Konsernin toiminnan järjestämistä on aktiivisesti ohjattu sisäisellä ohjeistuksella, joka on perustunut kriisiryhmän suorittamaan jatkuvaan tilannearviointiin ja skenaarioanalyysiin sekä viranomaisohjeistukseen ja -suosituksiin.

Lisätietoa konsernin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden valvonnasta löytyy EAB Group Oyj:n vuosikertomuksesta.

VOITONJAKO

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 21,5 miljoonaa euroa, joista tilikauden voitto oli 0,5 miljoonaa euroa. Hallitus tulee ehdottamaan yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 0,05 euroa osakkeelta. Muu osa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Päättäessään mahdollisesta osingon maksamisesta hallituksen on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioitava yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa. Lisäksi hallitus arvio osingonjaon vaikutusta yhtiön vakavaraisuusasemaan huomioiden 2021 tulevat muutokset vakavaraisuussääntelyyn.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

EAB Group Oyj julkistaa valtuutuksen nojalla tehdyt hallituksen päätökset osingonjaosta erikseen.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ajanjaksolla 1.1.2021–12.2.2021 ei ole ollut konsernin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

TILINPÄÄTÖS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTTI, VASTUULLISUUSRAPORTTI JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

EAB Group Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistaan 4.3.2021 suomeksi EAB-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset.

Yhtiö julkaisee samanaikaisesti vuosikertomuksen kanssa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020 sekä vastuullisuusraportin 2020.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä laaditaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2020 (Corporate Governance Code 2020) suositusten mukaisesti. Selvitys on saatavilla suomeksi 4.3.2021 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta. Myös palkitsemisraportti laaditaan Hallinnointikoodin 2020 suositusten mukaisesti. Palkitsemisraportti on saatavilla 4.3.2021 suomeksi osoitteessa www.eabgroup.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

Vastuullisuusraportti noudattaa EAB-konsernin toiminnan kannalta olennaisin osin Nasdaq Nordicin vuonna 2019 julkaisemaa listatuille ja listaamattomille yhtiöille suunnattua ESG-raportointiopasta (ESG Reporting Guide 2.0 – A Support Resource for Companies). Vastuullisuusraportti on saatavilla 4.3.2021 suomeksi verkkosivuilla www.eabgroup.fi/konserni/vastuullisuus ja www.eabgroup.fi/sijoittajat/talousraportit-ja-esitykset.

Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 25.3.2021 Helsingissä. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun erikseen.

Emoyhtiöllä oli 31.12.2020 yhteensä 13 843 272 osaketta, joista 49 786 oli yhtiön hallussa. Emoyhtiö ei ole laskenut liikkeelle optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita osakemäärää kasvattavia rahoitusinstrumentteja.

EAB Group Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2021 julkaistaan arviolta 6.8.2021.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 88 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi

LIITE:
EAB Group Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020EAB_Group_Oyj_Tilinpaatostiedote_0101-31122020_FI.pdf