Heliospectra genomför kvittningsemissioner om sammanlagt cirka 25,9 MSEK

Göteborg, Sverige, 12:e september 2022, kl 08:45

Styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget” eller ”Heliospectra”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om riktade nyemissioner av aktier om sammanlagt cirka 25,9 MSEK (de ”Riktade Nyemissionerna”) till fyra av Bolagets huvudägare i form av Weland Stål AB, WELAND VÄRDEPAPPER AB, Agartha AB och Corespring New Technology AB (”Huvudägarna”). Teckningskursen uppgår till 1,253 SEK per aktie. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående lån om sammanlagt cirka 25,9 MSEK som Huvudägarna haft gentemot Bolaget.

Bakgrund och motiv för de Riktade Nyemissionerna

Huvudägarna har, i enlighet med utställd kreditfacilitet, per idag lämnat fyra kortfristiga lån till Bolaget med ett samlat skuldbelopp inklusive ränta uppgående till sammanlagt 25 929 686,26 SEK, (”Lånen”).

I villkoren för Lånen har framgått att Huvudägarna har haft en möjlighet, men ingen skyldighet, att kvitta sina fordringar i en nyemission av aktier. Sådant påkallande har nu skett och styrelsen har därför idag beslutat att genomföra de Riktade Nyemissionerna.

Den sammanlagda emissionslikviden i de Riktade Nyemissionerna uppgår till 25 929 684,746 SEK.

Villkor för de Riktade Nyemissionerna

Styrelsen för Heliospectra har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2022, om de Riktade Nyemissionerna. Genom de Riktade Nyemissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 20 694 082 aktier samt aktiekapitalet att öka med 2 069 408,20 SEK. Emissionslikviden har erlagts genom kvittning av återstående delar av Lånen, se nedan för exakt angivande av emissionslikviderna för respektive Huvudägare.

Teckningskursen för aktierna uppgår till 1,253 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 25,3 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 9 september 2022. Teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och respektive Huvudägare. Sammantaget har Bolagets styrelse bedömt att teckningskursen utifrån rådande omständigheter är marknadsmässig.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på bästa möjliga villkor anskaffa kapital i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning genom att minska Bolagets skuldsättning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, vilket under rådande omständigheter har varit av synnerlig vikt för Bolagets ledning. Detta talar enligt styrelsen sammantaget och med tillräcklig styrka för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionslikviderna i de Riktade Nyemissionerna är fördelade enligt följande:

Tecknare Emissionslikvid (SEK)
Weland Stål AB 7 097 494,453
WELAND VÄRDEPAPPER AB 8 550 326,652
Agartha AB (f.d. Alma Förvaltnings AB) 5 913 716,438
Corespring New Technology AB 4 368 147,203
Totalt:  25 929 684,746

Efter de Riktade Nyemissionerna är Lånen fullt reglerade. De Riktade Nyemissionerna innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 19,42 procent i förhållande till nuvarande antalet aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rebecca Nordin, Head of IR | +46 (0)72 536 8116 | ir@heliospectra.com

Andreas Gunnarsson, Styrelseordförande / Chairman | +46 (0) 010 470 70 60 | andreas.gunnarsson@midroc.se

http://www.heliospectra.com

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2022 kl.08.45 CET.

Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.wkr0006.pdf