Förhandsröstning på Heliospectra årsstämma genom poströstning

Genom att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har trätt i kraft har styrelsen för Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) beslutat att aktieägarna ska få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand per post.

Bolaget uppmuntrar sina aktieägare att i största möjliga utsträckning använda möjligheten att utöva sin rösträtt per post i syfte att minimera antalet deltagare som fysiskt närvarar vid stämman och därmed minska risken för smittspridning av covid-19.

Vid förhandsröstning per post ska ett särskilt formulär användas. Formuläret och ytterligare information om poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/, och skickas med post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver, utöver att skicka in poströstningsformuläret, anmäla sig till årsstämman i enlighet med de instruktioner som återfinns i kallelsen.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 8 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till ulrika.sandford@heliospectra.com . Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret i enlighet med vad som angetts i kallelsen till årsstämman. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som har högt näringsmässigt värde,  önskat utseende, en standardiserad medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  wkr0006.pdf