Kommuniké från årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 9 maj 2019

Vid årsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) den 9 maj 2019 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.envirosystems.se.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Vidare beslutades i enlighet med styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, innebärande att bolagets fria egna kapital uppgående till 147 398 KSEK balanseras i ny räkning och att det inte lämnas någon utdelning för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes:

Alf Blomqvist (omval), som även valdes till styrelsens ordförande.

Lennart Persson (omval)

Stefan Tilk (omval)

Peter Möller (omval)

Jan Bruzelius (omval)

Björn Olausson (nyval)

Till revisor omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Johan Palmgren som ansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 875 000 kronor varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare enhälligt att, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per sista bankdagen i september 2019.

Årsstämman beslutade slutligen enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Stämman hölls på Hotell Kusten i Göteborg och vid stämman var representerade cirka 14 procent av antalet röster genom personlig närvaro och fullmakter.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.envirosystems.se, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner.

För mer information, vänligen kontakta      
Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.sewkr0006.pdf