Kommuniké från extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 12 november 2019 klockan 10.00 hållit extra bolagsstämma i Centralhuset Konferens lokaler med adress Nils Ericsonplatsen 4 i Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Stämman fattade följande huvudsakliga beslut:

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission av aktier (intaget i kallelsen) återfinns på bolagets hemsida, www.heliospectra.com.

                                   

Göteborg den 12 november 2019

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Ali Ahmadian, VD, tel. +46 (0)72 203 6344
ali.ahmadian@heliospectra.com

Hans Naess, CFO, tel. +46 (0)79 340 7900
hans.naess@heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

 

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12:e november 2019 kl.11.40 CET. wkr0006.pdf