EAB Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 22.9.2020 päätökset

EAB Group Oyj, Pörssitiedote 22.9.2020 klo 16.15

EAB Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen 22.9.2020 päätökset

EAB Group Oyj:n 22.9.2020 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja siihen sisältyvä konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä pääomanpalautuksesta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 20,9 miljoonaa euroa, josta tilikauden tappio oli 0,5 miljoonaa euroa. Päätettiin, että varoja ei jaeta.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Hyväksyttiin toimielinten palkitsemispolitiikka.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Yhtiöstä riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan hallitustyöskentelystä 22 500 euroa vuodessa. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona hallitustyöskentelystä 30 000 euroa toimikaudessa. Palkkio maksetaan myös hallituksen jäsenille, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä mutta eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee EAB-konsernin palveluksessa tai joka ei ole muutoin riippumaton yhtiöstä, ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Topi Piela, Juha Tynkkynen, Janne Nieminen ja Vincent Trouillard-Perrot valittiin uudelleen hallitukseen ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Helge Arnesen ja Julianna Borsos.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Therese Cedercreutz.

Hallitukseen valituista jäsenistä Therese Cedercreutz, Pasi Kohmo, Topi Piela ja Juha Tynkkynen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen valituista jäsenistä Janne Nieminen ei ole riippumaton yhtiöstä, mutta on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen valituista jäsenistä Julianna Borsos on riippumaton yhtiöstä, mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitukseen valituista jäsenistä Vincent Trouillard-Perrot ja Helge Arnesen eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Ilveskoski, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään enintään 1 300 000 yhtiön oman osakkeen (vastaa 9,39 % yhtiön nykyisestä osakemäärästä) hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen toteutetaan markkinapaikan sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai erityisten oikeuksien käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Omien osakkeiden hankinta ja pantiksi ottaminen alentavat yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 22.2.2022 saakka.

Valtuutus kumosi 5.4.2019 päätetyn valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

EAB Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

EAB Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 22.9.2020 tehtiin seuraavat päätökset:

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Therese Cedercreutz (puheenjohtaja), Pasi Kohmo ja Topi Piela.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Therese Cedercreutz (puheenjohtaja), Janne Nieminen ja Juha Tynkkynen.

EAB GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

EAB Group Oyj

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja
+358 50 569 3416
daniel.pasternack@eabgroup.fi

Therese Cedercreutz, hallituksen puheenjohtaja
+358 40 544 2502
therese.cedercreutz@miltton.com

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti 13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi