Bong har slutfört förvärv av sina långivande bankers fordringar

Bong AB (publ) ("Bong" eller "Bolaget") har tidigare offentliggjort den principöverenskommelse som träffats med Bolagets två huvudbanker ("Bankerna") om återköp av Bankernas fordringar på Bong med syfte att avsevärt minska och ändra karaktären av Bongs skuldsättning (”Transaktionen”). Transaktionen innefattade och var villkorad av slutförandet av  en obligationsemission, konvertering av Bolagets utestående konvertibler till eget kapital samt genomförande av emissioner av aktier och teckningsoptioner. Samtliga villkor är nu uppfyllda och Transaktionen har idag slutförts.

Nedan sammanfattas de olika stegen i Transaktionen och effekterna därav.

Förvärv av bankfaciliteter

Konvertibler

Emission av obligationer

Effekter av transaktionerna

Genomförande av Transaktionen har medfört en ökning av det egna kapitalet och en minskning av räntebärande skulder med omkring 500 miljoner kronor, vilket innebär att en rimlig balans mellan Bolagets skuldsättning och rörelseresultat uppnås. En ytterligare positiv effekt av åtgärderna är att räntekostnaderna minskar med cirka 10 miljoner kronor årligen till följd av den lägre skuldsättningen. Om full teckning sker i de riktade aktieemissionerna och full aktieteckning sker genom utnyttjande av emitterade teckningsoptioner, kommer ytterligare cirka 70 miljoner kronor att tillföras det egna kapitalet.

Om Bong

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac samt Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 16:45 CET.