Bokslutskommuniké januari-december 2017

Årets fjärde kvartal utvecklades positivt för Bong. En stabil kuvertförsäljning och tillväxt inom lätta förpackningar jämfört med föregående år bidrog till en fortsatt resultatförbättring. Delmålet om ett positivt resultat före skatt för helåret uppnåddes. Vidare var kassaflödet starkt och detta möjliggör för fortsatta satsningar inom lätta förpackningar för att accelerera Bongs transformation, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

Oktober – december 2017
• Nettoomsättning uppgick till 578 MSEK (579)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 29 MSEK (28)
• Rörelseresultatet ökade till 17 MSEK (15)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -5 MSEK (-11)
• Resultat efter skatt 8 MSEK (-1)
• Resultat per aktie 0,03 SEK (-0,01)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 27 MSEK (23)

Januari – december 2017
• Nettoomsättning minskade med 2 procent till 2 095 MSEK (2 135)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 91 MSEK (61)
• Rörelseresultatet ökade till 45 MSEK (9)
• Jämförelsestörande poster uppgick till -5 MSEK (-18)
• Resultat efter skatt -9 MSEK (297)
• Resultat per aktie -0,06 SEK (1,42)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 43 MSEK (30) 

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00. 

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 08.00 CET. wkr0006.pdf