ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer
Omval av Christian Paulsson, Eric Joan, Mikael Ekdahl, Stéphane Hamelin, Helena Persson och Stefan Lager samt nyval av Per Åhlgren såsom ordinarie styrelseledamöter.

Christian Paulsson valdes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2021 varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Resultatdisposition
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 182 007 709,59 kronor, inklusive årets resultat om -126 166 217,04 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedning
Omval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021, varvid Stéphane Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

Ersättnings- och revisionsutskott
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Christian Paulsson, Mikael Ekdahl, och Stéphane Hamelin till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller säkerställa finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emission med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen med anledning av lagändringar som har trätt och väntas träda i kraft.
 

Malmö den 25 juni 2020

Bong AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2020 kl. 16.30 CET. För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 300 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncer­nen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf