Bong offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, ITALIEN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prospekt avseende Bong AB:s (publ) (”Bong”) tidigare aviserade emissioner av aktier som tas upp till handel på Nasdaq Stockholm finns nu tillgängligt på www.bong.com och på Bongs kontor Uddevägen 3, 291 25 Kristianstad.

Vid extra bolagsstämma i Bong den 25 januari 2016 beslutades att emittera högst 27 272 727 nya aktier i en kvittningsemission riktad till Bongs huvudsakliga långivare. Vidare beslutades att emittera högst 19 999 975 nya aktier genom en riktad nyemission. Bong offentliggör nu prospekt, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, avseende upptagandet till handel av dessa aktier på Nasdaq Stockholm från den 29 januari 2016. Prospektet finns tillgängligt på www.bong.com och på Bongs kontor Uddevägen 3, 291 25 Kristianstad.

Om Bong
Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter årligen ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2015 kl. 16:45 CET.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Bong. Varken de riktade nyemissionerna eller någon annan transaktion som beskrivs i detta pressmeddelande riktar sig till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Italien, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i något annat land där sådana transaktioner skulle kräva ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag eller skulle strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter, konvertibler eller andra värdepapper utgivna av Bong har eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933, eller i enlighet med värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provins i Kanada. Följaktligen får inga nya aktier, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper utgivna av Bong överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. De transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande riktas endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) eller (iii) personer som de lagligen kan riktas till.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00