Delårsrapport januari-juni 2017

Även årets andra kvartal utvecklades enligt plan och resultatförbättringen mot föregående år fortsatte. Inom lätta förpackningar var kvartalets försäljning något lägre än föregående år. Bong har många intressanta projekt igång inom detta område och det finns skäl att tro att tillväxten tar ny fart under andra halvåret. Kassaflödet under andra kvartalet påverkades negativt av den lageruppbyggnad som skedde inför semesterperioden för att trygga våra kunders leveranser, säger Bongs VD Håkan Gunnarsson.

April – juni 2017
• Nettoomsättning minskade med 4 procent till 481 MSEK (500)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 19 MSEK (5)
• Rörelseresultatet ökade till 7 MSEK (-8)
• Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (0)
• Resultat efter skatt -8 MSEK (-20)
• Resultat per aktie -0,04 SEK (-0,10)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -12 MSEK (20)

Januari – juni 2017
• Nettoomsättning minskade med 4 procent till 1 026 MSEK (1 066)
• Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 49 MSEK (30)
• Rörelseresultatet ökade till 26 MSEK (4)
• Jämförelsestörande poster uppgick till 0 MSEK (0)
• Resultat efter skatt -5 MSEK (323)
• Resultat per aktie -0,03 SEK (1,58)
• Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 7 MSEK (27)

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 500 anställda i 15 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.  

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl. 10.45 CET.wkr0006.pdf