ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer

Omval av Eric Joan, Mikael Ekdahl, Christian Paulsson och Helena Persson samt bolagets verkställande direktör Stéphane Hamelin till ordinarie styrelseledamöter.

Christian Paulsson valdes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2017 varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2015 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 591 715 701 kronor, inklusive årets resultat om -71 986 711 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedning

Omval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) och Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2017, varvid Stéphane Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

Ersättnings- och revisionsutskott

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på resultat och kassaflöde samt individuella kvalitativa mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska i första hand vara avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda, dock inte på koncernledningsnivå. Pensionsåldern är 65 år.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser enligt vilka anställning vanligen kan upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12 månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18 månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken ersättning utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Malmö den 18 maj 2016

Bong AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00.

Informationen är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2016 kl 18.30.

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har omkring 1 600 anställda i 16 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).