Bong begär villkorsändringar för sina Konvertibler för att konvertera samtliga Konvertibler till aktier i Bong

Bong AB (publ) ("Bong") begär villkorsändringar i sina utgivna Konvertibler av serie 2013/2018 om 75 miljoner kronor med ISIN SE0005281821 (“Konvertiblerna”) för att möjliggöra konvertering av samtliga Konvertibler till aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75 kronor per aktie. Dessutom ska Konvertibelinnehavare som den 12 januari 2016 (”Avstämningsdagen”) är registrerade som röstberättigade på Fordringshavarmötet vara berättigade till att under en tremånadersperiod teckna 133 333 aktier i Bong för varje på Avstämningsdagen innehavd Konvertibel till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie, för att konvertering ska vara tillåten. Styrelsen i Bong har idag genom ett separat pressmeddelande kallat till extra bolagsstämma den 25 januari 2016 (den ”Extra Bolagsstämman”) för att besluta om erforderliga åtgärder för ändring av Konvertibelvillkoren och efterföljande konvertering.

Den 11 december 2015 offentliggjorde Bong vissa föreslagna transaktioner för att avsevärt minska och ändra karaktären av Bongs skuldsättning. Som meddelades innefattar detta en konvertering av samtliga utgivna Konvertibler till aktier i Bong. Den 15 december 2015 meddelade Bong att bolaget placerat seniora säkerställda obligationer för 200 miljoner kronor, och att ett av flera villkor för det fulla genomförandet av emissionen och återköpet av Bankernas fordringar på Bong enligt den nuvarande bankfaciliteten är att samtliga utestående Konvertibler konverteras till aktier i Bong.

Bong önskar därför göra ändringar i villkoren för Konvertiblerna vilka ska möjliggöra för Bong att vid var tidpunkt konvertera samtliga Konvertibler till aktier i Bong till ett konverteringspris om 2,75 kronor per aktie. Dessutom, och under förutsättning att ändringarna godkänns på den Extra Bolagsstämman, ska Konvertibelinnehavare som på Avstämningsdagen är registrerade som röstberättigade på Fordringshavarmötet under en tremånadersperiod efter den Extra Bolagsstämman vara berättigade att teckna 133 333 aktier i Bong för varje på Avstämningsdagen innehavd Konvertibel till en teckningskurs om 1,00 krona per aktie, för att sådan konvertering ska vara tillåten.

Styrelsen i Bong har idag genom en separat pressrelease kallat till den Extra Bolagsstämman då även Bongs aktieägare ska fatta erforderliga beslut om ändring av villkoren för Konvertiblerna och efterföljande konvertering. Bong avser att konvertera Konvertiblerna till aktier i Bong enligt ovan så snart som möjligt efter godkännanden från Fordringshavarmötet och den Extra Bolagsstämman.

Bongs begäran enligt ovan kräver stöd från minst 75 procent av avgivna röster vid Fordringshavarmötet, förutsatt att minst 50 procent av utestående kapitalbelopp under Konvertiblerna är representerat vid Fordringshavarmötet.

Fordringshavarmöte för att besluta om Bongs begäran kommer att hållas den 19 januari 2016 kl. 17.30 vid agenten Intertrust CN (Sweden) ABs (tidigare CorpNordic Sweden AB) kontor, Sveavägen 9, våning 10 i Stockholm. Registreringen startar kl. 17.00. Konvertibelinnehavare har också möjlighet att rösta genom fullmakt istället för att närvara vid mötet.

En fullständig kallelse till Fordringshavarmötet med ytterligare viktig information har sänts per post till Konvertibelinnehavarna och finns även tillgänglig på websidorna http://www.bong.com/en/investors/bondholders-meeting-convertible-bonds, och http://www.intertrustgroup.com/en/about/news.

Om Bong

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,3 miljarder kronor och har ca 1 685 anställda i 16 länder.

Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är listad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

Bong AB (publ) offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 kl. 08.00.

För ytterligare information kontakta Stéphane Hamelin, CEO i Bong AB, telefon(växel) 044-20 70 00