Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) beslutar att inte föreslå vinstutdelning till årsstämman 2020 för att bl.a. kunna hantera den ökade orderingången på ca 50 % under Q1 - Regulatoriskt meddelande

Spridningen och utvecklingen av Coronaviruset innebär att hela världen liksom ADDvise Group påverkas. Mot bakgrund av den osäkerhet som utbrottet har gett upphov till har styrelsen i ADDvise Group AB (publ) idag beslutat att prioritera att bibehålla koncernens likviditet för att bland annat kunna hantera den ökade orderingången i koncernen samt i övrigt kunna hantera de effekter som det osäkra marknadsläget kan ge upphov till. Följaktligen har styrelsen beslutat att till årsstämman 2020 i ADDvise Group AB (publ) inte föreslå den tidigare aviserade vinstutdelningen om 0,01 kronor per aktie och istället föreslå att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2019.

Orderingången under första kvartalet 2020 bedöms uppgå till drygt 125 MSEK vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent jämfört med samma kvartal föregående år (84 MSEK). En betydande del av ökningen är organisk och delvis driven av en ökad efterfrågan på utrustning som används vid provtagning av patienter som misstänkts ha smittats med COVID-19. Till följd av de rådande svåra marknadsförhållandena bedöms dock resultatet för första kvartalet 2020 påverkas negativt av Coronapandemin.

 
För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se


 
Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2020 kl. 14.15 CET.


Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.      wkr0006.pdf