KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 21 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Uddevägen 3 i Kristianstad.

Inregistreringen till stämman öppnar kl. 14.30. En fabriksvisning kommer att ske kl. 15.00-15.45.

A. Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 15 maj 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 15 maj 2014 enligt något av nedanstående alternativ:

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt det antal biträden som aktieägaren önskar medföra vid bolagsstämman (högst två biträden).

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bong.com och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Originalet av fullmakten och behörighetshandlingar bör översändas till bolaget tillsammans med anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste inregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 15 maj 2014, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

B. Ärenden på årsstämman

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Redogörelse av verkställande direktören.
 8. Framläggande av
  a.      årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  b.      styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat, samt
  c.      revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
 9. Beslut om
  a.     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b.     dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c.     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer.
 12. Val av styrelse och revisorer.
 13. Val av ledamöter i valberedningen.
 14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2013 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 739 522 181 kronor, inklusive årets resultat om -21 375 329 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedningens förslag (punkt 2 samt punkterna 10-12)
Valberedningen, bestående av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) har föreslagit följande:

att     Mikael Ekdahl ska väljas till ordförande vid årsstämman;
att     styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter;
att     omval ska ske av ledamöterna Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, Anders Davidsson, Ulrika Eriksson och Eric Joan samt nyval av Christian Paulsson för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2015, varvid noteras att Christian W. Jansson avböjt omval;
att     omval ska ske av Stéphane Hamelin till styrelsens ordförande;
att     arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 900 000 kronor (exklusive utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 för ledamot;
att     revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ska väljas till bolagets revisor för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2015, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer utses till huvudansvarig revisor, samt
att     revisorsarvode ska utgå enligt avtal.

Christian Paulsson (född 1975) har en Bachelor i Business Administration från European University Bruxelles och arbetar i egen verksamhet som aktiv investerare i mindre och medelstora bolag. Tidigare operativa erfarenheter innefattar bl.a. vice VD och VD på affärssystemföretaget IBS AB samt VD på fondkommissionärs-firman Lage Jonason AB. Dessförinnan har Christian Paulsson lång erfarenhet inom Corporate Finance på bl.a. Mangold Fondkommission, Alfred Berg/ABN Amro Fondkommission samt Booz & Co. Christian Paulsson har uppdrag som styrelseledamot i IBS AB (publ) och Apper Systems AB.

Valberedning (punkt 13)
Aktieägare representerande cirka 50 % av samtliga aktier och röster i bolaget har föreslagit att en valberedning ska utses i bolaget även inför årsstämman 2015 samt:

att     valberedningen ska ha tre ledamöter;
att     omval ska ske av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) såsom ledamöter av valberedningen;
att     Stéphane Hamelin ska väljas till valberedningens ordförande;
att      för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter väsentligen skulle reducera sitt aktieägande i bolaget eller för det fall en ledamot inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2015, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot; samt
att     valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2015 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses befattningshavare ingående i ledningsgruppen, vilken f.n. utgörs av bolagets verkställande direktör, ekonomidirektör (CFO), affärsenhetschef Norden, affärsenhetschef Centraleuropa, affärsenhetschef Storbritannien och affärsenhetschef Frankrike och Spanien.

Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att säkerställa att Bongkoncernen ska kunna attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Utöver ovanstående rörliga ersättningar kan tillkomma från tid till annan beslu­tade långsiktiga incitamentsprogram.

Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid grund­principen är att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på resultat och kassaflöde samt individuella kvalitativa mål. Grundprincipen är att den rörliga ersättningen betalas ut enligt överenskommen viktning mellan delmålen om delmålet uppnåtts. Den rörliga delen baseras på en intjäningsperiod om ett år. Målen för de ledande befattningshavarna fastställs av styrelsen. Pensionsförmåner ska i första hand vara avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda, dock inte på koncernlednings­nivå. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Koncernledningen har rätt till pensioner enligt ITP-systemet eller motsvarande. Pensionsåldern är 65 år. I tillägg till ITP-planen har delar av koncernledningen rätt till en utökad tjänstepensionspremie, så att totalen motsvarar 30 procent av den fasta lönen.

Koncernledningens anställnings­avtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser. Enligt dessa avtal kan anställning vanligen upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4–12 månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6–18 månader. Vid uppsägning från bolaget ska upp­sägningstiden och den tid under vilken ersättningar utgår sammantaget ej överstiga 24 månader.

Ersättningar till verkställande direktören och övriga ledande befatt­ningshavare bereds i styrelsens ersättningsutskott samt beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets förslag. Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i kon­cernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

C. Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 14, liksom revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts, finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna från och med onsdagen den 30 april 2014. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Handlingarna beskrivna ovan samt årsredovisningen finns även från nämnda dag tillgängliga på bolagets hemsida www.bong.com.

D. Antal aktier och röster i bolaget
Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 156 659 604.

E. Upplysningar på årsstämman
På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Kristianstad i april 2014
Styrelsen
BONG AB (publ)

För ytterligare information:

Anders Davidsson, VD och Koncernchef
Telefon: 044-20 70 80

Håkan Gunnarsson, CFO
Telefon: 044-20 70 82


Denna information är sådan som Bong AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2014 kl.09.30.

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden inom koncernen är förpackningskonceptet Propac och Ryssland. Koncernen omsätter ca 2,5 miljarder kronor och har ca 2 000 anställda i 15 länder. Bong har starka marknadspositioner på de flesta betydande marknader i Europa, och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf