Bong erhöll godkännande från obligationsinnehavarna gällande begäran om ändring av villkoren för de utestående seniora obligationerna

Bong AB (publ) (“Bong” eller “Bolaget”) inledde den 22 maj 2020 ett skriftligt förfarande (written procedure) (det ”Skriftliga Förfarandet”) i relation till Bolagets utestående 210 MSEK seniora säkerställda obligationer 2018/2021 med ISIN SE0011281419 (“Obligationerna”) i syfte att söka obligationsinnehavarnas godkännande av vissa föreslagna ändringar i villkoren för Obligationerna. Tidsfristen för att rösta under det Skriftliga Förfarandet löpte ut kl. 15:00 (CEST) idag den 16 juni 2020.

Ett tillräckligt antal av obligationsinnehavarna deltog i det Skriftliga Förfarandet för att uppfylla kvorumkravet och en tillräcklig majoritet av det justerade nominella belopp som deltog i det Skriftliga Förfarandet röstade för att godkänna förslaget (the Request, såsom definierat i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet). Förslaget har således godkänts med bindande verkan för samtliga obligationsinnehavare i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Uppdaterade villkor för obligationerna kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida (www.bong.com/sv/investerare) samt på Nordic Trustee & Agency AB:s hemsida (www.nordictrustee.com).

För frågor rörande administrationen kring det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00. För övriga frågor, vänligen kontakta Bolaget genom kontaktuppgifterna nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kai Steigleder, VD
Telefon: +49 212 233 911 11
E-mail: kai.steigleder@bong.com

Denna information är sådan information som Bong AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020, kl. 16.15 (CEST).wkr0006.pdf