ÅRSSTÄMMA I BONG AB (publ)

Vid årsstämma i Bong AB (publ) denna dag fattades följande beslut.

Styrelse och revisorer

Omval av Christian Paulsson, Eric Joan, Mikael Ekdahl, Stéphane Hamelin, Helena Persson, Stefan Lager och Håkan Gunnarsson till ordinarie styrelseledamöter.

Christian Paulsson valdes till ordförande i styrelsen.

Styrelsearvodet fastställdes att fördelas så att ordföranden erhåller 300 000 kronor och envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 150 000 kronor. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 100 000 kronor och ledamot 50 000 kronor.

Val av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2019 varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Lars Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt avtal.

Resultatdisposition

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 och att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 429 169 379 kronor, inklusive årets resultat om -546 206 250 kronor, balanseras i ny räkning.

Valberedning

Omval av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2019, varvid Stéphane Hamelin valdes till valberedningens ordförande.

Ersättnings- och revisionsutskott

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Christian Paulsson, Mikael Ekdahl, och Stéphane Hamelin till ledamöter i ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande styrelsemöte. Vidare valdes Mikael Ekdahl och Christian Paulsson till ledamöter i revisionsutskottet för samma period.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak att ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension samt sammantaget vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den rörliga delen av lönen ska ha ett förutbestämt tak, varvid grundprincipen är den att den rörliga lönedelen kan uppgå till maximalt 60 procent av fast årslön. Den rörliga delen baseras på resultat och kassaflöde samt individuella kvalitativa mål. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner ska i första hand vara avgiftsbestämda, men kan av legala skäl även vara förmånsbestämda, dock inte på koncernledningsnivå. Pensionsåldern är 65 år.

Koncernledningens anställningsavtal inkluderar ersättnings- och uppsägningsbestämmelser enligt vilka anställning vanligen kan upphöra på den anställdes begäran med en uppsägningstid om 4-12 månader och på bolagets begäran med en uppsägningstid om 6-18 månader. Vid uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden och den tid under vilken ersättning utgår sammantaget ej överstiga 24 månader. Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade på bolagets hemsida.

Malmö den 16 maj 2018

Bong AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 18.45 CET. För ytterligare information kontakta Håkan Gunnarsson, CEO i Bong AB.
Tfn (växel) 044-20 70 00.

Bong är ett ledande företag inom kuvert och lätta förpackningar i Europa. Koncernen erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandeln, e-handeln och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter cirka 2,1 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 14 länder.

Bong har starka positioner på de flesta betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt expansion och utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).wkr0006.pdf