ADDvise Group AB (publ) genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 6,0 MSEK i syfte att erlägga tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv – Regulatorisk information

med Styrelsen i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 25 april 2019, beslutat om en riktad kontantemission om 8 823 529 B-aktier till en teckningskurs om 0,68 SEK per aktie till en institutionell aktieägare (den ”Riktade Emissionen”). Den Riktade Emissionen innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 6,0 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattning
 

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer Mangold Fondkommission AB enligt följande:

Investerare Antal B-aktier Belopp, MSEK
Mangold Fondkommission AB 8 823 529 5 999 999,72
Totalt 8 823 529 5 999 999,72

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till ADDvise i samband med den Riktade Emissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Rikard Akhtarzand, VD
Tel: +46 765-25 90 71
E-post:
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se
Hemsida: www.addvisegroup.se

Denna information är sådan som ADDvise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019 kl 19:15 CEST.

Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i ADDvise i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.wkr0006.pdf