INFORMATION TILL MARKNADEN FRÅN ÅRSSTÄMMA 25 APRIL 2006

Aktieutdelning Årsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att för 2005 lämna utdelning med 7:00 kr/aktie samt att som avstämningsdag fastställa den 28 april 2006. Styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Orvar Pantzar, Agne Svenberg, Ulf Barkman, Hans Franzén, Gunnar Eliasson samt Lars-Åke Rydh. Nyemission Styrelsen bemyndigades att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera max 600.000 st B-aktier. Återköp av aktier Styrelsen bemyndigades att återköpa maximalt 10 % av bolagets aktier, att sälja alla eller delar av de eventuellt inköpta aktierna, att använda återköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Eventuella förvärv eller försäljningar av bolagets aktier får endast göras på OM Stockholmsbörsen till vid förvärvs- eller försäljningstillfället gällande marknadspris. Motivet för återköp är att förändra bolagets kapitalstruktur så att förutsättningarna för att öka avkastningen på eget kapital förbättras. Bemyndigandet gäller intill nästa ordinarie årsstämma. Bolagsordning Ny bolagsordning antogs på årsstämman. Bolagsordningen i sin helhet återfinns på hemsidan www.oem.se. Nästa rapporttillfälle Halvårsrapport januari-juni 2006 kommer att lämnas den 27 juli 2006. Tranås den 25 april 2006 OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) Jörgen Zahlin Verkställande direktör Hans Franzén Styrelseordförandewkr0010.pdf