Valberedningens förslag avseende styrelse inför Bongs årsstämma 2017

Bong AB har kallat till årsstämma att hållas den 17 maj 2017. Vid tidpunkten för kallelsen förelåg ej ännu förslag avseende styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsearvoden (punkt 10-12 på dagordningen). Valberedningen har nu underrättat bolaget om förslag enligt nedan att behandlas vid årsstämman.

Valberedningen föreslår val av Håkan Gunnarsson och Stefan Lager till nya styrelseledamöter. Vidare föreslår valberedningen att omval ska ske av ledamöterna Eric Joan, Stéphane Hamelin, Mikael Ekdahl, Christian Paulsson och Helena Persson. Styrelsen föreslås således bestå av sju ledamöter. Valberedningen föreslår att Christian Paulsson ska omväljas till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor för ordföranden och 50 000 kronor för ledamot.

Håkan Gunnarsson (född 1969), civilekonom, är sedan den 1 januari 2017 VD och koncernchef för Bong AB. Håkan Gunnarsson har varit ekonomidirektör (CFO) för Bong AB sedan 2012 och har tidigare innehaft andra positioner inom Bong-koncernen. Dessförinnan var han Business Controller vid Tarkett Sommer.

Stefan Lager (född 1962), med utbildning inom ledarskap och datalogi, är Senior Vice President Sales Europe and Americas för Beijer Electronics-koncernen. Stefan Lager var tidigare VD för PostNord Fulfilment AB inom PostNord-koncernen. Stefan Lager har en bred internationell erfarenhet och har haft ett flertal ledande positioner inom PostNord och Strålfors, såsom ansvarig för Fulfilment Division, CIO och VP Operations samt Business Development. Dessförinnan hade Stefan Lager ett antal ledande positioner inom Flextronics International, Viasystems Sweden och Ericsson.

Presentation avseende övriga föreslagna styrelseledamöter återfinns på Bongs hemsida, www.bong.com 

Bongs valberedning inför årsstämman 2017 består av Stéphane Hamelin (Holdham S.A.), Christian Paulsson (Paulsson Advisory AB) och Ulf Hedlundh (Svolder Aktiebolag).

____________________________

Kristianstad den 26 april 2017 

För ytterligare information kontakta Christian Paulsson, Valberedningen, Bong AB.
Tfn 0702-11 00 10.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl 08.40 CET.wkr0006.pdf